نویسنده = صدیقه کرمی نسب
بررسی و تحلیل وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرمی)

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 111-122

10.22034/gahr.2022.298799.1595

یعقوب حقی؛ لطیف فکری علی بابالو؛ اکبر انصاری گبلو؛ صدیقه کرمی نسب