احیا بناهای قدیمی و تاریخی با رویکرد گردشگری و کارآفرینی با ایجاد یک مسیر فرهنگی تاریخی (مطالعه موردی خیابان شریعتی همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

بناهای تاریخی در عین حال که سند گویای تمدن کهن به حساب می‌آیند جلوه‌گاه ارزش‌های دیرین‌اند که انتقال پیام فرهنگ و تمدن میان نسل‌ها هستند ماست. حفظ و احیای آن‌ها می‌تواند منبع فرهنگی و اجتماعی گران‌بهایی برای نسل‌های آینده باشند. این امانات ترکیبی از دانش، هنر، هویت و تجربه اند و قابلیت احیا و تغییر کاربری در راستای توسعۀ پایدار دارند.
چنانچه حلقه اتصال بین مالک، شهرداری، میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به صورتی منسجم ایجاد شود و گام‌هایی سازنده در این راستا برداشته شود حفظ آن به عنوان یک مولفه فرهنگی، دغدغۀ مسئولان و مردم خواهد شد و کمتر شاهد تخریب این داشته‌های گران‌بها خواهیم بود. استفاده فرهنگی و اقتصادی موثر از این میراث تاریخی و فرهنگی و توجه به صنعت گردشگری به منزله فرصتی برای توسعه اقتصادی است. ازجمله مهم ترین این رویکردها بازآفرینی و احیا و مرمت است که رویکردی‌ست جامع و یکپارچه و دیدی کلی دارد.
خیابان شریعتی شهر همدان موضوع پژوهش ما بوده است که با دارا بودن بناهای تاریخی ارزشمند و قرار گیری در رینگ اول مستعد بازآفرینی و احیا می‌باشد. در این پژوهش محوریت بناهای تاریخی با رویکرد احیا و به‌سازی خیابان و ایجاد یک مسیر فرهنگی- گردشگری است که با روش توصیفی انجام شده و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی به بررسی منطقه پرداخته و تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک swot است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of old and historical monuments with tourism approach and Entrepreneurship with create a historical cultural path (Case Study of Shariati St. Hamedan)

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Momeni 1
 • Seyed Saeed Hashemi 2
1 Phd student management tourism, university of science and culture, Tehran, Iran
2 Associate Professor, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Monuments have the ability to reconstruction. Authorities must carry out basic follow-up in order to communicate with the owners, maintain, restore, the connection loop between the owner, the municipality, the cultural heritage and the private sector investors in a coherent way and take constructive steps in this direction.As long as the preservation of monuments as a cultural component is not concerned with all offices and people, we will see more destruction of this precious deposit every day. It is necessary to undertake integrated planning and the attention of senior managers and officials to ensure that these values are removed from the slogans stage.The effective economic use of this historical heritage and attention to tourism industry constitutes an opportunity for development and economic growth. The most important of these approaches is the creation of an integrated and integrated approach to the context. Shariati street in Hamedan is the subject of our research, which has valuable historic buildings such as the iran's House, the Naraqi's house, the Bijan's House (Iranian Studies Foundation), the Tabatabai's House, the building of the forming Kargosha bank and Bank Sepah Placing in the first ride is prone to regeneration but handles bump like traffic congestion and traffic jams and Abandoned and inappropriate use as well as crowds of handicapped people. The aim of this study is the centrality of historical monuments and the open approach of creating and improving the street and creating a cultural path for tourism. Our research methodology is “swot” technique.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resuscitation
 • Historic Monuments
 • Cultural Tourism
 • Urban Development and Tourism
 1. احمدی، احسان، بررسی مصادیق رویکرو بازآفرینی شهری در ایران و جهان، اولین همایش منطقه‌ای معماری و شهرسازی، سقز، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سقز، ۱۳۹۱
 2. امین زاده، بهناز و راحله دادرس، باز آفرینی فرهنگمدار در بافت تاریخی قزوین با تاکید برگردشگری شهری، فصلنامه معماری ایرانی، شماره ۲، پاییز و زمستان ۹۱
 3. اسدالهی، شیوا، طرح مرمت شهری بافت مرکز تاریخی کرمانشاه، هفت شهر، شماره چهارم، سال دوم، سازمان عمران و بهسازی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، تهرات، ۱۳۸۰
 4. امین زاده، بهناز و همکاران، بازآفرینی فرهنگ مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تاکید بر گردشگری، نشریه هنرهای زیبا، شماره۲، ۱۴۹۱
 5. آیینی و همکاران، محمد، هرم بازآفرینی و مشارکت مردم، معیار ارزیابی برنامه توسعه درون زای شهری، نشریه هویت شهر، شماره ۵، سال سوم، ۱۳۸۸
 6. شبانی، امیرحسین و محمدسعید ایزدی، بومی سازی بازآفرینی یکپارچه شهری بافت‌های تاریخی شهر اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی قطب علمی معماری اسلامی، سال پنجم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۶، ص ۱۵۰-۱۶۸
 7. فنایی، حمیدرضا، ملیحه ذاکریان، بازآفرینی با رویکرد گردشگری در احیای بناهای تاریخی(مطالعه موردی منطقه ۹ شهر اصفهان)، دومین کنگره علمی پژوهشی افق‌های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
 8. فلامکی، محمد منصور ، تشخیص بازسازی شهری در ایران، مجله آبادی، 1383.
 9. محمدپور،زندی و ناصر امینیان، ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی خیابان ۱۵ خرداد تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره یازدهم، ص۱-۲۱ تابستان ۱۳۹۴
 10. محمد زاده، رحمت، دیدگاه‌های موجود در توسعه شبکه معابر پیاده، تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۷، ۱۳۸-۱۲۱، ۱۳۷۴
 11. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر، تحلیلی از ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران، چاپ سوم، تهران دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۸۷
 12. مهدیزاده، جواد، مفاهیم و مبانی پیاده راه سازی، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره ۱۹، ۱۳۷۸
 13. مهدیزاده، جواد، توسعه گردشگری از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره ۱۵، ۱۳۷۹
 14. غفاری آزاده، صابری حمید، راهبردهای بازآفرینی بافتهای فرسودۀ شهری )مطالعه موردی: محلۀ شیخ-سلیمان شهر داران)سومین همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی-تهران-شهریور 1396
 15. مولایی محمد مهدی،سلیمانی رسول،رشد اقتصادی و توسعه شهری از طریق باز افرینی خانه ههای ارزشمند تاریخی ،فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان ، پاییز 1396
 16. پژوهان موسی،پور مقدم زهرا، برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهری با رویکرد باز افرینی فرهنگی مبنا در بافت های تاریخی،فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان ، تابستان1397
 17. رفیعیان مجتبی ،فاطمه محمدی،ارائه چارچوب مفهومی تعامل باز افرینی شهری و شهر کار افرین در دستیابی به بازاریابی مکان فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری بهار 1395
 18. ضیایی، محمود، عباسپور، ن، 1390 ، ارزیابی کیفیت محصول گردشگری شهری تهران از دید گردشگران درون شهری، مجله گردشگری و توسعه، سال اول، شماره 1 ، زمستان،
 1. شهابیان پویان،  بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر؛با تأکید بر ادراک ساکنان ،آرمان شهر پاییز و زمستان 1390
 2. سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان همدان 

