مروری بر نقش حاکمیت دهیاریها در توسعه روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

روستا به عنوان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری محسوب می‌شود. یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی مدیریت محلی است که نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیت های توسعه روستایی بر عهده دارد. یکی از موضوعات مهم در حوزة مدیریت روستایی کشور تأسیس دهیاری ها است. دهیاری‌ها و بررسی عملکرد آنها در توسعه روستایی یکی از موضوعات مهم در حوزة مدیریت روستایی است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی مروری بر نقش حاکمیت دهیاری‌ها در توسعه روستایی بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و به صورت مطالعه اسنادی- کتابخانه‌ای و منابع علمی است. نتایج این پژوهش نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، زیست‌محیطی و عمرانی زیربنایی با تاکید بر آموزش روستاییان و تشکیل گروه های مختلف محلی، فرهنگ سازی و ترویج مشارکت گروهی مهمترین عامل‌های مؤثر و تاثیر گذار بر نقش حاکمیت دهیاری‌ها در توسعه روستایی می‌باشند پیشنهاد می‌شود می‌شود یکی از محدودیت‌های توسعه پایدار روستاها منابع مالی دهیاریها است؛ از اینرو، کمک های مالی دولت، استفاده از تسهیلات مالی بانک‌ها، و مشارکت محلی و مردمی برای تأمین تامین منابع مالی پایدار در عرصه های روستایی دهیاری‌ها تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the role of rural governance decimalization in rural development

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • Abolmohsmmad Bondori 2
1 agricultural university
2 Phd Student, Department of agricultural extension and education, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, , Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

The village is considered as the smallest unit of country divisions. One of the most important dimensions of rural development is local administration which plays a very important role in coordinating rural development activities. One of the important issues in the field of rural management in the country is the establishment of decimalisation. decimalisation and investigating their performance in rural development is one of the important issues in the field of rural management. Therefore, the main goal of this research was to review the role of rural governance decimalisation in rural development. The current research is and applied research and in terms of analytical-descriptive research method and it is in the form of documentary-library study and scientific resources. The results of this research showed that the economic, cultural and social, environmental and infrastructure factors with an emphasis on the education of villagers and the formation of different local groups, Cultivation and promotion of group participation are the most important effective and influencing factors on the role of villager governance in rural development. It is suggested that one of the limitations of the sustainable development of villages is the financial resources of the decimalisations; Therefore, government financial assistance, use of financial facilities of banks, and local and public participation should be strengthened to provide sustainable financial resources in the rural areas of decimalisations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rural development
 • villagers
 • decimalisation
 1. . احمدوند، مصطفی. (1393). بررسی تاثیر دهیاری ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد. روستا و توسعه، 17(3)، 23-42.

