توسعه گردشگری مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کشاورزی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان، ایران

چکیده

چکیده:
با نظر به این که توسعه پایدار، امروزه بر پایه نوآوری و خلاقیت و استفاده از دانش استوار است، توسعه کارآفرینی اجتماعی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، دارای این قابلیت است که مسائل و مشکلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، حتی بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و معضل بزرگ انبوه بیکاران را مرتفع کند. علی‌رغم آن که صنعت گردشگری دارای مزایا و منافعی برای جوامع میزبان و گردشگران می‌باشند، با این حال گردشگری در قالب سنتی آن، دارای معایب و اثرات منفی بر جامعه میزبان خواهد بود. راهی برای ایجاد اخلال در صنعت سنتی گردشگری، تکیه بر جنبه تداوم نوآوری د آن است که این خود جنبه‌ای جدایی ناپذیر از کارآفرینی اجتماعی است. لذا مقاله حاضر بر آن است که با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ضمن تعریف و شناسایی ویژگی های کارآفرینی اجتماعی و زمینه های اثرگذاری آن، ویژگی های کارآفرینان اجتماعی را ذکر کرده تا زمینه توسعه کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر گردشگری که منجر به افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش اشتغال، تولید دانش فنی و تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه می شود فراهم گردد.
کلمات کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، گردشگری، توسعه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism-Based Social Entrepreneurship Development

نویسنده [English]

  • leila karpisheh
department of agricilture, Pars Abad Moghan, Islamic Azad university, Pars Abad Moghan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Since Sustainable Development is today Based on the Innovation Creativity and Use of Knowledge, the Development of Social Entrepreneurship in the Country. While Providing Sustainable Growth and Development, is of Capable to Address the Current Problems such as Poverty, Social and Cultural Disruption, Even the Unemployment of Academic Graduates and the Mass of the Unemployed. However the tourism industry has advantages and disadvantages for host communities and tourists, albeit tourism in its traditional form has disadvantages and negative effects on host communities. A way for revolution in the mentioned form is indicating in continuous innovation in which this continuous innovation is a non-separative aspect of social entrepreneurship. Therefore, the Present Article Aims to Utilize Literature to Define and Identify the Characteristics of Social Entrepreneurship as Social Entrepreneurs’, Features
and Tourism-Based Social Entrepreneurship Development that Leads to Increased Innovation, Technological Advancement, Increase Employment, Generate Technical Knowledge, Produce and Distribute Income at the Community Level.

Keywords: Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Tourism, Development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Social Entrepreneurship
  • Tourism
  • Development
انصاری، منوچهر؛ احمدپور داریانی، محمود، و بهروز آذر، زهرا. (1389). ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه استان تهران. توسعه کارآفرینی، 8(2): 64-37.
زایری، هاجر و خسروی‌پور، بهمن. (1398). کارافرینی اجتماعی راهبردی جهت حل مسائل اجتماعی یک جامعه. دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی. ملاثانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، 22 آبان.
صالحی صدقیانی، جمشید. (1389). بررسی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد مشخصه‌های رفتاری. توسعه کارآفرینی، 2(7)، 67-94.
طبیب‌زاده،سیدرضا. (1394). بررسی تعاریف کارافرینی اجتماعی و بحث پیرامون خلاهای برخی تعاریف با هدف تبیین این مفهوم. سیاست نامه علم و فناوری، 5(9): 22-5.
غلامرضایی، سعید و رحیمی فیض‌آباد. فاطمه. (1398). سازوکارهای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه کارآفرینی اجتماعی. دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی. ملاثانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، 22 آبان.
مالکی، رسول؛ ییلاق چغاخور، حمید؛ احمدوند، مصطفی. (1394). بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد). فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 62-41
ملکی، محمد مهدی؛ سالاری، صالح؛ کشمیری، محمد امین؛ و سروش، علیرضا. (1390). مفهوم شناسی کارآفرینی اجتماعی و مروری بر ابعاد و عوامل موثر بر آن. اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران: دانشگاه تهران، ۲۶ ص.
همایون، سیده کبری؛ یزدان‌پناه، مسعود، و منفرد، نوذر. (1398). اثرات سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی در توسعه پایدار روستایی. دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی. ملاثانی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، 22 آبان.
 
 Aquino, R. S.;  Lück, M. &  Schänze, A.H. (2018). A conceptual framework of tourism social entrepreneurship for sustainable community development. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37: 23-32.
Baporikar, N. (2017). Boundaries and Challenges for Social Entrepreneurship. In I. Management Association (Ed.), Entrepreneurship: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 379-399). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-1923-2.ch017.
Dees, J. (1998). The meaning of “social entrepreneurship.” Comments and suggestions contributed fromthe Social Entrepreneurship Funders Working Group. Social Entrepreneurship: Need and Opportunity01-Wei-45241.qxd 2/14/2007 5:15 PM Center for the Advancement of Social Entrepreneurship. Fuqua School of Business, Duke University. Retrieved from http://faculty.fuqua.duke.edu/centers/case/files/dees-SE.pdf
De Lange, D. & Dodds, R. (2017). Increasing sustainable tourism through social entrepreneurship", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(7), https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2016-0096.
Dwivedi, A. & Weerawarden, J.. (2018). Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct. Journal of Business Research, 86: 32-40.
El Fasiki, H. (2011). Social Entrepreneurship: Meaning, Challenges, and Strategies. Lambert Academic Publishing.
Sahasranamama, S. & Nandakumar, M. K. (2020).Individual capital and social entrepreneurship: Role of formal institutions. Journal of Business Research, 107:104-117.
Sloan, P., Legrand, W., & Simons-Kaufmann, C. (2014). A survey of social entrepreneurial community-based hospitality and tourism initiatives in developing economies: A new business approach for industry. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 6(1) :51–61. https://doi.org/doi:10.1108/WHATT-11-2013-0045.