کلیدواژه‌ها = عواطف مثبت
تحلیل رفاه ذهنی کشاورزان در شرایط خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان کوهدشت

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 248-263

10.22034/gahr.2023.396333.1868

معصومه فروزانی؛ علی صالح نژاد؛ مرضیه کشاورز؛ مسعود یزدان پناه