بررسی ارتباط بین ترکیب و غلظت گرد و غبار با سلامتی دانش آموزان در حوضه کارون (مطالعه موردی: اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در دهه گذشته استان خوزستان با معضل طوفان‌های گرد و غبار و ریز‌گردها مواجه بوده‌اند. شدت یافتن این پدیده در سال‌های اخیر در شهر اهواز، بر سلامتی دانش‌آموزان در حوزه آموزش ‌و پرورش تأثیرگذار بوده است. هدف از این کار تحقیقی، تعیین بافت گرد و غبار و بررسی اثرات آن بر سلامتی دانش‌آموزان دبستان‌های دخترانه ناحیه 2 اهواز می‌باشد. تحقیق حاضر در بهمن ماه سال 95 در شهر اهواز انجام شده است. در این بررسی، 10 نمونه از ریزگرد‌ها در مجموع به وزن 300 گرم، جمع‌آوری شد. نمونه‌ها جهت آنالیز، به آزمایشگاه زمین‌شناسی منتقل و مورد تجزیه قرار گرفت. در آزمایشگاه، از دستگاه پرتو اشعه ایکس جهت تعیین بافت نمونه خاک استفاده گردید. جهت تعیین رابطه بین غلظت گرد و غبار و بیماری دانش‌آموزان دبستانی ناحیه 2 اهواز، در طی دوره آماری، به روش آزمون همبستگی، از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بافت ریزگردهای شهر اهواز بیشتر از نوع رسوبی و ریز دانه (کلسیت و کوارتز) بوده و بین دو متغیر غلظت گرد و غبار با میانگین دانش آموزان بیمار مدارس مورد مطالعه، با داشتن ضرایب پیرسن (**891/0) و کندال (**989/0)، رابطه همبستگی مثبت و قوی تری وجود دارد. یعنی با افزایش غلظت ریزگرد ها، بیماری های ناشی از آن نیز افزایش می یابد. با توجه به سطوح معنی‌دار به دست آمده در هر دو روش نیز، رابطه این دو متغیر معنادار می باشد. به طور کلی با افزایش میزان غلظت ذرات گرد و غبار و ریزتر بودن نوع ذرات، تعداد دانش-آموزان بیشتری مبتلا به بیماری ‌شده و بیماری مشاهده ‌شده غالب ناشی از ریز گردها در میان دانش آموزان، بیشتر از نوع تنفسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between the composition and Density of dust and the health of students in the Karoon basin (case study: Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • ghabraail ghorbanian 1
  • Mahnaz Arzani Birgani 2
1 Department of Geography, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Geography, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In the past decade, Khuzestan province has faced dusts and dust storms. The intensification of this phenomenon in recent years in Ahwaz has affected the health of students in the field of education. The purpose of this research is to determine the dust texture and its effects on the health of undergraduate students in district 2 of Ahvaz. The present study was conducted in january 2017 in Ahwaz, Iran. In this study, specimens of the micronutrients were totally weighed 300 grams. Samples were transferred to the Geology Laboratory for analysis, and analyzed. In the laboratory, an X-ray machine was used to determine the soil texture. The correlation test was used to determine the relationship between the concentration of dust and the illness of primary school students in Ahwaz 2 area during the statistical period by SPSS software. The results of this study showed that the germinal tissue of Ahwaz city is more than sedimentary and fine grained (calcite and quartz) and between two variables of dust concentration with the average student students of schools studied with having Pearson coefficients (0.891**) And Kendall (0.989**), there is a positive and stronger correlation. By increasing the concentrations of the rings, the diseases caused by it also increase. Considering the significant levels obtained in both methods, the relationship between these two variables is significant. Generally, with an increase in the concentration of dust particles and a smaller particle size, more students were suffering from the disease, and the prevalent observed
prevalence of microscopic diseases among students was more than respiratory type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "X-ray"
  • "concentration"
  • "dust"
  • "correlation"
  • "Ahvaz"
- احمدی بیرگانی، ح (1392) بررسی گرد و غبار وارده به غرب ایران و تعیین مسیر حرکت آن، رساله دکتری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- اداره کل هواشناسی استان خوزستان (1396). داده های آب و هوا، سال های 95-65.
- اداره کل محیط زیست استان خوزستان (1396) داده های ریزگرد ها، سال های 95- 65.
- بشیری، ر.، سوری، ب (1396) بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی ذرات معلق بزرگتر از ١٠ میکرومتر در استان کردستان غرب ایران، فصلنامه زمین شناسی ایران دانشگاه علوم تحقیقات تهران، سال یازدهم، شماره 41: صفحات 79-67.
-  بهبودیان، ج (1383) آمار ناپارامتری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز، 302 صفحه.
