کلیدواژه‌ها = شهرداری الکترونیک
بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 1، تیر 1399، صفحه 373-388

علی اصغر محمدی؛ محمد مرادی؛ اصغر اکبری