نویسنده = گیتی صلاحی اصفهانی
واکاوی پیامد های اقتصادی کرونا بر مناطق روستایی

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 460-487

10.22034/gahr.2022.343142.1718

حسین رضا شهبازی؛ گیتی صلاحی اصفهانی