- حقیقی فرد، م. ح.، بهزادی، ف (1397) مقاله اصول و اجزاء در پراش اشعه ایکس، سایت ستاد توسعه فناوری نانو، ساعت 11:20
- رجبی، م.، سوری، ب (1394) ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار، مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، تهران، دوره هشتم، شماره اول: صفحات 22-11.
- شاهسونی، ع.، یاراحمدی، م.، و جعفر زاده حقیقی فرد، ن.،نعیم آبادی، ا.، محمودیان، م.ح.، صاکی، ح.، صولت، ح.ح.، سلیمانی، ز، ندافی، ک (1390) اثرات طوفان های گرد و غباری بر سلامت و محیط زیست. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، زمستان 89، دوره 2، شماره 4. صفحات 56-45.
- عفتی، م.، بهرامی، ح. و درویشی بلورانی، ع (1390) بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات خاک سطحی در کانون­های گرد و غبار، 27- 26 بهمن، اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار و مقابله با آثار زیانبار آن، خوزستان، ایران، صفحه 212.
- قربانی، ز (1387) بهداشت حرفه ای ساوه، نوشته شده در سایت Savehoh.blogfa.com، سه شنبه دهم دی ماه 87، ساعت 7:11، سایت گوگل.
- قربانیان، ج.، کردوانی، پرویز (1393) آنالیز بافت ریزگرد های شهر اهواز به روش پرتو ایکس و رابطه تشدید این طوفان ها با تخریب تالاب هورالعظیم، فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سال ششم، شماره 20: صفحات 99- 91.
- گلستانی فرد، ف.، صلاحی، ا. و بهره­ور، م.ع (1383) روش های شناسایی و آنالیز مواد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 361 صفحه.
- گودی، ا. اس.، میدلتون، ان. جی (1391) ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی، ترجمه: حسین آذرنیوند، حمید غلامی، حسن خسروی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 286 صفحه.
 -Aarons, S.M,. Aciego, S.M,. Gabrielli, P,. Delmonte, B. and  Bouman, C (2016) Ice core record of dust sources in the western United States over the last 300 years. Original research article. Chemical Geology, 442: 160-173.
 -Al-Hurban, AE. and Al-Ostad (2010) Textural characteristics of dust fallout and potential effect on public health in KuwaitCity and suburbs. Environmental geology, 60(1): 169-181.
-Colles. J., (2003) Air Pollution. Taylor, Francis, Inc, Lamdon and New York.
-Gabet, E J., (2014) Fire increases dust production from chaparral soils. Original Research Article. Geomorphology. 217: 182-192.
-Griffin, DW., (2007) Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust and Implications for Human Health. Clinical Microbiology Reviews. 20(3): 459-577.
-Hyun, C., Dong, W. S., Wonnyon, K., Seong, J. D., Soo, H. L. and Minsoo, N., (2011) Asian dust storm particles induce a broad toxicological transcriptional program in human epidermal keratinocytes. Toxicology Letters,  200 (1-2): 92–99.
-Karen, A. H,. Charlie, S. B,. Giannantonio, C,. Gary, M. and Caroline, L. P., (2014) Solid-phase phosphorus speciation in Saharan Bodélé Depression dusts and source sediments. Chemical Geolog"y, 384 (25): 16-26.
-Kwon, H.J., Cho, S.H., Chun, Y., Lagarde, F. and Pershagen, G., (2002) Effects of the Asian dust events on daily mortality in Seoul, Korea. Environ Res 90:1–5.
-Lee, H., Kim, Ho., Honda, Y., Hee Lim, Y. and Seungmuk,Yi., (2013) Effect of Asian dust stormson daily mortality in seven metropolitan cities of Korea. Journal of Atmospheric Environment, 79:510-17.
-Ludovic, F.H., Holger, P. and Dimitri., N. M., (2015) Regional climate impact of aerosols emitted by transportation modes and potential effects of policies on demand and emissions - Original Research Article, 41:24-30.
-Peters, A., (2005) Paticulate matter and heart disease: Evidence from epidemiological studies. Toxicol Appl Pharmacol, 207: 80-477.
-Sweeney, MR,. McDonald, E.V. and Etyemezian, V., (2011) Quantifying dust emissions from desert landforms. eastern Mojave Desert, USA. Original Research Article. Geomorphology, 135 (1-2): 21-34.
-Swet, N. and  Katra., (2016) Reduction in soil aggregation in response to dust emission processes. Original Research Article. Geomorphology, 268:177-183.
-Zarasvandi, A., Carranza, E.J.M., Moore, F., Rastmanesh, F., (2011) Spatio-temporal occurrences and mineralogical–geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran). Original Research Article. Journal of Geochemical Exploration, 111(3): 138-151.