واکاوی پیامد های اقتصادی کرونا بر مناطق روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 استادیار، گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه انسانی بزرگ است. ویروس کووید- 19 پیامدهای اقتصادی بسیاری را در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می رود تا اقتصاد جهانی سال 2020 را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه گیر جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. این ضرورت باعث شد تا به پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری بر مناطق روستایی پرداخته شود. با توجه به وضعیت گسترش این بیماری در جهان و ایران، پژوهش یاد شده با هدف بررسی پیامدهای اقتصاد ویروس کرونا بر مناطق روستایی انجام شده است که از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری مورد نظر تمام روستاهای کشور می باشد. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و مجموعه ای از مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که کرونا با تأثیر بر زنجیرۀ تأمین، عرضه و تقاضا، عرضة نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات، و به ویژه با کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، گردشگری، و صنایع دستی در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش بیکاری و تورم، کمبود نیروی کار برای مزراع، مشکل ارائه محصولات به بازار و هدر رفت آن بر اقتصاد روستا تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the economic consequences of corona on rural areas

نویسندگان [English]

 • Hosseinreza SHahbazi 1
 • gity Salahi Isfahani 2
1 Payam Noor university
2 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

The coronavirus epidemic is first and foremost a great human catastrophe. The Covid-19 virus has many economic consequences and has affected almost every country in the world, so it is expected that the global economy will pass 2020 with a significant recession. Meanwhile, Iran, like many other countries, is embroiled in this global pandemic and is suffering as a result of the economic consequences. This necessity led to the economic consequences of this disease on rural areas. Due to the prevalence of this disease in the world and in Iran, this study was conducted to investigate the economic consequences of coronavirus in rural areas, which in terms of purpose is part of applied research and is descriptive based on the nature and method of research. The statistical population is all the villages of the country. The required information has been collected through the library method and a collection of articles and Internet resources. The results show that the corona has an impact on the supply chain, supply and demand, labor supply, consumption of goods and services, and especially by reducing the income of consumers and producers of agricultural products, tourism, and handicrafts in the short and long term. Rising unemployment and inflation, shortage of labor for farms, the difficulty of delivering products to the market and its waste affect the rural economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemic
 • Coronavirus
 • Economy
 • Rural Areas
 • Agriculture
 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند،(1399)، اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد خراسان جنوبی و راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای شیوع کرونا بر کسب وکار، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی.
 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،(1398)، ویروس کرونا، اختلال در زنجیرة تأمین جهانی و نحوة مقابلة بنگاه ها، معاونت بررسی های اقتصادی.
 • افضلی، زینب و زارع مهرجردی، محمدرضا،(1400)، بررسی تأثیر کرونا بر افول کسب و کار تعاونی های کشاورزی، مدیریت کسب وکارهای ین المللی، دانشکدة اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز، 4(3)، 91-103.
 • تاجری مقدم مریم، زیبدی، طاهره و یزدان پناه، مسعود،(1399)، تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان دشتستان)، نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. سال 9، 3(33)، 24-1.
 • جهانگرد، اسفندیار و کاکائی، جمال،(1400)، سنجش آثار شیوع ویروس کووید- 19 بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 21(80)، 48-77.
 • حجتی، زهرا و حجتی، علی،(1399)، دربارة مقابله با شیوع ویروس کرونا(40)، ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
 • حسین پور، کبری، محمدی ، یاسر و اسدی، زینب،(1400)، تأثیر شیوع بیماری کرونا بر مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای کشاورزی( مورد مطالعه: شهرستان دلفان)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دهم، شماره چهارم(پیاپی 38)، 268- 247.
 • حسین پور، کبری، محمدی، یاسر و اسدی، زینب،(1400)، تأثیر شیوع بیماری کرونا بر مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای کشاورزی(مورد مطالعه: شهرستان دلفان)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،10(4) پیاپی 38، 268-247.
 • دادورخانی، فضیله و موسوی، سیمه سادات،(1400)، تحلیل پیامدهای همه گیری کرونا بر اقتصاد روستایی، پژوهش های جغرافیای انسانی، 54(1)، 413-391.
