ارزیابی روشهای مختلف درونیابی در پهنه بندی عناصر اقلیمی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد جغرافیای پزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده:
اقلیم یکی از مؤثرترین عوامل ساختاری سیاره زمین است، که بدون شک طبیعت، انسان، محیط و کلیه مظاهر حیات در سطوح گسترده‌ای متأثر از شرایط اقلیمی می‌باشد. هدف این مطالعه پهنه بندی عناصر اقلیمی با استفاده از روش‌ درونیابی کریجینگ برای استان ایلام می‌باشد. داده‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه عناصر اقلیمی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک شهرستان‌های استان ایلام طی سال‌های 1392- 1382 می‌باشد. جهت برازش داده‌ها از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. برای تحلیل داده‌های اقلیمی و پهنه‌بندی عناصر از روش درونیابی کریجینگ استفاده شد. این روش در مجموع صحیح‌ترین نتایج را نسبت به دیگر روش‌های درونیابی در رابطه با پارامترهای اقلیمی ارائه می‌دهد. برای این منظور پس از جمع آوری آمار و اطلاعات اقلیمی استان اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش گردید. در نهایت نقشه نهایی پهنه بندی عناصر اقلمی در استان ایلام مشخص شد.
لغات کلیدی: پهنه بندی، عناصر اقلیمی، ایلام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Interpolation Methods in Climatic Zones of Ilam Province

نویسنده [English]

  • hoshang moradi
Master of Medical Geography, Urmia University
چکیده [English]

چکیده:
اقلیم یکی از مؤثرترین عوامل ساختاری سیاره زمین است، که بدون شک طبیعت، انسان، محیط و کلیه مظاهر حیات در سطوح گسترده‌ای متأثر از شرایط اقلیمی می‌باشد. هدف این مطالعه پهنه بندی عناصر اقلیمی با استفاده از روش‌ درونیابی کریجینگ برای استان ایلام می‌باشد. داده‌های مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه عناصر اقلیمی ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک شهرستان‌های استان ایلام طی سال‌های 1392- 1382 می‌باشد. جهت برازش داده‌ها از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. برای تحلیل داده‌های اقلیمی و پهنه‌بندی عناصر از روش درونیابی کریجینگ استفاده شد. این روش در مجموع صحیح‌ترین نتایج را نسبت به دیگر روش‌های درونیابی در رابطه با پارامترهای اقلیمی ارائه می‌دهد. برای این منظور پس از جمع آوری آمار و اطلاعات اقلیمی استان اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی پژوهش گردید. در نهایت نقشه نهایی پهنه بندی عناصر اقلمی در استان ایلام مشخص شد.
لغات کلیدی: پهنه بندی، عناصر اقلیمی، ایلام.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoning
  • Climatic Elements
  • Ilam
1-     کاووسی و همکاران(1392)، تحلیل فضایی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل­های اتولجستیک، اتو لجستیک مرکزی شده و روش کریجینگ نشانگر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره­ی بیست و یکم، صفحه 207.
2-     عسگری، علی(1390)، تحلیل­های آمار فضایی با ARCGIS. انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، چاپ اول، صص 111-  115.
3-     برزگر، سودابه(1393)، پهنه بندی اقلیمی آسیب پذیری شبکه راه­های اصلی استان آذربایجان غربی». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ارومیه، صفحه 76.
4-     مروتی، رضا، شکوهی، علیرضا(1393)، ارزیابی روش­های مختلف درونیابی داده­های دماییNCRP/NCEP در سطح حوضه­های آبریز درجه 2 کشور ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مهدسی آبیاری و آب، سال پنجم، شماره هیجدهم، صفحه 17.
5-     رستمی، شاه بختی(1393)، فناوری­های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی (GIS)، دانشگاه پیام نور، صفحه، 34.
6-     حسنی پاک، علی اصغر(1377)، زمین آمار (ژئواستاتستیک). چاپ اول، مؤسسه­ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه 37.
7-     مسعودیان، ابوالفضل(1382)، نواحی اقلیمی ایران، جغرافیا و توسعه، شماره، 171؛ صص 2- 181.
8-     فریفته، ج، سیستم­های طبقه بندی اقلیمی، پژوهش­های علمی، دانشگاه تهران، سال 1366، صفحه 20.
9-     فتح تبار، فاضل(1390)، ارزیابی روش­های مختلف درونیابی در پهنه بندی آلاینده­ها در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صفحه 35.
10- طاووسی، تقی و همکاران(1389)، پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل، مجله­ی علمی و فنی نیوار، شماره70-71، سال 1389، صفحه47- 48.
11- ذولفقاری،حسن؛ میرزایی، مجتبی (1395) تحلیل فضایی و پهنه بندی دوره­های خشک اقلیمی در ایران براساس شاخصDDSLR، مجله مخاطرات محیط طبیعی، سال ششم، دوره دوازدهم، صص1 – 18.
12- زابل عباسی، فاطمه و  همکاران(1383)، طبقه بندی اقلیمی استان هرمزگان، سایت مجله نیوار.
13-  سلیقه، محمد؛ بریمانی، فرامرز و مرتضی اسمعیل نژاد(1387)، پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان، جغرافیا و توسعه، شماره­ی 12، صص 101- 116.
14- مرادی، هوشنگ، 1394، بررسی اثرات ریزگردها بر بروز بیماری­های شایع تنفسی در استان ایلام، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، اساتید راهنما، دکتر حسن حیدری و دکتر رضا طالبی، دانشگاه ارومیه، گروه جغرافیای پزشکی، ص85.
15-  معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام، سالنامه آماری: 1395.
16-  مرکز هواشناسی استان ایلام، وضعیت اقلیمی استان ایلام: 1392.
17- Liu C, Jang C, Liao C. Evaluation of arsenic contamination potential using indicator kriging in the Yun-Lin aquifer (Taiwan). Sci Total Environ 2004; 321:173-88.
18-WMO,World Meteorological Organization, NO. 34 , 1975.
19- Reiser, H & Kutiel, H. (2010). Rainfall uncertainty in the Mediterranean: dryness distribution. Theor Appl Climatol, 100,
123–135.
20- Ruiz-Sinoga, J.D., Garcia-Marin, R., Gabarron-Galeote, M.A & Martinez-Murillo, J. F. (2012). Analysis of dry periods along a pluviometric gradient in Mediterranean southern Spain. Int. J. Climatol. 32: 1558–1571.