الویت بندی راهبردهای استراتژیک منظر شهری در ارتقاء کیفیت منظر خیابان بر اساس دیدهای متوالی با استفاده از روش تاپسیس فازی، نمونه موردی:جداره شمالی خیابان فرخی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد یزد

چکیده

شهر متشکل از شبکه ای از فضاهای متوالی با کیفیات بصری متفاوت است. این توالی فضایی در مناظرشهری در صورتی به وجود می آید که انسان در طول یک مسیر، فضاهای قابل تمایز از یکدیگر را ادراک کند و آنها را به عنوان فضاهای مرتبط به هم تلقی نماید. در طراحی شهری، منظر خیابان باید تصویری یکپارچه و ساختار بصری تعریف شده و همچنین محیطی دعوت کننده و راحت را برای عابران پیاده ایجاد نماید. در راستای همین مهم، در این مقاله سعی شده نقش جداره های مسیرعابرپیاده در ارتقاء منظر خیابان در راستای دید متوالی به شیوه ی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات اسناد و مشاهدات میدانی،استخراج معیارهای مرتبط با مقوله دیدهای متوالی در سایت مورد مطالعه، بدست امده است.در ادامه با استفاده از روشهای سوات و تاپسیس فازی تحلیل صورت گرفته است،بدین صورت که با استفاده از روش سوات ،تعدادی راهبرد تعیین گردیده است،بدنبال ان اولویت بندی راهبردها با استفاده از معیارهای مذکور،طی مراحل تاپسیس فازی بدست امده است.یافته های مقاله نشان می دهد که وجود تباین درعین تنوع و هماهنگی در طول سکانسهای مسیر اولین اقدامی است که باید در سایت مدنظر انجام گردد.تاثیرجداره های شهری بر مردم در بحث منظر شهری، بیش از همه عناصر شهری است. جداره به عنوان کل و چیزی بیش از ارتباط و هماهنگی تک بناها در تعیین فضا نقش مؤثری دارد که در طراحی باید فراتر از پلان و به عنوان یک حجم واجد کیفیت، لحاظ و به واسطه عوامل اقلیمی و فرهنگی هماهنگ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Strategic Strategies of Urban Landscape in Improving Street View Quality Based on Sequential Views Using Fuzzy TOPSIS Method, Case Study: North Wall of Farrokhi Street, Yazd

نویسنده [English]

  • samira alizadeh moghadam
چکیده [English]

