تاثیر مدیریت پسماند بیمارستانی بر کاهش آلودگی زیست محیطی در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی مطب پزشکان، کلینیک ها، مراکز تحقیقاتی پزشکی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، سرای سالمندان و... یکی از منابع تولید مواد زائد شهری هستند.از آنجایی که بیمارستان ها و مراکز درمانی مهمترین مراکز تولد زباله های بیمارستانی هستند، در اینجا تأکید بیشتری بر روی زباله های بیمارستانی می شود. دراین پژوهش به منظورتجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ازنرم افزارSPSS،آزمونT ، ضریب همبستگی اسپیرمن و به منظور مقایسه شاخص های برتر از تکنیک و مدل AHP استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل AHPنشان دادند که از دیدگاه افراد شرکت کننده در مطالعه عامل «توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان بخش پسماند « با میانگین وزن ۰/۱۶۲ به عنوان اولین و مهمترین عامل موثر بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی بود . عوامل « آگاهی در مورد حفظ سلامت عمومی ، محیط زیست و پسماندهای پزشکی » با وزن ۰/۱۴۲ و « استفاده از تکنولوژی به روز در هر یک از مراحل مدیریت پسماند» با وزن ۰/۱۴۱ در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی آزمون اسپیرمن بین دو متغیر مدیریت دفع زباله های بیمارستانی و جلوگیری از آلودگی محیطی (097/0) است. در نتیجه فرضیه به تایید می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hospital Waste Management on Environmental Pollution Reduction in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • ZAHRA NAZARI 1
  • saeid kamyabi 2
  • maryam shabani 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Hospitals, health centers, doctors, clinics, medical research centers, pharmacies, laboratories, nursing homes, etc. are one of the sources of municipal waste production. Since hospitals and medical centers are the most important waste birth centers. Hospital waste, here more emphasis is placed on hospital waste. In this study, data were analyzed and hypotheses were analyzed by SPSS software, T-test, Spearman correlation coefficient and AHP technique and model were compared for superior indices. The results of the AHP model showed that, from the perspective of the participants in the study, the factor "paying attention to training and updating waste management personnel" with a mean weight of 0.5 was the first and most important factor affecting hospital waste management. Factors of "awareness of public health, environment and medical waste management" with a weight of 0.5 and "use of up-to-date technology at each stage of waste management" were ranked second and third with a weight of 2.5. The results of Spearman's correlation coefficient between the two variables of hospital waste management and environmental pollution prevention (0.097). As a result, the hypothesis is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Hospital Waste
  • Pollution Reduction
  • Ahwaz
افشار، شقایق،فتاحی وانانی و همتی،تورج،1390، مقاله " بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر اهواز، پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی و مهندسی محیط زیست، انجمن مهندسی محیط زیست ایران، تهران، صفحه 3
تقوی راد، سپیده سادات،تکدستان، افشین، محمدی، محمد جواد و منتظری زاده، ساناز،1393، ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهراهواز در سال 1392، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،دوره ی دوم، شماره 1، بهار، صفحه 54-47
تک دستان، افشین،1384، مدیریت مواد زائد شهری،، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، صفحه 16
دودانگه،لیلا،1393،پایان نامه " جایگاه مدیریت پسماندهای مراکز درمانی در برنامه ریزی شهری(مطالعه موردی منطقه 17 شهرداری تهران)" پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، گرایش :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،استاد راهنما: دکتر زهره فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رفعتی، مجتبی، 1384، بررسی و امکان سنجی پردازش و بازیافت زباله های شهری، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد
ززولی، محمدعلی و باقری اردبیلیان، مریم،1389،مقاله"بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی، مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شهر اردبیل" مجله علمی پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیلدوره اول، شماره دوم، پاییز ، صفحه 34-24
سادات تقوی راد، سپیده،1393، ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهر اهواز در سال 1392فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،دوره ی دوم، شماره 1
سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان، 1397،مدیریت زیست محیطی زباله های بیمارستانی استان خوزستان
سایت بیمارستان ابوذر ،1398)www.­haboozar.ajums.ac.ir
سایت بیمارستان آپادانا،1398) www.ahvaz-apadana.ir
سایت بیمارستان آریا،1398) www.grand-ariahospital.com
سایت بیمارستان امام خمینی،1398) www.himam.ajums.ac.ir
سایت بیمارستان گلستان ،1398) www.hgolestan.ajums.ac.ir
سایت بیمارستان مهر،1398) www.mehr-ahw.com
شهریاری، علی نوشین، شاهین و خلیل، جعفر،1397، بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای استان گلستان، دهمین همایش ملی بهداشت محیط، همدان
علمی، میترا، شجاعی، افسانه،1376، سیر زباله و مشکلات بهداشتی آن در شهر تهران. نشریه علمی وخبری دانشکده بهداشت ،شماره هشتم : صفحات ۶۳ تا ۷۷
فرمانداری شهرستان اهواز،1398، تقسیمات سیاسی شهرستان
قنواتی، مریم،1395، پایان نامه " شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی با استفاده از تکنیکAHP"، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،استاد راهنما: خانم دکترشقایق وحدت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مردوشت
گودینی، حاتم، کریم پور روشن، صدیقه، ایمانیان، زهرا، ناجی، تهمینه و میرزا هدایت، بهاره،1396، مقاله "شناسایی و ارزیابی خطر مدیریت پسماند بیمارستانی و راههای کاهش خطرات در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران با استفاده از مدل تحلیل حالات خطا و اثرات آن"، مجله سلامت و محیط زیست، فصلنامه ی علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران دوره دهم، شماره سوم، پاییز، صفحات374-363
مجلسی، منیره،1369،  بررسی کمیت و کیفیت زباله های بیمارستانهای تهران. سمینار مواد زائد جامد سازمان بازیافت و تبدیل مواد، صفحات 6-5
میرزاده، نادر؛ سپهری فر، سیما،1392، تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم. شماره چهارم. صفحه 96-37
نوری سپهر، محمد،1382،  ضرورت مدیریت پسماندهای بیمارستانی. فصلنامه آموزشی پژوهشی مدیریت پسماندها زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳ ، شماره دوم و سوم : صفحات ۱۲ تا 14
هادی پور، مرضیه، افخمی، مهران وتکدستان، افشین،1390، مقاله "شناسایی و اندازه گیری مواد زاید بیمارستانی و طبقه بندی آنها براساس معیارهای) WHO (مطالعه موردی:بیمارستان امیرالمؤمنین و پلی کلینیک تخصصی شهید رجایی اهواز " فصلنامه علمی - پژوهشی علوم بهداشتی، سال سوم، شمارة ۴، پاییز، صفحه 45-35
هادی دولابی لیلا،1380، بررسی وضعیت جمع آوری و حمل و نقل زباله های بیمارستانی در بیمارستان شفا یحیائیان، پایان نامه فوق لیسانس، تهران: دانشگاه تهران