نویسنده = مریم شعبانی
تاثیر مدیریت پسماند بیمارستانی بر کاهش آلودگی زیست محیطی در شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 271-297

زهرا نظری؛ سعید کامیابی؛ مریم شعبانی