ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری، تهران، ایران

2 گروه طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، مطالعات کتابخانه های عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 گروه جغرافیا(ژئومورفولوژی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، تهران، ایران

5 گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

جمعیت شهری به مرحله انفجار رسیده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته رو به افزایش است. در سال1800میلادی معادل 29 میلیون نفر درشهرها زندگی می کردند اما با گذشت200سال جمعیت شهرنشین نزدیک به 3میلیارد نفر رسیده است این رقم یک آمار نیست بلکه ضرورت و نقش مدیریت شهری را به دوچندان رسانده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل Swot می باشد، برای رسیدن به این هدف ابتدا به سطح حکمروایی خوب در ایران، میان کشورهای جهان از لحاظ شاخص های تعین شده بانک جهانی برای حکمروایی خوب پرداخته شد و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به مصاحبه با شهروندان و مسئولین شهر اسلامشهر پرداخته شد و فهرستی از مهمترین نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های فراروی مدیریت شهر اسلامشهر شناسایی شد و در انتها با سنجش اهمیت هریک از عوامل اولویت دارترین راهبردهای حکمروایی خوب شهری در اسلامشهر شناسایی و ارائه شد، یافته های پژوهش نشان می دهد که شهر اسلامشهر در گرداب مدیریت بخشی و سلولی و نگرش از بالا به پائین گرفتار گردیده است و از مدیریت ناکارآمد، ضعف ساختاری و نهادی در اداره امور شهر رنج می برد و مسئولان و سازمان های درگیر در اداره امور شهر جهت بهبود این وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی می بایست با به حداقل رساندن و کاهش نقاط ضعف در امر مدیریت و کنار گذاشتن تعصبات طایفه ای و در نهایت مشارکت گرایی شهری، زمینه حکمروایی خوب شهری را در اسلامشهر فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment, good urban governance in the Management Performance of Eslamshahr, Using the Swot Model

نویسندگان [English]

 • Nemat Hosseinzadeh 1
 • Younes Ghafari 2
 • Maryam Panahi 3
 • Payam Emadi 4
 • Gholamreza Bayat 5
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Branch, Rey, Tehran, Iran
2 Department of Urban Design, Islamic Azad University, Qods Branch
3 Master of Science, Information Science and Knowledge, Public Libraries Studies, Islamic Azad University, North Tehran Branch
4 Department of Geography (Geomorphology), Islamic Azad University, Yadegar Imam Khomeini (RA), Rey City, Tehran, Iran
5 Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Qods Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban population explosion has reached the stage in the less developed countries is increasing. In 1800, about 29 million people lived in cities with over 200 years of urban population reached nearly 3 billion people. It was not a hit, but the need and role of urban management has doubled. The present study aims to assess good governance in the management of urban eslamshahr is using swot, To achieve this, first the good governance of the Iran, between countries in terms of indicators of good governance was appointed by the world bank and then using the analytic interviews with residents and city officials were paid of eslamshahr and a list of the main strengths, weaknesses, threats and opportunities facing the eslamshahr manager in identifying and finally, to assess the relative importance of good urban governance highest priority strategies identified and presented in the of eslamshahr, research findings show that the vortex of of eslamshahr manager of the cell and the top -down approach has been caught and the inefficient management, structural and institutional weaknesses in the administration of the city suffers. Authorities and organizations responsible for the administration of the city to improve the situation and resolve the current situation should be to minimize and mitigate the weaknesses in the management and the exclusion of ethnic and sectarian prejudices and the participation of civil activism, urban areas in the eslamshahr to provide good governance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good urban governance
 • Urban management
 • Eslamshahr
 • Swot model
 1. اطهاری، کمال و برک پور، ناصر و کاظمیان، غلامرضا و مهدیزاده، جواد ؛ (1386) ، حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران (گفتگو)، جسارتهای شهرسازی، سال ششم ، شماره 19.
 2. برک پور، ناصر؛ (1385) ، حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران، همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری.
 3. برک پور، ناصر، (1386)، «حکمروایی خوب شهری و اداره شهرها در ایران»، مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت شهری.
 4. پاداش و همکاران، (1386)، «موئلفه ها و شاخص های حکمروایی شهری»، جستارهای شهرسازی، شماره 19.
 5. ترابی، علیرضا، 1383، مدیریت پایدار شهری در گرو حکمرانی خوب، شهرداری ها، سال ششم، شماره69، بهمن ماه.
 6. تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول (1388) ، درآمدی بر حکمروایی خوب شهری با رویکردی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23.
 7. هریسون، ج و کارون، ج. مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز تالی، انتشارات دانشگاه تهران (1382.
 8. ضیا خواه، سیما،  تجدید حیات کالبدی شهر(مطالعه موردی: کیانشهر)، دانشگاه شهید بهشتی(1380).
 9. صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید، (1387)، «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری»، پژوهش های جغرافیایی، شماره 63.

10. صالحی، اسماعیل، 1381، اجلاس 2002سران کشورها در ژوهانسبرک و اهمیت آن در مدیریت شهرداری ها، سال سوم شماره 35.

 1. 11.  طوسی، محمد علی(1380)؛ مشارکت در مدیریت و مالکیت، چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م، تهران، انتشارات سازمان مدیریت دولتی.

12. زمانی، ح، و همکاران راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان پاسارگاد با استفاده از تکنیک swot، دومین همایش ملی علوم جغرافیایی(1388).

13. قادری، ر، بررسی قابلیت ها و تنگنا های توسعه توریسم شهرستان سردشت با استفاده از تکنیک swot، دومین همایش ملی علوم جغرافیایی(1388).

14. لشکرزاده، مریم، 1390، بررسی حکمرانی خوب بر کیفیت زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار.

 

 1. Dekker, K. & Kempen, R. (2004). Urban governance within the big cities policy, journal of cities, Vol 21. pp 41-55.
 2. Sustainable Society Index - your compass to sustainability (2012) Sustainable Society Foundation Update SSI-2012, now available! http://www.ssfindex.com.
 3. Kaufmann, Daniel, (2009), The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University Press. Www. encyclopedia. Com20.
 4. UNDP/Governance Unit Jakarta, (2002), Introducing Good Local Governance, the Indonesian experience.