کلیدواژه‌ها = فعالیت های گردشگری
بررسی پیامدهای فعالیت های گردشگری براکوسیستم‌های طبیعی

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 369-382

کبری طاهری؛ آناهیتا حسینی؛ امیر امیری