تحلیل تاثیرات حفظ فرهنگ بومی در استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

3 دکتری تاریخ ایران اسلامی

4 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ و هنر از مهم‌ترین مسائلی است که در عصر ارتباطات یا جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه‌هایی متفاوت از تهدید جهانی شدن برای فرهنگ‌های ملی، بومی و محلی و هژمونی فرهنگ‌های خاص در جهان تا امکان ایفای نقش فعالانه فرهنگ‌های گوناگون را در برمی‌گیرد. اما آنچه می‌تواند فرهنگ‌های ملی و بومی را در عصر جهانی شدن پویا و بالنده نگه دارد نه تسلیم در برابر فرهنگ‌های دیگر و نه ایستادگی و دیوارکشی برای ممانعت از ورود جلوه‌ها و آثار دیگر فرهنگ‌هاست. فرهنگ قدرتی فوق العاده داردومارابرمی انگیزدکه نشانه هایی از تاریخ و فرهنگ ملتها درآن جستجوکنیم وهمین موضوع عامل وانگیزه اصلی سفراست. اگر فرهنگ راشامل تمامی میراث، اندیشه ها، رفتارها وتجارب انسانی بدانیم، هنگامی که مرزهای کشورها، اختلافات زبانی، فرهنگی و سیاسی رامطرح می کنند، این خود، عاملی باعث افزایش جاذبه های فرهنگی برای گردشگران می شود. و همین تفاوت ها واختلافات فرهنگی است که موجبات جذابیت هرچه بیشتر مقاصد گردشگری را فراهم ساخته است و گردشگران را به سوی خودمی کشانند. خراسان شمالی را می توان "گنجینه فرهنگ ها و اقوام ایرانی" لقب داد. وجود قومیت های گوناگون از جمله فارس، ترک، ترکمن، کرد و اقلیت های بلوچ، حتی عرب، لر و ترک ها با همه ویژگی های فرهنگی خاص خودشان، دلیل برازندگی این لقب برای خراسان شمالی است. قوم های ترکمن، کرد، بلوچ، لر و عرب هر یک دارای ویژگی های فرهنگی، صنایع دستی، لباس های سنتی و موسیقی خاص خود است و همین گوناگونی؛ خراسان شمالی را به گنجینه زیبای فرهنگ ها و جاذبه های فرهنگی تبدیل کرده است. و تحقیق حاضر در پی شناساندن فرهنگ و پتانسیل های استان خراسان شمالی است و راهکارهای را برای حفط اصالت و فرهنگ استان خراسان شمالی از جمله: آداب و رسوم، بازی های محلی، ضرب المثل های محلی و لالایی های محلی ارائه خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impacts of Conservation of Native Culture in North Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • jafar Bahari 1
  • Samira Mohammadi 1
  • Shahla Bahari 2
  • Maryam Mohammadi 3
  • Hamed Bahari 4
1 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
3 Phd in Islamic history of Iran
4 Department of Chemistry,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Culture and the arts are among the most important issues in the age of communication or globalization, and vary from views of the threat of globalization to national, indigenous and local cultures, and the hegemony of particular cultures in the world to the extent that various cultures can play an active role. But what can keep national and indigenous cultures alive in the age of globalization is neither submission to other cultures nor resistance to blocking the entry of other cultures' effects and effects. Culture has tremendous power and motivates us to look for signs of the history and culture of nations, and this is the main motivating factor of the ambassador. If culture is embedded in all human heritage, ideas, behaviors, and experiences, when it comes to cross-border, linguistic, cultural, and political differences, this in turn increases cultural attractions for tourists. And it is these differences and cultural interactions that have made tourism more attractive and attracting tourists. North Khorasan can be called "treasure of Iranian cultures and ethnicities". The existence of various ethnicities, including Fars, Turks, Turkmen, Kurds and Baluch minorities, even Arabs, Turks and Turks with all their distinctive cultural characteristics, is the reason why this nickname is suitable for North Khorasan. The Turkmens, Kurds, Baluchs, Lor and Arabs each have their own cultural characteristics, crafts, traditional costumes and music, and this has made North Khorasan a beautiful treasure trove of cultures and cultural attractions. And the present study seeks to identify the culture and potentials of North Khorasan Province and will provide solutions to preserve the authenticity and culture of North Khorasan Province including: customs, local games, local proverbs and local lullabies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs
  • Local Games
  • Local Proverbs
  • Local Lullabies
  • North Khorasan
آقاجانی، حسین، جعفرزاده، سوده (139۰)،  تحلیل مردم شناختی ضرب المثل های شهر کرمان با تکیه بر نمادها و نشانه ها، فصلنامه فرهنگ ارتباطات، شماره 3، صص: 52- 77.
 پناهی سمنانی، محمد احمد (1383)، ترانه و ترانه سرایی در ایران، تهران، سروش.
علی پور، منوچهر(1379)، پژوهشی در شعر کودک، تهران، تیرگان.
قزل ایاغ، پریا (1383)، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران، سمت.
