بررسی پیامدهای فعالیت های گردشگری براکوسیستم‌های طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران

چکیده

توریسم یکی ازبزرگ ترین صنایع در جهان بوده که وابسته به بخش عمده ای ازاقتصاد جهانی است این پدیده ازنظراقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ومحیطی با زندگی انسآن‌ها آمیخته شده است.بسیاری ازکشورهای جهان ،توسعه توریسم رایکی ازبهترین راه ها برای کسب درآمد وحل مشکلات اقتصادی می دانند ازآنجایی که توریسم با ایجاد فرصت های اقتصادی ودرآمدزایی شتاب توسعه را افزایش می دهد، چنان چه مهارفعالیت های گردشگری رهاشود تبعات ناخوشایندی خواهدداشت که نه فقط به توسعه کشورها کمکی نمی‌کند بلکه معضلات ودشواری هارا درمسیرتوسعه پدید می آورد .دراین تحقیق رابطه فعالیت های گردشگری وتأثیری که براکوسیستم های طبیعی دارد مورد بررسی قرار گرفته است این تحقیق به روش توصیفی وبا استفاده از یافته های دیگر تحقیقات صورت گرفته است نتایج این تحقیق گویای تاثیرگذاری فعالیت های گردشگری براکوسیستم‌های طبیعی دارد .درتغییراکوسیستم های طبیعی ،فعالیت های گردشگری ازجمله حمل ونقل ومصرف سوخت می تواند شرایط موجود اکوسیستم های طبیعی را دچاردگرگونی وتحول نماید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

( Survey of Impacts of tourism activities on natural ecosystems)

نویسندگان [English]

 • Kobra Taheri 1
 • Anahita Hosseini 2
 • amir amiri 3
1 Graduated with a specialized doctorate in geography and urban planning from Central Tehran Islamic Azad University
2 Graduated with a PhD in geography and rural planning from Tarbiat Modares University
3 Member of the Board of the Scientific Association of Rural Development of Iran
چکیده [English]

( Survey of Impacts of tourism activities on natural ecosystems)
Tourism is one of the largest industries in the world and this phenomenon is related to the bulk of the global economy in terms of economic, social and cultural environment are interwoven with human lives ,Many countries around the world, tourism development as one of the best ways to make money solving economic problems since they accelerate the development of tourism by creating economic opportunities and income increases, so it will have unpleasant consequences of inhibiting activity tourism is released, Developing countries will have bad consequences not only does not help but creates problems and difficulties in the course of development,.The research activities related to tourism impacts on natural ecosystems have been studied in this descriptive study was conducted with the use of other research,
The results indicate that influence tourism activities in natural ecosystems, Changes in natural ecosystems, tourism activities, including transportation, fuel consumption can be affected by conditions of natural ecosystems to transformation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural ecosystems
 • tourism activities
 • changing ecosystems
 • environmental threats
 1. ارمغان،سیمین ،1385،توریسم ونقش آن درجغرافیا ،دانشگاه آزاد واحداسلامشهر.
 2. اندری درام،آلن مور،1387،مقدمه ای بر برنامه ریزی ومدیریت اکوتوریسم ،رنجبر.محسن ،تهران آییژ.
 3. چاک وای گی ،1382،جهانگردی درچشم اندازجامع ،1997،پارساییان ،علی .اعرابی ،محمد، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 4. زاهدی ،شمس السادات ،1377،تحلیلی برتبعات توسعه صنعت جهانگردی، مقالات فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 20.
 5. زاهدی ،شمس السادات ،1390،مبانی توریسم واکوتوریسم پایدار باتکیه برمحیط زیست ،تهران دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. شکویی ،حسین ،1371،دیدگاه های نودرجغرافیای شهری ،جلد اول ،انتشارات سمت.
 7. ضرغام بروجنی ،حمید،1389،برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند وپایدار،تهران مهکامه.
 8. عبدالله زاده ،محمود ، 1379 ،برنامه ریزی ملی ومنطقه ای جهانگردی ،دفترپژوهش های فرهنگی .
 9. مگان اپلرود ،1386،اکوتوریسم اصول ،تجربیات وسیاست ها ،قدیمی .نگار ،تهران افکار.