بررسی و تحلیل وضعیت شاخص‌های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه محقق اردبیلی ایران گروه جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی گروه آموزشی دانشگده دانشگاه محقق اردبیلی ایران

3 گروه آموزشی دانشگداه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل گروه علوم جغرافیا. ایران

4 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

کیفیت زندگی شهری از سال 1970 به طور مشخص و قابل ملاحظه ای در مطالعات اجتماعی لحاظ شده است و معنای وسیعی ای در ارتباط با خوشبختی در جوامع دارد و هدف آن قادر ساختن مردم برای دستیابی به اهدافشان و رسیدن به زندگی ایده آل است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری از دیدگاه شهروندان در شهر گرمی با استفاده از شاخص عینی مورد ارزیابی قرار گرفته روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد، و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، که بین تمام محلات شهر گرمی به صورت تصادفی بین 250 نفر توزیع گردیده و در اخر اینکه تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که شاخص های مورد مطالعه به لحاظ میزان رضایت شهروندان از مؤلفه‌های مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی، شاخص کیفیت بهداشت و سلامت، کیفیت تعامل همبستگی و کیفیت کیفیت حمل و نقل میتوان پذیرفت که از نظر دیگر شاخصهای منتخب پژوهش از دیدگاه شهروندان بالاترین سطح معناداری را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the status of urban quality indicators from the perspective of citizens (Case study: Garmi city)

نویسندگان [English]

 • Yaghob Haghi 1
 • loTayf Ali Babalo 2
 • akbar ansari gabli 3
 • sedige karmi 4
1 Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz
2 department faculty.unversity. cityMohaghegh Ardabil.country iran
3 Departmentfacutiy. universty ardabil mohagge. cityardabil coumtry iran.
4 Departmentfacutiy. universty ghrazmi teran. citytehran.coumtry iran.
چکیده [English]

The quality of urban life has been explicitly and significantly studied in social studies since the 1970s and has a broad meaning in relation to happiness in communities, and its purpose is to enable people to achieve their goals and achieve an ideal life. The purpose of this study is to investigate and analyze the status of urban quality of life indicators from the perspective of citizens in Garmi city using an objective indicator evaluated. has taken. The research tool was a questionnaire, which was randomly distributed among 250 people in all neighborhoods of Garmi city. Finally, SPSS software was used to analyze the data of the questionnaire. The results indicate that the studied indicators in terms of citizens' satisfaction with the components affecting the improvement of quality of life, quality of health index, quality of correlation interaction and quality of transportation can be accepted that in terms of other selected indicators From the citizens' point of view, they have the highest level of significance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of life
 • quality of urban life
 • indicators
 • warm city
 1. اسمیت، دیوید . ام .کیفیت زندگی : رفاه انسانی و عدالت اجتماعی . ترجمه حسین حاتمی نژاد و حکمت شاهی اردبیلی اطلاعات سیاسی - اقتصادی .سال هفدهم .شماره 186 ، 1381.
 2. رحیم بردی، آنامرادنژاد- دیوسالار، اسدالله- میرابی، صابر. بررسی میزان رضایتمندی شهروندن از کیفیت محیط زندگی قائم شهر، جغرافیا و آمایش شهری، سال 6، شماره 20، صص 108- 95، 1395.
 3. عنابستانی، علی اکبر- روستا، مجتبی – محمدی، سیدعبدالرضا- سجاد، رفیعیان. تحلیل فضایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در سکونتگاههای روستایی( بخش سیمکان – شهرستان جهرم)، برنامه ریزی منطقه ای، دوره 5، شماره 18، صص 99-85، 1394.
 4. غیاثوند، الهام . تأثیر سرمایه ها ی اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان محلات، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 45، صص 27-22، 1388.
 5. فرجی ملایی، امین. تحلیل بر مفهوم کیفیت زندگی شهری، دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیایی، دانشگده جغرافیا ، دانشگاه تهران، 1389.
 6. قالیباف، محمدباقر-روستایی، مجتبی-رمضان زاده لبسویی، مهدی- طاهری، محمدرضا. ارزیابی کیفیت زندگی شهری(مطالعه موردی محله یافت آباد)، فصلنامه علمی – پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال نهم، شماره 31، صص 53-33، 1390.
 7. قائد رحمتی، صفر- جمشیدی، صدیقه،. ارزیابی بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر(مطالعه موردی: محله های خیر آباد و عیش آباد شهر یزد)، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 47، شماره 1، صص 80-63، 1394.
 8. قربانی، زینب- خاکپور، براتعلی- مافی، عزت الله. تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله های شهر چالوس، پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال4، شماره 13، صص 18-1.،1392.
 9. کلانتری، خلیل. سنجش سطح توسعه ی روستایی در شهرستان تربت حیدریه، 79-1365، مجله پژوهش های جغرافیایی. 4: 54-41.، 1382.
 10. لطفی، صدیقه. مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال اول، شماره 4، صص 80-65، 1388.
 11. محمدی، چنور – نظم فر، حسین. بررسی وضعیت شاخص های کیفیت زندگی از نظر شهروندان( مطالعه موردی: منطقه دو شهر اردبیل)، نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره 5، شماره 20، صص 20- 7. ، 1395.
 12. محمدیگانه، بهروز، چراغی، مهدی، نصیری، ثریا، حقی، یعقوب (1399)، بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان)گف جغرافیا و روابط انسانی، پاییز 1399، دوره 3،
 13. Eiser, C., (2004), Children with Cancer the Quality of Life, University of Sheffield, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.
 14. Henderson, H., Lickerman, J., Flynn, P. (Eds.), (2000), Calvert– Henderson Quality of. pp Life Indicators. Calvert Group, Bethesda, 391.
 15. Kamp, I., K, Van, Leidelmeijer, K., Marsman, G. and de Hollander, A., (2003) Urban environmental quality and human well being: Towards a conceptual framework and demarcation of concepts, a literature study, Landscape and Urban Planning, 65(1-2).
 16. Van poll, R, (1997), the Perceived Quality of Urban Environment: A multiattribute.