تبریزی، محمدحسین بن خلف، (۱۳۴۲)، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، چاپ دوم، تهران، کتاب فروشی ابن سینا.
حسنلی، کاووس، (۱۳۸۲)، «نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی های ایرانی»، پژوهشنامه ادب غنایی، شماره ۱، صص ۶۱-۸۰
حق شناس، علی محمد؛ آقاگلزاده، فردوس؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه؛ علوی، فاطمه، (۱۳۸۸)، «شعر کودکانه و پیدایش زیبایی شناسی کلامی در کودکان». فصلنامه پژوهشهای ادبی، سال ۶، شماره ۲۳، صص ۸۹-۱۰۸۰.
ذبیح نیا عمران، آسیه؛ قاسم زاده، سیدعلی؛ شایقی، فاطمه، (۱۳۹۳)، «بررسی و تحلیل مضامین لالایی های شهرستان رودان». مجموعه مقالات همایش نگاهی نو به ادبیات عامه. دانشگاه ولیعصر رفسنجان.
مکنزی، دیوید نیل، (۱۳۷۳)، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
احمدی، فریده، (۱۳۸۹)، «لالایی ها»، مجله چیستا، شماره ۲۷۷، صص ۹۱-۹۶.
پولادی، کمال، (۱۳۸۴)، بنیادهای ادبیات کودک، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
شکورزاده، ابراهیم، (۱۳۴۶)، عقاید و رسوم عامه مردم خراسان، تهران، بنیاد فرهنگ ایران.
کیانی، حسین؛ حسن شاهی، سعیده (۱۳۹۱)، «بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه لالاییهای فارسی و عربی»، مجله مطالعات ادبیات کودک، سال ۳، شماره ۲، صص ۹۱-۱۱۴ .
هدایت، صادق، (۱۳۴۴)، مجموعه نوشته های پراکنده، تهران، امیرکبیر.
محمدی، محمدهادی، قائینی، زهره، (۱۳۸۰)، تاریخ ادبیات کودکان ایران، چاپ اول، تهران، چیستا.
طباطبایی، سید حسین، طباطبایی، سمیه سادات (۱۳۹۵)، تحلیل ساختاری و محتوایی «حدا» (لالایی منطقه سرکویر)، فصلنامۀ ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، دوره ۶، شماره ۴ ، شماره پیاپی ۱۴، صص: ۸۱- ۹۶.
نقوی، محمدرضا، مریدالسادات، پگاه، فتاحی، احداالله، عبادیان، مهشاد (۱۳۹۲)، ارزیابی جایگاه بازی های بومی و محلی در توسعة مناطق  روستایی (نمونة موردی دهستان میانکاله شهرستان بهشهر)، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره ۴ ، صص: ۱۱۱- ۱۲۸.
تندنویس، فریدون(۱۳۸۱)،«جایگاه ورزش دراوقات فراغـت زنـان ایرانـی»، فصـلنامة حرکـت، ش۱۲، صص: ۸۷- ۱۰۴.
درخشان زاویه، مهدی، تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در مناطق روستایی نمونه موردی بخش خورش رستم شهرستان خلخال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۹۰.
قیطانچی، جاوید، «جایگاه بازی ها در تدریس زبانهای خارجی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
امینی، عباس، زیدی، زهرا  (۱۳۹۴)، تأثیرات فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی از دید جامعه محلی (مطالعه موردی: روستای ابیانه)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ۳۰ ، شماره ۲، صص: ۱۳- ۳۲.
الوانی، سید مهدی و زهره دهدشتی (۱۳۷۳)، اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات بنیاد مستـضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
ضرغام، حمید (۱۳۷۶)، «راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران» مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، ج ۱ ص ۲۹۹-۴۰۴.
جورج، ای. واندا؛ مایر، هدر و رید، دانلد جی (1391)، توسعه گردشگری روستایی (محلی گرایی و تغییرات فرهنگی)، ترجمه محمد رضا رضوانی، مهدی رمضان زاده لسبوئی و محمد امین خراسانی، مهکامه، چاپ اول.
ﭘﺎﭘﻠﻲ ﻳﺰﺩﻱ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻭ ﺳﻘﺎﻳﻲ، ﻣﻬﺪﻱ، گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت، 1385.
ﭘﺎﭘلی ﻳﺰدی، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ؛ و ﺳﻘﺎﻳﻲ، گردشگری (ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ). ﺗﻬﺮان: انتشارات ﺳﻤﺖ، 1386.
رضایی، محمد، صباغ پور، مهدیه، شفیعا، سعید، "ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، 1394.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، " برنامه ریزی ملی و منطقه ایی "، ترجمه محمود عبداله زاده، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1377.
شالچیان، طاهره ، "آثار میان فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت ". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری،دوره1، شماره 3،صص 17- 37، 1382
غفاری معین، زهرا، " بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران  ". فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال 6، شمارة 13، صص 233- 249، 1390.
کاظمی، زهرا و زاهدی، محمد، شناخت روحیات ملل- انتشارات چهارباغ، اصفهان، چاپ اول، 1388.
