نویسنده = ابوالمحمد بندری
مروری بر نقش حاکمیت دهیاریها در توسعه روستایی

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 509-528

10.22034/gahr.2023.393604.1848

بهمن خسروی پور؛ ابوالمحمد بندری


بررسی اثر فقر روستایی بر تخریب جنگلهای زاگرس

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 116-139

10.22034/gahr.2023.396123.1866

ابوالمحمد بندری؛ بهمن خسروی پور