دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، فروردین 1399 
ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot

صفحه 185-203

نعمت حسین زاده؛ یونس غفاری؛ مریم پناهی؛ پیام عمادی؛ غلامرضا بیات


تحلیل تاثیرات حفظ فرهنگ بومی در استان خراسان شمالی

صفحه 265-284

جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ شهلا بهاری؛ مریم محمدی؛ حامد بهاری


تحلیل ساختار فضایی- کالبدی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی(SWOT-AHP)

صفحه 352-375

نعمت حسین زاده؛ فردین نظافتی نمین؛ علی توکلی یرکی؛ هادی احمدی؛ یونس غفاری