دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1398 
13. پهنه‌بندی و تحلیل خشکسالی در استان لرستان با استفاده از شاخص‌های خشکسالی

صفحه 200-219

مصطفی فلاحی؛ محمدرضا منصوری؛ رسول علی قادری؛ حسین صالحی


14. تحلیلی بر"شهر دوستدار کودک"

صفحه 220-232

مصطفی خزایی؛ سارا خزایی