 • دفتر امور روستایی و شوراها؛ استانداری خراسان جنوبی ؛25 اردیبهشت1401
 • راهب، غزال،(1386)، درنگی در مفهوم روستا، محیط شناسی، 33(41)، 105-116.
 • ربیعی، حسین و تک روستا، مریم،(1400)، بررسی و تبیین تاثیرات کرونا بر اقتصاد مناطق روستایی( نمونه موردی: روستای اشکور علیا)، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، 3(3)،148-162
 • رهنما، محمد رحیم و بازرگان، مهدی،(1399)، مدلسازی الگوی پخش فضایی ویروس کووید- 19 در مناطق روستایی و شهری ایران، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،9(3) پیاپی33، 48-25.
 • سام خانیانی، فاطمه،(1399)، تأثیر ویروس کرونا بر بخش کشاورزی و غذا، ماهنامة دام و کشت و صنعت، شمارة پیاپی 139
 • سجادی، نصراله، صدیقی، امیر، روشن ضمیر، مرضیه و اسکندری، ستاره،(1399)، تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، 2(5)، 7-29.
 • سهیلی، حبیب؛ حاجی قربانی، مریم؛ گرامی، بهزاد؛ رضایی، صادق؛ خداپرست، یونس؛ رجبی، فاطمه؛ جهان فر، نیلوفر و نریمانی، سینا،(1398)، درآمدی بر آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران، معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
 • شهبازی، حسین رضا،(1400)، واکاوی نقش کار آفرینی در توسعه روستایی، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور، 1-11.
 • طاهری نمهیل، ابراهیم،(1399)، بررسی پیامد های ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان، حکمرانی متعالی/ شماره دوم،171-182.
 • طاهری نیا، مسعود و حسنوند، علی،(1399)، پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید- 19 بر اقتصاد ایران؛ با تأکید بر اشتغال، فصلنامه مدیریت پرستاری، 9(3)، 1-16.
 • طزر چی، سجاد و نظری رباطی، فاطمه،(1399)، بررسی امنیت غذایی در دوران همه گیری کووید  19 در استان کرمان، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(5)، 774 –
 • فرازم منش، مجتبی و حسین پور، فاطمه و شریف زاده، ندا،(1399)، بررسی چالش های ویروس کرونا و تاثیرات آن بر حمل و نقل درون شهری، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران،تهران،https://civilica.com/doc/1113914
 • قنبری، ابوالفضل و ولائی، محمد،(1400)، تحلیل عوامل مؤثر بر فقر روستایی در دوران شیوع ویروس کرونا(مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دهم، شماره چهارم (پیاپی38)، 184-161.
 • قنبری، سمیرا و راغفر، حسین،(1395)، مدل سازی و تحلیل تأثیر هزینه های سرطان بر رشد اقتصادی ایران، مدیریت بهداشت و درمان ،7(2)، 19-7.
 • کریم زاده، حسین، خالقی، عقیل و نقی زاده، رباب،( 1399)، تحلیل ادراک محیطی جامعه روستایی از شیوع ویروس کرونا در بخش مرکزی شهرستان ورزقان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 9(3) پیاپی 33، 70-49.
 • مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، صنایع دستی و مواجهه با شیوع ویروس کرونا، شماره خبر: 1507113، تاریخ انتشار: 1399/02/03
 • مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران،(1399)، اثرات اقتصادی کرونا بر کسب وکارهای بخش کشاورزی، مردادماه.
 • مسائلی، ارشک، رضائی، ناصر، درفشی، خه بات و باسخا، مهدی،(1400)، اثرات همه گیری کرونا بر اشتغال نیروی کار در صنایع مرتبط با گردشگری ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، 16(56)، 308-279.
 • مطیعی لنگرودی، سید حسین(1381)،جغرافیای اقتصادی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد.
 • مطیعی لنگرودی، حسن(1390)، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، چاپ 5 ، جهاد دانشگاهی مشهد.
 • معاونت پژوهشهای اقتصادی دفتر: مطالعات اقتصادی،(1399)، درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا( ۵۳ ) فرصتها و تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی، کد موضوعی: 220، شماره مسلسل: 17219.
 • میرتقیان رودسری، محمد و همکاران،(1399)، بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع کووید- 19، فصلنامه مدیریت گردشگری، ویژه نامه همه گیری کووید 19 ، 143-115.
 • میرنظامی، سیدرضا و رجبی، سجاد،(1399)، برآورد خسارت اقتصادی ناشی از اپیدمی بیماری کوید- 19 در ایران: مد ل سازی هفت سناریو. سیاست نامه علم و فناوری، دانشگتاه صنعتی شریف ،10(2)، 19-7.
 • نجفی علمدارلو، حامد و منعم، محمدجواد،(1399)، کرونا و کشاورزی (گزارش علمی)، گروه مطالعات علم و فناوری- 23 ، دانشگاه تربیت.
 • Anderson, R., 2020, Economic Impacts of COVID-19 on Food and Agricultural Markets, une 2020, DOI:10.13140/RG.2.2.17630.66881, Project: Forest Economics: Markets.
 • La Torre, D., Malik, T. & Marsiglio, S. (2020). Optimal control of prevention and treatment in a basic macroeconomic {epidemiological model. Mathematical Social Sciences, S0165489620300433.
 • Singh Bhanu Pratap, Impact of COVID-19 on Rural Economy in India (May 20, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3609973
 • Phillipson J; Gorton M, Turner R; Shucksmith M, Aitken-McDermott K, Areal F; Cowie P, Hubbard C, Maioli S,. McAreavey R, Souza-Monteiro D, Newbery R, Panzone L, Rowe F, Shortall S. The COVID-19Pandemic and It's Implications for Rural Economies. Sustainability 2020, 12, 3973.
 • Barrot, J. Grassi B, and Sauvagnat J (2020), Sectoral effects of social distancing, Covid Economics 3(10): 85-103.
 • http://sk-roosta.ir/page-omorrostayimain/fa/20/form/pId2421
 • https://www.mehrnews.com
 • https://www.asianews.ir