شناسایی نقوش سوزن دوزی بلوچ های ایران از منظر عینیت و ذهنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی آموزشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی دختران بجنورد

چکیده

یکی از راه های شناسایی ویژگی های فرهنگی هر قومی مطالعه پوشاک آن هاست. پوشاک سنتی در هر جامعه ای می تواند نشان دهنده هویت و فرهنگ آنان باشد. پوشاک سنتی بلوچ به دلیل کاربرد فراوانش ارزشمند ترین سرمایه فرهنگی آن ها است و بعد بصری هویت اجتماعی و فرهنگی این قوم را نشان می دهد،سوزن‌دوزی از رایج‌ترین و در عین حال شاخص‌ترین هنرهای متداول در میان زنان قوم بلوچ است که علی‌رغم برخورداری از شهرت فراوان در اغلب پژوهش‌های انجام شده در این عرصه، کمتر به ساختار صوری حاکم بر نقوش آن پرداخته شده است.این پژوهش با هدف شناسایی نقوش سوزن دوزی بلوچ های ایران از منظر عینیت و ذهنیت پرداخته شده است. اهمیت و ضرورت موضوع از آنجاست که این هنر در زندگی روزمره مردمان کاربرد روزانه دارد و با وجود گذشت سالیان دراز و رفت و آمد مد های متنوع لباس همواره جایگاه خود را در فرهنگ غنی مردمان بلوچ حفظ کرده است و به بخش مهمی از اقتصاد و اشتغال این مردمان تبدیل شده است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. نقوش سوزندوزی بلوچ از تنوع بسیاری برخوردار است، بدین صورت که تنوع نقش در سوزن دوزی از نظر عینی و ذهنی هم اکنون هم در حال گسترش است و نقوش و طرح های جدیدی از ترکیب طرح های اولیه به وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the needlework roles of Iranian Baluchis through objectivity and subjectivity

نویسنده [English]

 • Maryam rahimi
Instructor of Technical and Vocational School of Islamic Revolution in Bojnourd
چکیده [English]

One way to identify the cultural characteristics of each ethnic group is to study their clothing. Traditional clothing in any society can represent their identity and culture. Traditional Baluchi clothing is their most valuable cultural asset because of its wide use, and the visual dimension reflects the social and cultural identity of this ethnic group,Needlework is one of the most common, yet most prominent, arts among Baluchi women, which despite being well-known in most of the studies in this field, has less paid attention to the formal structure of its motifs ,This study aimed to identify the needlework roles of Iranian Baluchis through objectivity and subjectivity. The importance and necessity of the purpose is that it is used daily in the daily lives of the people, and despite the long years of diversification of clothing, it has always maintained its place in the rich culture of the Baluchi people and is an important part of the economy and employment. This is a descriptive-analytical study. Baluch needlework patterns are very diverse, with the needlework variety being objectively and mentally expanding now and new designs and designs have emerged from the mix of original designs

کلیدواژه‌ها [English]

 • needlework
 • Iranian Baluchi
 • motifs
 • subjectivity
 • objectivity
 • افروغ، م. (1388). فرم و رنگ در هنر بلوچ. کتاب ماه هنر. 70-80
 • ریگی، ز. (1395) تاریخچه نقوش سوزن دوزی بلوچ. نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان. زاهدان: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان.
 • صادقی دخت، ص. (1389) سوزن دوزی بلوچ، چاپ اول: نگارستان هنر.
 • فلاحت، ص. نوحی، م. (1391). ماهیت نشانه ها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماری، هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 17 ،14 -5.
 • قاسمی، م. محمودی، س. موسوی حاجی، ر. (1392). ساختارصوری نقوش طبیعی در سوز ندوزی زنان بلوچ) با تأکید برنمون ههای شهرستان سراوان). فصلنامه علمی و پژوهشی نگره. ص 15
 • کشاورز، گ. جوادی، ش. (1395). نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ. فصلنامه هنر و تمدن شرق. سال چهارم شماره 13
 • مانی تبار، آ. کاتب، ف. حسامی، م. (1397). خوانش تصویر از منظر تعامل ذهنیت و عینیت در ادراک دیداری)مورد مطالعاتی: دو تخته پارچة عصر قاجار(. فصلنامه علمی و پژوهشی کیمیای هنر. سال هفتم شماره 27
 • محمودزهی، م. (1392) هنر بلوچستان (با تاکید بر دیدگاه تاریخی)، مشهد: پیام اندیشه

 

 • Flower, P.J. (2003) World Hertaige cultural Landscapes, Paris: Unesco world Heritage center.
 • Husserl, Edmond. (2001). Logical Investigation. Trans. John Niemeyer Findlay. 5th Ed. Routledge. London & New York.
 • Stedman, R. C. (2003). Is it really just a social construction? The construction of the physical environment to sense of place. Society & Natural Resources, 16(8): 601-621
 • Jalal Kamali, F. Hassani Sa'di, B. (2017). Role of Iranian Traditional Needlework in People's Social and Family Life: A Study of Pateh Embroidery in Kerman. Canadian Center of Science and Education. Vol. 11, No. 1; 2017
 • Searle, k. B. Kafai, Y. (2015). Boys' Needlework: Understanding Gendered and Indigenous Perspectives on Computing and Crafting with Electronic Textiles. nternational Conference on International Computing Education Research
 • Robinson, E. (2012). Women and Needlework in Britain. Royal Holloway, University of London