همبستگی فراوانی روزهای گرد و غبار با تعداد دانش آموزان بیمار مقطع ابتدایی با استفاده از ضرایب آماری. مورد مطالعه: دبستانهای ناحیه 4 شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

ریز گردها عامل خطرناکی برای حیات گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می‌شوند. این پدیده، در ایران زندگی ساکنان غرب کشور، از جمله استان خوزستان را تحت تأثیر خود قرار داده و به محیط‌ زیست، سلامتی و اقتصاد مردم در این مناطق، خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است. اثرات این پدیده بر روی سلامتی مردم و به‌ خصوص کودکان و دانش آموزان استان خوزستان و شهر اهواز، بیش از سایر حوزه‌ها و بخش‌ها، قابل ‌تأمل و بررسی است. منطقه مورد مطالعه (اهواز) در جنوب ‌غرب ایران واقع شده است. مختصات این محدوده، بین 31 درجه تا 25-31 دقیقه عرض-شمالی و بین 30-48 و 50-48 درجه طول‌شرقی می‌باشد. هدف از این تحقیق، تحلیل فراوانی روز های وقوع ریزگرد ها و همبستگی آنها با بیماری‌های دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 4 شهرستان اهواز می باشد. داده های ریزگردها، از اداره کل هواشناسی استان خوزستان اخذ و آمار دانش آموزان مبتلا به عوارض و بیماریهای ناشی از گردو غبار از طریق توزیع پرسشنامه و تکمیل آن توسط اولیای دبستانهای منتخب، گردآوری گردید. داده ها از پرسشنامه ها استخراج و در محیط اکسل وارد شد. بین متغیر های فراوانی روزهای گرد و غبار با تعداد دانش اموزان بیمار، از همبستگی اسپیرمن و پیرسن استفاده گردید و از نرم‌افزارهای، اس پی اس اس نیز برای پردازش و محاسبات و تحلیل روند داده‌ها، رسم نمودار و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد فراوانی روزهای گردوغبار بر افزایش مبتلایان به عوارض ناشی از گردوغبار موثراند و این فراوانی با ضرایب 650/0 پیرسون و *721/0 اسپیرمن، همبستگی مثبت و معنی داری با افزایش دانش آموزان بیمار در سال 95-94 داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between the number of days of dust and the number of patient's school students using the statistical coefficients. of the study: 4th district of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • ghabraail ghorbanian 1
  • Adel Saedavi 2
1 Department of Geography, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Geography, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Dust is a dangerous factor for the life of plants, animals and humans. In Iran, this phenomenon has affected the lives of the inhabitants of the western country, including the Khuzestan province, and has damaged the environment, health and the economy of the people in these areas. The effects of this phenomenon on the health of people, especially children and students in Khuzestan and Ahvaz, are more than other areas and areas. The study area (Ahwaz) is located in the south west of Iran. The coordinates of this range range from 31 ° to 25-31 minutes northern latitude and between 30-48 and 48-50 ° east longitude. The aim of this study was to analyze the frequency of retrieval days and their correlation with the diseases of patient's students in district 4 of Ahwaz. The data from the microspheres
from the Meteorological Office of Khuzestan province and the statistics of students with disturbances and diseases caused by dust from 4th district of Ahvaz city were collected by distributing the questionnaire and completing it by the elementary school students selected. The data were extracted from the questionnaires and entered into the Excel environment. Spearman and Pearson correlations were used between the frequency of days of dust and the number of patient's students. The software also used SPSS for processing, calculating and analyzing data trends, plotting and analyzing data. The results showed that in the year 2016, the frequency of dusty days is effective in increasing the incidence of complications due to dust, This frequency with coefficients of Pearson's 0/650 and Spearman 0/721* had a positive and significant correlation with the increase in the patient's students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Correlation Coefficient"
  • "Dust"
  • "Students"
  • "Ahvaz"
1-اداره کل هواشناسی استان خوزستان (1396) داده های آب و هوا، سال های 95-65.
2- اداره کل محیط زیست استان خوزستان (1396) داده های ریزگرد ها، سال های 95- 65.
3- بشیری، ر.، سوری، ب (1396) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از ١٠ میکرومتر در استان کردستان و غرب ایران. فصلنامه زمین شناسی ایران، 41، (3): 67-79.
4- حاج علیلو، ب.، وثوق، ب (1388) زمین شناسی پزشکی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه پیام نور. 255 صفحه.
5- دریوواسی، س.، صائب ک.، ملاشاهی، م (1394) بررسی تاثیر میزان فاصله از منبع آلودگی بر غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف کارخانه سیمان شهرستان نکا. مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست، 17، (4): 44- 33.
6- رجبی، م.، سوری، ب (1394) ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، 8، (1): 22-11.
7- قادری، ف.،  پورفلاح، س(1394) تأثیر گرد و غبار هوای شهر اهواز  بر افزایش مرگ و میر شهر ، اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، اهواز، 14-12 اسفند. 268- 263.
8- قربانیان، ج.، کردوانی، پ. (1393) آنالیز بافت ریزگرد های شهر اهواز به روش پرتو ایکس و رابطه تشدید این طوفانها با تخریب تالاب هورالعظیم. فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، 6، (20): 99- 91.
9- قربانی، ز. (1387) بهداشت حرفه ای، نوشته شده در سایت گوگل، Savehoh. Blogfa.com ، سه شنبه دهم دی ماه ساعت 7:11 .
10- نجفی،م. خوش‌اخلاق، ف. زمان زاده،م. شیرازی، م.ح. صمدی،م. (1392) بررسی ترکیبات گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران. فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 2، (6): 36-17.
11- Aarons, S.M., Aciego, S.M.,  Gabrielli, P., Delmonte, B.,  Bouman, C. (2016) Ice core record of dust sources in the western United States over the last 300 years. Journal of Chemical Geology, 442:160-173.
12- Al-Hurban, A.E., Al- ostad, A.N. (2010) Textural characteristics of dust fall out and potential effect on public health in Kuwait city and suburbs, Journal of Environmental geology, 60: 169-181.
13- Gabet, E.J. (2014) Fire increases dust production from chaparral soils, Journal of Geomorphology, 217: 182-192.
14-Ghorbanian, G., Kardavani, P., Sarvati, MR., Jedari Eyvazi, J. (2014) measuring the concentrations of heavy metals in dust in ahvaz, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES),  5: 300-305.
 
15- Griffin, D.W. (2007) Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust and Implications for Human Health, Journal of Clinical Microbiology, 20 (3): 459-577.
16- Hyun, C., Dong, W.S., Wonnyon, K., Seong, J.D., Soo, H.L., Minsoo, N. (2011) Asian dust storm particles induce a broad toxicological transcriptional program in human epidermal keratinocytes, Toxicology Letters, 200(1-2): 92–99.
17- Ludovic, F.H., Holger, P., Dimitri, N.M. (2015) Regional climate impact of aerosols emitted by transportation modes and potential effects of policies on demand emissions, 41 : 24-30.
18- Swet, N.,  Katra, I. (2016) Reduction in soil aggregation in response to dust emission processes, Journal of Geomorphology, 268:177-183.
19- Zarasvandi, A., Carranza, E.J.M., Moore, F., Rastmanesh, F. (2011) Spatio-temporal occurrences and mineralogical–geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran), Journal of Geochemical Exploration, 111: 138-151.