بررسی و تبیین پیامد های اقتصادی توسعه گردشگری در جوامع روستایی (مطالعه موردی دهستان روشن آباد شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتزی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تهران

2 دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای اقتصادی گردشگری حضور گردشگران در جوامع روستایی بصورت تحلیلی – توصیفی صورت پذیرفت و با استفاده از ابزارهای جمع آواری داده به دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفت . ابزار اصلی بهره مندی از مطالعات و تجربیات پیشینیان ،مصاحبه با صاحب نظران و مدیران محلی و استفاده از پرسشنامه می باشد . جامعه آماری محدوده مطالعاتی 237 خانوار دهستان روشن آباد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 161 نمونه بصورت تصادفی انتخاب شده اند جهت مشخص شدن پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است آلفای کرونباخ 0.73نشان دهنده مطلوبیت پرسشنامه دارد. نتایج این پژوهش نشان داد، گردشگری می تواند باعث بهبود زیر ساخت های روستایی، ایجاد اشتغال و در آمد زایی شود و درصورت استفاده از نقطه نظرات روستائیان و مشارکت در فرایند برنامه ریزی و اجرا و همچنین حل موانع زیست محیطی شاهد گسترش گردشگری و شکل گیری توسعه پایدار مطلوب خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and explaining the economic consequences of tourism development in rural communities (Case study of Roshanabad village in Gorgan city)

نویسندگان [English]

 • hossein zinati fakhrabad 1
 • farzaneh fakhrabadi poor 2
1 student phd rural planing university tehran
2 Faculty of Geography, University of Kharazmi
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of investigating the economic effects of tourism on the presence of tourists in rural communities in an analytical-descriptive manner and using data collection tools in both library and field. The main tool is to use the experiences and experiences of the ancients, interview with local experts and managers and use the questionnaire. The statistical population of the study is 237 households in Roshan Abad village. Using Cochran formula, 161 samples were randomly selected. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha of 0.73 indicates the desirability of the questionnaire. The results of this study showed that tourism can improve rural infrastructure, create employment and generate income, and if we use the views of the villagers and participate in the planning and implementation process as well as solving environmental barriers, we can see the development of tourism and formation. Sustainable development will be desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Sustainable Development
 • Participation
 • Employment
 • اردستانی، محسن (1387). گردشگری روستایی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات،ص 82
 • حسینی محمد، مریم و حیاتی، داریوش، (1391)، توسعه توریسم روستایی رویکردی نوین در جهت توسعه پایدار روستایی،  همایش ملی توسعه روستایی،موسسه آموزش عالی توسعه روستایی،همدان،ص 7
 • داس ویل، راجر، (1386) مدیریت جهانگردی، ترجمه ی اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی
  رضوانی، محمدرضا(1387). توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران
  • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، قادری، اسماعیل(1381). نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، فصلنامه مدرس، دوره6، شماره2
  • سیدعلی پور، سیدخلیل، اقبالی، ناصر و عباس بخشنده نصرت (1389)، مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه موردی: روستاهای استان سمنان، مجله ی مدیریت ، پاییز شماره. (19)
  • شارپلی، ریچارد(1380). گردشگری روستایی، ترجمه رحمت الله منشی زاده و همکاران، تهران: منشی.
  • شجاعی، منوچهر، نوری، نورالدین(1386). بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری وارایه الگوی  توسعه پایدار صنعت گردشگری، فصلنامه دانش مدیریت.
  • شریف زاده، ابولقاسم، مراد نژاد، همایون(1381). توسعه پایدار و توسعه گردشگری، ماهنامه جهاد، شماره 25.
  • شریف زاده، ابولقاسم، مراد نژاد، همایون(1381). توسعه پایدار و توسعه گردشگری، ماهنامه جهاد، شماره 25.
  • صیدالی،محسن(1392)، بررسی اثرات گردشگری روستایی دهستان چهل چای مینودشت،پایگاه اطلاعات و مدارک علمی جهاد دانشگاهی
  • غفاری، عمران و همکاران(1390). بررسی موانع توسعه گردشگری، مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری بخش مرکزی اردبیل، مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان های شمالغرب کشور.
 • قادری، اسماعیل،( 1382) نقش گردشگری روستایی در توسعه ی پایدار، پایان نامه دکتری
  • قاسمی،مریم(1392)، بررسی آثار گردشگری بر توسعه مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان،مجله آمایش فضایی،شماره نهم، سال چهارم
 • لطیفی، سمیه، ودادی، الهام(1390). تحلیل موانع توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
  • محسنی، رضاعلی(1388). گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش ها و راهکارها، مجله فضای جغرافیای دانشگاه آزاد اهر، سال 9، شماره28.
  • مطیعی لنگرودی (1387)، گردشگری روستایی ، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم
  • مطیعی لنگرودی، سید حسن (1385) نقش گردشگری در اقتصاد روستایی ایران، مجله علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
  • مهدوی، مسعود و همکاران(1391). اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان کن و دره سولقان، فصلنامه روستا و توسعه، سال11، شماره2.
   • Lai, P. & Napal, S.K. (2006).”Local perspectives of ecotourism development in Tawushan Nature Reserve, Taiwan”. Journal of Tourism Management, Vol.27.

 

 • Walpole, M.J. & Goodwin, H.J. (2000).” Local Economic Impacts of Dragon in Indonesia”. Journal of Annals of Tourism Research, Vol.27, No.3.