 

 1. Sasaki, M. (2010). Urban regeneration Through cultural creativity and social inclusion: rethinking creative city theory through a Japanese case study, cities, 27.
 2.  pourahmad, ahmad, habibi, kiomars & keshavarz,mahnaz, (2011), New approachesof the process of conceptualizations of theregeneration of the urban distressed area,Journal of Studies On Iranian - Islamic City,2011(Issue 1)
 3.  Mohammadi Mahmoud, Bidram, Rasoul,Naseri Isfahani, Hajar, (2014), Evaluating the Extent of Effectuality of Encouraging Motives in Maintaining Historical Houses (The case of historical houses in Jolfa district of Isfahan), IUEAM. 18-1: )6( 2 ;2014
 4.  Biddulph, M. (2011). Urban design, regeneration and the entrepreneurial city. Progress in Planning, 103-63 ,)2(76.
 5. 5Pratt, A. C. (2010) "Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development, A critical
 6. reading of the UK experience," City, Culture and Society, 1 (1), 13–20.
 7. Quinn, B. (2005) Arts festivals and the city, Urban Studies, 42, 927–943.
 8. Santagata, W. (2002) "Cultural districts, property rights and sustainable economic growth," International Journal of Urban and Regional Research, 26 (1), 9–23
 9. Scott, A. J. (2000) The cultural economy of cities: Essays on the geography of imageproducing industries, London: Sage.
 10. Scott, A J. (2006) "Creative cities: conceptual issues and policy questions," Journal of Urban Affairs, 28 (1), 1–17.
 11. Stern, Mark and Seifert, Susan (2007b) Cultivating “Natural” Cultural Districts, Philadelphia: The Reinvestment Fund. Date Accessed: September 5, 2012.
 12. 25-Yazd of texture historic of restoration of planning and management The). 2005. (A, Pourahmad., & H, K 92-77), 54(1, Journal Research Geographical.
 13. 26-Faragostar. city Yazd of context historical of restoration planning The). 2006. (H, negad Hatami., & H, K
 14. Bidram Rasoul, Mohammadi Mahmoud, Naseri Isfahani Hajar, (2014), Economic valuation of historical houses of the Julfa quarter of Isfahan based on the concept of willingness to pay, with the social benefit approach, Maremat-e Asar and Baft-haye Tarikhi-Farhangi, spring and summer, Vol. 4 , No. 7; Page(s) 1 To 15.
 15. Tiesdell, Steve, Oc, Taner & Heath, Tim, (1996), Revitalising Historic Urban Quarters, Translator: Samaneh Sarikhani, Navid Shiraz, Shiraz
 16. Sarafraz  Dezful of center historical in Tourism urban of ,Regeneration Cultural on Emphasis with City ,Geography on Conference National First Sustainable and Resources Natural, Tourism and Planning for Center Scientific, Development Tehran of Tourism Sustainable of Development [Persian in.[University]
 17. Hall, C. M., Page, S. J. (1999). The Geography of Tourism and Recreation. London: Routledge.
 1. Ashworth, G. J. ,Tunbridge, J. E. , (2000), The Tourist , Historic City Respect & Prospect of managing the heritage city, Pergamon, RYAN & PAGE, Oxford