کلیدواژه‌ها = ژئوپلتیک
بررسی تأثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 654-667

ابوالقاسم محمودی؛ عبدالرضا نوری؛ امیر کریمی