وثوقی، لیلا، خوش نمک، صادق، " تبیین تفاوت های میان فرهنگی در گردشگری مبتنی بر درک جامعة محلی مورد مطالعه: ناحیة قره داغ (ارسباران)  ". فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دورة 8، شمارة 2، صص 95- 129، 1394.
ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ، ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ، پیامدهای فرهنگی توسعه جهانگردی. پژوهشنامه حقوق اسلامی،1380، 5، 64-77.
همایون، محمد هادی، " الگوی اسلامی گردشگری به عنوان یک ارتباط میان فرهنگی  ". مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها،پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، مشهد، 1393.
حسنی، علی، امینیان، ناصر (1395)، توسعه صنعت گردشگری عامل ارتباطات بین فرهنگی، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری، شماره پانزدهم، صص 129- 144.
بونی فیس، پریسیلا (۱۳۸۰)، مدیریت گردشگری فرهنگی ترجمه محمود عبدالله زاده , تهران, دفتر پژوهش های فرهنگی
روح الامینی، محمود(۱۳۸۲). زمینه فرهنگ شناسی،  تهران انتشارات عطار.
ساز گارا، پروین (۱۳۷۷). نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ،  تهران انتشارات امیرکبیر.
کازنو، ژان (۱۳۷۳). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی۔ منوچهر محسنی، تهران انتشارات اطلاعات.
ناصری، اکرم (1386)، گزیده ای از ضرب المثل های خراسان جنوبی (بر مبنای لهجه خوسفی)، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، شماره 4، صص: 134- 166.
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، آشنایی کودکان با فرهنگ سنتی مردمی، نشریه فرهنگ سنتی، سال ۱۳۸۷، شماره 3.
نیک گهر، عبدالحسین(۱۳۷۱)، مبانی جامعه شناسی، چاپ سوم، تهران: رایزن.
Kang, D. S., & Mastin, T. (2008). How cultural difference affects international tourism public relations websites: A comparative analysis using Hofstede's  cultural dimensions. Public relations review, 34 (1), 54-56.
Lee, G., & Lee, C. K. (2009). Cross-cultural comparison of the image of Guam perceived by Korean and Japanese leisure travelers: Importance–performance analysis. Tourism Management, 30 (6), 922-931.
Lynch, M.F. & et.al (2011). The demand for Mi.kmaw cultural tourism: Tourist perspectives. Tourism Management, 32, 977-986.
Moon, Dreama G., "Concepts of Culture: Implications for Intercultural  
Communication Research", Communication Quarterly, Vol. 44, No. 1, 1996, pp. 70- 84
Reisinger, Y., & Turner, L. (1997). Cross-cultural differences in tourism: Indonesian tourists in Australia. Tourism Management, 18 (3), 139-147.
Samovar, Larry A., Richard E. Porter, Intercultural Communication: A  
Belmont, Wadsworth,1994 .
Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management, 42, 37-49.
Tamara.Ratz (2002) “the socio cultural impacts of tourism”, Budapest university of Economic, Sciences-Tourism research paper, p 19.
Jafari, J. (1996) Tourism and culture: An inquiry into paradoxes.  Proceedings of a Round Table: Culture, Tourism Development: Crucial Issues for the XXIst Century. Paris.
Shaws, G. and Williams, A. (1994) Critical Issues in Tourism: A geographical review, Blackwell, p 102.
Bogopa, D., Sports Development: Obetacles and Solutions in South Africa,University of Port Elizabeth, Vol.8,No.1. 2001.
Lazarus, J., Goal Setting in Sport, Setting and Achieving in Sport-AnOvervie, wwww.winning at sport.com. 2010.
Tyrabsom, R. & H. Mogambdi, The Relationship between Sport and Rural Development Centre Africa, 2010.
Melton, B., E. Marshall, H. Bland, M. Schmidt, W.K.Guion, WK. American Rural Women's Exercise Self-efficacy and Awareness of Exercise Benefits and Safety during Pregnancy, Department of Health & Kinesiology, Georgia Southern University, 2010.
Talbot, M.J.,Womn and Sport: A Leisure Studiesperspective, Switzerland, 1991.
Mathison, A. and G. Wall (1982), Tourism: Economics, physical and  social Impacts, London: longman.
Bridges, J.G. (1995), "A shorrt History of tourism" , in H.P. sales (Ed) , Travel and tourism Encyclopedia, London: travel world.
Lanfont, M.F. (1980), "Introduction:Tourism in the process of Internationali section", International social science Journal, vol. 23, pp.14- 43.
Chang, T.C. and s. A. Yeoh (1999), "New Asia- Singapore": communicating local coltures through Global Torism, Geoforom 30- pp-107-115.
Richards,G (2002), "Torism and the world of Culture and Heritage", tourism Receration Research, vol. 25(1), pp. 9-17.
Jafari, J. and H. Zargham (2002), "Culture As the Bedrock of tourism Moltidisciplinary landscape of knowledge, "presented at sooth Anniversary congress of unesco in china.
Gunn, C.A. (2002), Tourism plaming: Cancepts, Basics cases, New york and london: Routledge.