ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین گروه ژئومورفولوژی دانشگاه دامغان

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد

چکیده
توجه فزآینده ای نسبت به مفاهیم پایداری، زیست پذیری و توسعه پایدار به وجود آمده است. پایداری عموماً به تعادل اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اشاره می کند. زیست پذیری نیز زیر مجموعه اهداف پایداری است که به طور مستقیم بر روی افراد اجتماع تأثیر می گذارد و شامل توسعه ی اقتصاد محلی، کیفیت زیست محیطی، عدالت، دسترسی، امنیت و سلامت عمومی و انسجام اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان زیست پذیری در بافت قدیم شهر خرم آباد با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل ویکور و آزمون خی دو بهره گرفته شده است. ابعاد مورد مطالعه در این تحقیق شامل مولفه های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی بوده است. میزان sigبدست آمده از آزمون خی دو ( رابطه بین متغیرهای تحقیق) برابر با 000/0 می‌باشد که این میزان به لحاظ اماری معنادار می‌باشد.
واژگان کلیدی: زیست پذیری، شاخص های پایداری، بافت قدیم، خرم آباد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of viability in urban spaces: Case study: Old texture of Khorramabadcity

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Najafi 1
  • Homa Ghasemiayan 2
  • Alireza Sadeghi 3
1 Faculty member of the Faculty of Earth Sciences, Department of Geomorphology, Damghan University
2 Kharazmi University
3 Tehran University
چکیده [English]

Evaluation of viability in urban spaces: Case study: Old texture of Khorramabadcity

Abstract
There is a growing focus on the concepts of sustainability, sustainability and sustainable development. Sustainability generally refers to the balance of environmental, economic and social goals. Bioavailability is also a subset of sustainability goals that directly affect community members and include local economic development, environmental quality, justice, access, security and public health, and social cohesion. The aim of this study was to evaluate the viability of the old texture of Khorramabad city with a descriptive-analytical method based on documentary-survey sources. The Vikor model and the Chi-square test have been used for data analysis. The dimensions studied in this study included social, economic, environmental and physical components. The sig rate obtained from the chi-square test (the relationship between the research variables) is 0.000, which is statistically significant.

Keywords: viability, sustainability indicators, old texture, Khorramabad

Keywords: viability, sustainability indicators, old texture, Khorramabad

کلیدواژه‌ها [English]

  • viability
  • sustainability indicators
  • old texture
  • Khorramabad
اکبری، نعمت اله، مویدفر، روزیتا و فرزانه میرزایی(1396)، تحلیل زیست پذیری در بافت فرسوده شهر اصفهان با تأکید بر استراتژی توسعه شهری، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 6(پیاپی21)، صص50-33.
بیرانوندزاده، مریم(1397)، بازآفرینی بافت های شهری ناکارآمد در مقابله با مخاطرات طبیعی با تاکید بر اثرات زلزله در شهر خرم آباد، رساله جهت دریافت درجه دکتری تخصصی در رشته جغرافیای انسانی- برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، گروه جغرافیای انسانی، اساتید راهنما: دکتر زهره فنی- دکتر جمیله توکلی نیا.
حیدری، تقی(1395)، تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری، مورد پژوهی، بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان، رساله برای اخذ دانشنامه دکتری، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استاد راهنما: علی شماعی و فرزانه ساسان پور، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی.
 سلیمانی مقدم، پرویز، قندهاری، محمد و فاطمه پیری(1397)، تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز)، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال پنجم، شماره هفدهم، صص114-93.
سلیمانی مقدم، پرویز، قندهاری، محمد و فاطمه پیری(1397)، تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت های فرسوده
شماعی، علی، ساسان پور، فرزانه، احدنژاد روشتی، محسن و تقی حیدری، تحلیل زیست پذیری بافت های فرسوده شهری، مورد پژوهی، بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 48(4)، 799-733.
طالشی انبوهی ، مرضیه ، آقائی زاده، اسماعیل ومریم جعفری مهرآبادی(1398) ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر قزوین، فصلنامه شهر پایدار، دوره2شماره3، صص78-59
محمدی ده چشمه، پژمان(1399)، بررسی وضعیت شاخص‌های زیست پذیری شهری در شهرکرد بر مبنای جایگاه مدیریت شهری، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال بیستم،  شماره 57.
Wheeler, S.M. (2001). Livable communities: Creating safe and livable neighborhoods, towns and regions in California (Working Paper 2001–2004).