مطالعه ی عوامل شکل دهنده ی تصویر از ایران در گردشگران آلمانی(مطالعه ی موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کشف عوامل شکل دهنده ی تصویر از ایران در گردشگران آلمانی انجام شد ه است . پژوهش از نوع کیفی و اکتشافی و با رویکرد تحلی مضمون انجام گرفته است . نمونه ی پژوهش به صورت هدفمند از بین دانشجویان آلمانی شرکت کننده در مدرسه زمستانه با محوریت آب و توسعه پایدار در تاریخ 24 نوامبر تا 1 دسامبر 2018 است. نتایج پژوهش نشان می دهد عوامل متعددی بر شکل گیری تصویر از ایران در این گردشگران موثر می باشد که شامل عوامل سیاسی، تبلیغات، نگرش به مقصد، جو حاکم، زیرساخت ها، فرهنگ و تاریخ و... بوده است. هر کدام از این عوامل به زیرمقوله هایی تقسیم شده اند که در مجموع شامل عوامل متعددی می شوند. به نظر می رسد برخی از این عوامل می توانند با اقدامات موثری در جهت ایجاد تصویر مثبت در گردشگر عمل نمایند و برخی دیگر نیاز به آموزش های و اقدامات بلندمدتی دارند که بتوانند شکل دهنده تصویر مثبت در دیدگاه گردشگر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the study of formative factor in iran image in germany tourist

نویسنده [English]

 • zahra raji
social planning at social science ut
چکیده [English]

the methodology of this article is qualitive methid and we are looking forward to discover the effective factors on iran image in germany tourist who participated in sixth seasonal school about water and sustainable developement.results show different factors we collected concept in some few category like: political issues,advertising,hospitality and . . .

we choose purposive sampling and our data collection instrument was interviwe we coniniued till achive to theorical saturation( 11 interviwe around tourist dictum and factors get them image about ir before their travel) while some concepts and factors leed germany and tourist to visit and travel to ir another really holding back of travels and need more policy and planning to attract people.first of all our perpose was discovere the effective formative factors on ir image and informe about the role of indicators and concept to have better policy and planning in tiurism management and tourism policy ground .

کلیدواژه‌ها [English]

 • image
 • destination image
 • qualitive investigation
 • foreigner tourist
 1. رنجبریان، بهرام. (1385). وجهه استنباط شده از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی). 21 (2)، 69-80.
 2. شاطریان، محسن. موسوی، سیدحجت. کیانی سلمی، صدیقه. زارعی، مینا. (1397). مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: گردشگران شهر اصفهان). نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 9 (32)،
 3. عباسی، عباس. رستم پور، نیایش و اسماعیل بازیار حمزه خانی (1396). شکل گیری وفاداری به مقصد با تجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد. نشریه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی. 9 (17). 175-196

 

 1. Alhemoud, A.M. Armstrong E.G.(1996).  image of Tourism attraction in Kuwait. Journal of Travel Research, 34 (3), 76-80.
 2. Dick, A. S., & Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the academy of marketing science22(2), 99-113.‏
 3. Hosany, S., & Prayag, G. (2013). Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Business Research66(6), 730-737.‏
 4. Költringer, C., & Dickinger, A. (2015). Analyzing destination branding and image from online sources: A web content mining approach. Journal of Business Research68(9), 1836-1843.