نویسنده = پیام عمادی
ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 185-203

نعمت حسین زاده؛ یونس غفاری؛ مریم پناهی؛ پیام عمادی؛ غلامرضا بیات