تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد بر عمکرد شغلی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مددکار اجتماعی کمیته امداد شهرستان خرم آباد

چکیده

تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد بر عمکرد شغلی آنها
حسین‌آقا باباخانی(کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مددکار اجتماعی کمیته امداد شهرستان خرم آباد)
چکیده
پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد بر عملکرد آنها تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری 118نفر از کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد می باشند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (70 مرد و 48 زن) نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO که شامل مولفه های روان نژندی، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری و با وجدان بودن و شامل 60 گویه است؛ و پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی که از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود، استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین بین ویژگی روان رنجوری و برون گرایی، سازگاری ،توافق پذیری، و وجدانی بودن با عملکرد شغلی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی، عملکرد شغلی، کمیته امداد شهرستان خرم آباد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Personality Characteristics of Khoram Abad Relief Committee Staff on their Job Performance

نویسنده [English]

  • Hossein Agha Babakhani
Social Worker Assistant of Khorramabad Relief Committee
چکیده [English]

The Influence of Personality Characteristics of Khoram Abad Relief Committee Staff on their Job Performance

Hossein Agha Babakhani (Master of Education Management and Social Worker Assistant of Khorramabad Relief Committee)

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of personality characteristics of Khoramabad Relief Committee staff on their performance. The research method is descriptive. The population consisted of 118 staff members of Khorramabad city relief committee. Sample size was selected according to Krejcie and Morgan table (70 males and 48 females). The NEO five-factor personality characteristics questionnaire consisted of 60 items including neuroticism, extraversion, resilience, agreeableness, responsibility and conscientiousness; It has been used to measure employees' job performance. Findings showed that there was a positive and significant relationship between neuroticism and extraversion, adaptation, agreeableness, and conscientiousness with the job performance of Khoramabad Relief Committee staff.

Keywords: Personality Characteristics, Job Performance, Khorram Abad Relief Committee
Keywords: Personality Characteristics, Job Performance, Khorram Abad Relief Committee

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Characteristics
  • Job Performance
  • Khorram Abad Relief Committee
اسدنیا، ابوالفضل؛ جلیل پور، پیمان؛ احمدی، وحید؛ بریاحی، مهدی. (1395). رابطه ویژگیهای شخصیتی با عملکرد شغلی در بین کتابداران کتابخانه های دانشگاههای شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات. 1(2): 142-157
بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف؛ کرمی، ذبیح اله. (1393). بررسی رابطة ویژگیهای شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته های مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 9 (37): 9-27
باباخانی، حسین‌آقا(1395)، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد شغلی در کارکنان کمیته امداد امام (ره) شهرستان خرم‌آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، استاد راهنما: دکتر امین رحیمی کیا   
خاکپور، عباس؛ یمنی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن. (1387). راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻟﮕﻮی ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ دو ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ زﻣﻴﻨﻪ ای و وﻇﻴﻔﻪ ای ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎیی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 2 (2و3): 564-579
حجازی، یوسف؛ ایروانی، محمود. (1381). رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و عملکرد شغلی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 32 (2): 171-189
حیدری نژاد، صدیقه؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ داوودی، ایران؛ پاینده، مهرانگیز. (1389). ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان. دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، 3 (5): 65-74