کلیدواژه‌ها = شهرستان بوکان
بررسی توانمندی‌های ژئوتوریسمی ژئوسایت‌ها با استفاده از روش کامنسکو. مطالعه موردی:ژئوسایت‌های شهرستان بوکان

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 242-259

10.22034/gahr.2023.400655.1890

سید اسدالله حجازی؛ عادل رسولی؛ طاها ایمان زاده؛ سید عبدالسلام حیدری