بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدرس دانشگاه

2 کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری خنجین

3 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امورشهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در حال حاضر، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، روش های سنتی شهرداری و شیوه های قدیمی آن، در بسیاری از موارد به ویژه در کلان شهرها، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. بنابراین، لزوم استفاده از روش های نوین مانند شهرداری الکترونیک که مواهبی چون کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگی های اجتماعی شهرداری را در پی دارد، می تواند انقلابی در زمینه مدیریت شهری به وجود آورد. دراین میان برنامه‏ریزی شهری و شهرداری الکترونیک از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است، زیرا تنها با برنامه‏ریزی دقیق و مدیریتی قوی می‏توان‏ به اهداف مربوطه در این شهرها دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از یافته ‏های این پژوهش می‏توان‏‏ به مزایا و تاثیرات مثبت شهرهای الکترونیکی در زمینه خدمات فرهنگی، عمومی اجتماعی، صرفه های اقتصادی و مسائل زیست‏محیطی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Review of the Benefits of Electronic City

نویسندگان [English]

  • ali asghar mohammadi 1
  • mohammad moradi 2
  • Asghar Akbari 3
1 Master of Financial Management, University Lecturer
2 Technical and urban planning expert of Khinjin municipality
3 Master of Political Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Today, the need to use information technology and infrastructure for electronic management of the cities of our country and the use of this knowledge for the organization of the Amorshahri, due to the high volume of urban management and at the head of that municipality, is not anybody. The significance of this issue becomes more apparent when it comes to the fact that, from the point of view of many experts, the traditional methods of the municipality and its old methods, in many cases, especially in metropolitan cities, are not responsive to the huge population of its population.Therefore, the necessity of using modern methods such as e-municipality, such as reducing the time spent by citizens in traffic, providing better services, distributing more equitable facilities, reducing environmental pollution, increasing employment and improving sustainable urban management of municipal social features in It could revolutionize urban management.In this context, urban planning and e-municipality have a special place, because they can only be achieved with precise planning and strong management in these cities. The purpose of this research is to analyze the advantages of electronic city. The method of this research is descriptive-analytic. The findings of this research can be used to highlight the positive and beneficial effects of electronic cities on cultural, social, economic, and environmental issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • شهرالکترونیک
  • شهروند الکترونیک
  • شهرداری الکترونیک
  • فناوری اطلاعات
رضایی، حمیدرضا؛ داوری، علی(1383) دولت الکترونیک. ماهنامه تدبیر، ماهنامه علمی آموزشی،(1) 146، 2-17
رضویان، محمد تقی(1381) مدیریت عمران شهری، تهران: انتشارات پیوند نو.
شاهپری، علیرضا، (1383)، دولت الکترونیک، مؤسسه معین اداره با همکاری انتشارات مدیریت
شاهیوندی، احمد(1390)، تحلیل فضایی قابلیت‌های شهر اصفهان جهت تحقق شهر الکترونیک، رساله دکتری تخصصی، دانشگاه اصفهان
شیعه، اسماعیل(1382) لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله جغرافیا و توسعه،(1) 1، 37-62
طباطبایی، سید احمد،(1386)، مثلث توسعه یافتگی عصر دیجیتالی توانمندی منابع انسانی دولت الکترونیک و شهروند الکترونیکی، توسعه خدمات رسانی)، اولین کمفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک، تهران.
فولادبند، زهره، (1386)، شهر الکترونیک، امنیت اطلاعات و شهروندان، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران.
قادری، امیر و امیری، مجتبی، (1386)، نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار، اولین کمفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک، تهران.
کیا، علی اصغر و سلسله، محسن، (1386)، موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، تهران.
گیدنز، آنتونی (1394)؛ پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.
لاودن، کنت ، جین پی، لاون(1380): فناوری اطلاعات و مفاهیم و کاربرد ها. ترجمه حمید محسنی، چاپ اول. نشر کتابدار. تهران.
محمد زاده، شیرزاد، (1381)، بررسی اثرات توریسم بر کاربری اراضی شهری (مورد پژوهش: شهر بابلسر)، راهنما: محسن شاطریان، مشاور: علی عسگری، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ناصح، محمد امین و جهانگیر، غلامحسین، (1387)، تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور، مجله کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 9، شماره 2
Al-Ahmadi, Kh., See, L., Heppenstall, A. and Hogg, J. (2009). Calibration of a fuzzy automata model of urban dynamics in Saudi Arabia, Journal of Environmental Sciences, 6(2), 80-101.
Castells, M. (1996/2002), The Information Age. Economy, Society and Culture. Vol I:The Rise of the Network Society. Cornwall:Blackwell.T.J.Ltd
Christopher, G. R. (2005). Citizen interaction with e-government: From the streets to servers? Government Information Quaterly, 22(1), 38-57.
Cohen-Blankshtain, Galit, Nijkamp, Peter and van Montfort, Kees, (2004), Modelling ICT Perceptions and Views of Urban Front-liners, Urban Studies, Vol. 41, No. 13
Cohen-Blankshtain, Galit, Nijkamp, Peter and van Montfort, Kees, (2004), Modelling ICT Perceptions and Views of Urban Front-liners, Urban Studies, Vol. 41, No. 13
Mcintosh, Robert. W, (1995), Geoldner, Charles Rand Ritchie,.R. Brent, Tourism, Principles, practices, philosophies, United states of merica: John Wiley & sons, Inc.
Navabakhsh, M, and Motlaq, M,(2009),Effects Of Urban Information and Communication Technology on Sustainable Development, Tehran, Iran.
Steiner, Thomas, (1995), Information technologies and destination management in tourism: a conceptual framework, Master thesis, Ecole des HEC, Universite de Lausanne, October.
Stephen H.Hollden, Donald F.Norris, Patricia D.Fletcher ; Electroni Governmant At The Local Level, JSTOR Public Performance & Management Review, Vol_ 26, No_ 4 (Jun_, 2003), pp_ 325-34