بررسی تأثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل مقطع دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی پردیس کیش دانشگاه تهران

3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، گرایش ژئوپلیتیک دانشگاه تهران

چکیده

قدرت عامل حیات و بقا است. قدرت ملی یک کشور عبارتست از مجموع توانایی های آن کشور در تحمیل اراده خود بر سایر کشورها برای نیل به منافع خود. الگوهای مختلفی از سوی صاحب نظران و دانشمندان مختلف درباره عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر قدرت ملی ارائه شده است. قدرت و سیاست در عرصه مدیریت محلی، ملی و منطقه ای با ابزارهای مختلف می تواند اراده خود را عملیاتی کرده و موارد مورد نیاز خود را هم به طور مطلوب و به نفع خود بازنمایی نماید. یکی ازین ابزارهایی که در طول تاریخ همواره قدرت و سیاست با آنها توانسته اهداف را در عرصه سرزمین ها پیاده کند، نقشه های جغرافیایی می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی این موضوع مهم را بررسی کرده تا مشخص کند که تاثیرگذاری قدرت در ترسیم نقشه های جغرافیایی به چه طریقی بوده است.. نتایج نشان می دهد که همواره سیاست مداران و حاکمان کشورها در طول تاریخ از نقشه ها در راستای اهداف خود برای نفوذ و بسط قدرت خود و کشورشان استفاده کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of power in drawing geographical maps

نویسندگان [English]

  • Abolghasem mahmoodi 1
  • abdereza nori 2
  • AMIR KARIMI 3
1 Graduated from the University of Tehran with a PhD in Political Geography
2 PhD student in Political Geography, Kish Campus, University of Tehran
3 Graduate student in Political Geography, Geopolitical major, University of Tehran
چکیده [English]

Power is the factor of life and survival. The national power of a country is the sum of its capabilities in imposing its will on other countries to achieve its interests. Different models have been presented by different experts and scientists about the factors and variables affecting national power. Power and politics in the field of local, national and regional management with various tools can implement their will and represent their needs in a desirable and beneficial way. One of the tools with which power and politics have always been able to implement the goals in the field of lands, is geographical maps. This article examines this important issue with a descriptive-analytical method to determine how power has been influential in mapping geographical maps. The results show that politicians and rulers of countries throughout history have always used maps in line with their goals to influence and expand their power and that of their country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influence
  • politics
  • map
  • government
  • geopolitics
احمدی، سید عباس و همکاران(1397)، تبیین نظری بسترهای شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی، پژوهشهای ‌جغرافیای ‌انسانی،‌ دورة‌50‌.
احمدی، مرضیه(1395)، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
بدیعی ازنداهی، مرجان؛ رسول افضلی، علی، امیری(1396)؛  فهم نقشه سیاسی از منظر قدرت/ دانش، پژوهش های جغرافیای انسانی دوره 49 بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 99)
حافظ نیا، محمدرضا(1393)؛ رویکردی جدید به تاریخ پیدایش و بنیان گذاری جغرافیای سیاسی در جهان، فصلنامه ژئوپلتیک، سال دهم، شماره اول دوره بهار
حیدری موصلو، طهمورث و همکاران(1393)، تأثیر چالش ژئوپلیتیک بر همبستگی ملی (مطالعه موردی: جزایر سه گانه)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا شماره بیست و یکم.
رجبی، سعید و احمدزاده، ایرج(1397)؛ تبیین ژئوپلیتیکی الگوی رقابتی روابط ایران و قطر، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 3، دوره زمستان، صفحه 75-99
رنجبر، سرتختی، اکبر(1395)؛ ارزیابی کارتوگرافیکی از قدرت، سیاست و روانشناسی موجود در نقشه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
سیف زاده، سید حسین(1385)، اصول روابط بین الملل (الف و ب)، نشر میزان، تهران.
قوام، عبدالعلی(1387)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران
کاظمی، علی اصغر (1369) نقش قدرت در جامعه و روابط بین‌الملل، تهران: نشر قومس
مویر، ریچارد(1390)؛ درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
میرحیدر، دره، حسین، حمیدی نیا(1385)؛ کالبد شکافی نقشه و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست،  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوئره ششم پائیز و زمستان 1385 و بهار و تابستان 1386 شماره 8 و 9
واعظی، محمود (1385)؛ اروپا و مسئله امنیت در خاورمیانه، مجله راهبرد، شماره 41 ، پاییز.
Filipov, D. (2016). The Maps show Russia has Europe Spooked.
Glassner, Martin Ira, 1993: Political Geography. United States of America: New York: Johan wiley& Sons, Inc.
Hanks, R.R. (2011). ENCYCLOPEDIA of GEOGRAPHY TERMS, THEMS and CONCEPTS, ABC-CLIO, Oxford, England.
Henrikson, A. k. (1994). Power and politics of maps. In G. J. Demko and Wood Eds. Reordering the World (pp. 49- 70). Bouldr Colorado: Westview press.