The city consists of a network of consecutive spaces with different visual qualities. This spatial sequence is created in urban landscapes if human beings perceive distinctive spaces along one path and regard them as interconnected spaces. In urban design, street views should create an integrated visual and defined visual structure as well as an inviting and comfortable environment for pedestrians. To this end, this paper attempts to investigate the role of pedestrian sidewalks in enhancing the street view in a library-based and descriptive-analytical way. In this research, first, using field studies and documentation, the criteria related to consecutive views were extracted in the study site. The following is an analysis using the Swat method and the fuzzy TOPSIS method, in which a number of strategies have been determined using the Swat method, Following this, the prioritization of strategies using the mentioned criteria has been obtained during the fuzzy topsis process. The findings of the article show that the existence of contrast during diversity and coordination during the sequences of the path is the first step that should be done on the site in question. The impact of urban walls on people in the discussion of urban landscape is more than all urban elements. Glazing as a whole, and more than just the interplay of individual buildings, has an important role in designing the space that must go beyond design and as a quality volume, in terms of climate and cultural factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequential View
  • Visual Values
  • Urban Landscape
  • Fuzzy Topsis
-                 احمدیان رضا، عبداله بهار، عبداله بهسا (1393) " ارزیابی شاخص های موثر در توسعه قابلیت پیاده مداری با تأکید بر معیارهای شهرسازی نوین با به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) " کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری.
-                 بهمنی، امید؛ برنجی، مریم؛ (1390)، " امکان سنجی و طراحی مسیر پیاده روی دارآباد- جمشیدیه"، علوم محیطی،  دوره  8، شماره 4، صص 83-105.
-                 پاکزاد، جهانشاه؛ (1385) "راهنمایطراحیفضاهایشهریدرایران"، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری.
-                 پورجعفر، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی، رفیعیان، مجتبی و مجتبی انصاری؛ (1387)، " ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد CPTED نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جلد 19، شماره 6، صص 73-82.
-                 حبیبی، کیومرث؛ حقی، محمدرضا؛ صداقت نیا، سعید؛ (1393)، " مقایسهتطبیقیقابلیتپیادهمداریدرمحلاتمسکونیطراحیشدهاز دیدگاهساکنین (نمونهمطالعاتی:محلههفت حوضوفازیکشهرکاکباتاندرشهرتهران)"، نشریه علمی، پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 8، صص 1-12.
-                 رضازاده راضیه، زبردست اسفندیار، لطیفی اسکویی لاله (1390) "سنجش ذهنی قابلیت پیاده مداری و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن در محلات، مطالعه موردی: محله چیذر" مجله مدیریت شهری، شماره 28، صص 297-313.
-                 رفیعیان، مجتبی؛ صدیقی، اسفندیار و پورمحمدی، مرضیه؛ (1390)، "امکانسنجیارتقاء کیفیتمحیطازطریقپیادهراهسازیمحورهایشهریمورد:محورخیابانارمبخش مرکزیشهرقم"، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منظقه ای، سال سوم، شمارة یازدهم، صص 41-56.
-                 روشنی، مریم؛ (1391)، " بررسیجایگاهپیادهدربافتقدیمیمرکزشهرتبریزو ارائهطرحیمبتنیبرپیادهمداریبهمنظورتجدید حیاتآن"، دانشکده ی معماری و شهرسازی گروه طراحی شهری.
-                 سبزعلی یمقانی، علی؛ آل شیخ، علی اصغر؛ (1394)، " توسعه و ارزیابی یک شاخص قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی: محلات شهر قم)"، علوم و فنون نقشه برداری، دوره  5،  شماره  1، صص 159-174.
-                 شاهیوندی احمد، قلعه نویی محمود (1392) "بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان" نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 31، صص 73-91.
-                 صالحی، اسماعیل ؛ (1387)، "ویژگی های محیطی فضای شهری امن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری"، صص 107-114.
-                 فیضی، محمدجواد، رجبی، آزیتا و یاسمن حسینی؛ (1391) "بازشناختجنبشپیادهمداریدرپایداریفضاهایمتراکمشهری"، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۳۰، صص ۱۷۹-۱۹۴.
-                 محمدی، مریم؛ خلوصی، امیرحسین؛ (1392)، "تبیینشاخص هایمؤثربرافزایشقابلیتپیاده مداریبه منظورارتقایپایداری اجتماعیدرمحلات  (محلهچیذر)"، سال اول، شماره دوم.
-                 معینی، سید محمدمهدی؛ (1385)، "افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی بسوی شهری انسانی تر"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، صص 5-16.
-                 میرپادیاب، ک؛ همکاران؛ (1393)، "هویت گمشده ی معماری در شهرسازی" همدان، نشریه الکترونیکی، دومین همایش معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار.
-                 نصیری، اسماعیل (1390) "راهبردهایطراحیوکنترلفضاهایپیادهشهری"، رشد آموزش جغرافیا، دورة بیست و پنجم، شمارة چهار، صص 13-19.
-                 Lucia Rusua, Dan Andrei Sitar Tauta, Sergiu Jecan, (2015), “An Integrated Solution forPavement Management and Monitoring Systems”, Procedia Economics and Finance, Volume 27, 2015, Pages 14–21.
-                 Mojdeh Nasir, Chee Peng Lim, Saeid Nahavandi, Douglas Creighton, (2014), “A genetic fuzzy system to model pedestrian walking path in a built environment”, Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 45, June 2014, Pages 18–34.
-                 Monteiro Fernanda B, Campos Vânia BG (2012). ‘A proposal of indicators for evaluation of the urban space for pedestrians and cyclists in access to mass transit station, 15th Edition of The Euro Working Group, Paris.
-                 Nosal, Bob Halton. (2009). “Creating Walkable and Transit-Supportive Communities inHalton”. Region Health Department of Halton University.
-                 R. Jothi Basu, Ruibin Bai, PL.K. Palaniappan, (2015), " A strategic approach to improvesustainability in transportation service procurement" Transportation Research Part E 74, pp. 152–168.
-                 Ralph Buehler, (2011), “Determinants of transport mode choice: a comparison ofGermany and the USA”, Sciencedirect - Elsevier - Journal of Transport Geography 19, 644- 657.
-                 South worth, Michael. (2005). "Designing the Walkable City". Journal of Urban Planning and Development. 131(4). pp 246-257.