  1. احمدی میبدی، سید جواد. احمدیان، محمد علی. و  جعفری، حمید. (1401).  تحلیل فضایی عملکرد دهیاری ها در توسعۀ اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان مشهد، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دوره20، شماره1، شماره پیاپی38، صص 155-186.
  2. احمدی، منیژه. چراغی، مهدی. (1396) ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تاکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره7، شماره4، شماره پیاپی28، صص 34-33.
  3. اژدری فرد، فاطمه، و احمدوند، مصطفی. (1390). واکاوی عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم). پژوهش های روستایی، 2(3 (پیاپی 7))،صص 75-98.
  4. استعلاجی، علیرضا. (1391). بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تاکید بر مدیریت محلی و مشارکتی دهیاری ها. جغرافیا، 10(32)،صص 239-258.
  5. استعلاجی، علیرضا، خانی، علیرضا، و الهقلی نژاد، مهناز. (1390). نقش دهیاری ها در توسعه روستایی. دانشنامه (جغرافیا)، پیاپی 82، صص 16-1.
  6. ایمانی جاجرمی، حسین، و عبدالهی، مجید. (1388). بررسی تحولات مدیریت روستایی در ایران از مشروطیت تا زمان حاضر. راهبرد، 18(52 (ویژه بررسی های اقتصادی)، صص 221-244.
  7. آهنگری کیاسری، حیدر. و چرمچیان لنگرودی، مهدی. (1397). بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دهیاران در حفظ و نگهداری از محیط زیست روستایی شهرستان ساری، انسان و محیط زیست، دوره16، شماره1، شماره پیاپی، 44، صص 12-1.
  8. برقی، حمید و قنبری، یوسف. (1396). بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان، روستا و توسعه سال بیستم، شماره1، صص 15-1.
  9. بهمنی، صفیه، صحنه، بهمن، و نجفی کانی، علی اکبر. (1399). نقش شرکت تعاونی دهیاری ها در توسعه کالبدی-فضایی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان). جغرافیا، 18(66 )،صص 98-109.
  10. حیدری، محمدتقی . حضرتی، مجید. (1398). ارزیابی عملکرد دهیاریها در پیشبرد اهداف طرحهای هادی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) (مقاله علمی وزارت علوم)، جغرافیا سال هفدهم، شماره61،صص 172-184.
  11. خوشبخت، حسین، ایروانی، هوشنگ، شعبانعلی فمی، حسین، و محمدی، یاسر. (1394). عملکرد موثر دهیاری ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس. روستا و توسعه، 18(1)، صص93-111.
  12. دربان آستانه، علیرضا، و رضوانی، محمدرضا. (1391). تبیین عوامل موثر بر حکمروایی روستایی در حکومت های محلی, مطالعه موردی: شهرستان قزوین. مدیریت شهری، 10(29)،صص 179-197.
  13. رستمی، شاه بختی، مظفری، فاطمه، رحیمی مقدم، جواد، و ذوالفقاری، امیرعلی. (1394). ارزیابی عملکرد دهیاری ها در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهیاری های شهرستان ایوان, استان ایلام). مسکن و محیط روستا، 34(149)،صص 103-119.
  14. رضوانی، محمدرضا، و احمدی، علی. (1388). شوراهای اسلامی روستایی, مشارکت مردمی و توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حکیم آباد, شهرستان زرندیه, استان مرکزی). نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)، 1(4)،صص 35-49.
  15. شایان، حمید. برقی، حمید. و جلالی، اکرم. (1397). ارزیابی نقش دهیاری ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:دهستان گلاب شهرستان کاشان)، دو فصلنامه اندیشه جغرافیایی، دوره 10، شماره19، شماره پیاپی19، صص 123-103.
  16. شیخی ، حجت، پریزادی ، طاهر، ورمزیار، بیزن . (1392). بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)، برنامه ریزی فضایی، دوره3، شماره3، صص 32-17.
  17. شیخی، زهرا، و حسنیان، حامد. (1393). مدیریت پسماند روستایی در روستاهای استان بوشهر. مدیریت شهری، 13(34)، 323-334.
  18. علی ایزدی، علی. و علوی زاده، سید امیر محمد. (1397). واکاوی نقش توانمندی روان شناختی دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)، کاوش های جغرافیایی و مناطق بیابانی، دوره6، شماره1، صص 227-199.
  19. عنابستانی، علی اکبر، و پورجمالی جعفرآباد، اعظم. (1391). برآورد میزان تاثیرپذیری توسعه درونزای روستاها از مدیریت روستایی (مطالعه موردی: دهستان اترک – شهرستان مانه و سملقان). جغرافیا، 10(35)، 147-169.
  20. عنابستانی، علی اکبر، و حاتمی نژاد، حجت. (1391). مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران (مطالعه موردی: دهستان میش خاص - شهرستان ایلام). جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، 2(2)، 121-140.
  21. فال سلیمان، محمود، صادقی، حجت اله، مرادی، محمود، و کاووسی، غلامرضا. (1391). بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان بیرجند). پژوهش و برنامه ریزی روستایی، دوره1، شماره1، صص 73-95.
  22. فراهانی، حسین. آئین مقدم، فاطمه. (1391). ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی(مطالعه موردی: دهستان سررودجنوبی در شهرستان بویراحمد)، مطالعات برنامه ریزی و سکونتگاه انسانی، دوره7، شماره 17، شماره پیاپی 18، صص 127-118.
  23. مسرورنژاد، ناصر. مولائی هشجین، نصراله. پوررمضان، عیسی. باسط قریشی، محمد. (1400). تبیین عوامل مؤثر بر کارایی، اثربخشی مدیریت، و مشارکت روستایی در توسعة روستاهای شهرستان صومعهسرا با رویکرد حکمروایی خوب، پژوهش های جغرافیایی انسانی، دوره 53، شماره4، صص 1541-1523.
  24. مولائی هشجین نصرالله، آمار حاجی شیر کیا تیمور، باقری عباس. نقش مدیریت محلی در توسعه اقتصادی نواحی روستایی شهرستان بهشهر. اقتصاد فضا و توسعه روستایی ۱۳۹۶; ۶ (۲۲) :۱۷۶-۱۶۵.
  25. مهدوی حاجیلویی، مسعود، و نجفی کانی، علی اکبر. (1384). دهیاری ‌ها, تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (نمونه موردی: دهیاری ‌های استان آذربایجان غربی) . پژوهشهای جغرافیایی، 37(53)، 21-39.
  26. نادری مهدیی، کریم. (1394). واکاوی عوامل بازدارنده مدیریت نوین روستایی در استان همدان. پژوهش های روستایی، 6(1)، 187-208.
  27. ولائی، محمد، عبدالهی، عبداله، منافی آذر، رضا، و صفری، نوید. (1394). تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار روستایی با تاکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی- شهرستان میاندوآب). برنامه ریزی منطقه ای، 5(19)، 149-161.
  28. هاشمی، سیدسعید، مطیعی لنگرودی، سیدحسن، قدیری معصوم، مجتبی، رضوانی، محمدرضا، و مقیمی، سیدمحمد. (1390). تبیین نقش دهیاری ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: بهاباد استان یزد). پژوهش های روستایی، 2(1 (پیاپی 5))، 93-114.
  29. ایمانی، بهرام. مولایی قلیچی، محمد.حسین پور، اسلام. (1402). تحلیل الگوی فضایی شهرکهای صنعتی استان قزوین ، جغرافیا و روابط انسانی، دروه 5 ، شماره4، صص 22-1.