شناسایی موانع توسعه کارآفرینی زنان قالیباف روستایی(موردمطالعه: دهستان جامرود، شهرستان تربت‌جام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه بیرجند.بیرجند. ایران

2 گروه جغرافیا.دانشکده ادبیات وعلوم انسانی.دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد، شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی است که به‌صورت موردی در دهستان جامرود شهرستان تربت‌جام انجام‌گرفته است. گردآوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و میدانی است که داده‌های میدانی از طریق سرشماری زنان روستایی که در کلاس‌های کارآفرینی شرکت داشته‌اند (150 نفر)، جمع‌آوری‌شده است. روایی ابزار تحقیق به‌صورت صوری با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی تائید شده و پایایی ابزار تحقیق با توزیع 30 پرسشنامه در خارج از محدوده موردمطالعه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (855/0)، تائید گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و آمار استنباطی (آزمون دوجمله‌ای) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای محدودیت اجتماعی برای فعالیت زنان در بازار از بعد اجتماعی فرهنگی (23/4)، نداشتن پشتوانه مالی و پس‌انداز کافی از بعد اقتصادی (33/4)، پایین بودن سطح سواد زنان روستایی از بعد آموزشی و مدیریتی (37/4)، عدم دسترسی به فناوری‌های جدید از بعد فنی (27/4) و وجود محدودیت‌های زیاد برای فعالیت‌های اقتصادی مستقل زنان از بعد موانع سیاست‌گذاری با میانگین (97/3) مهم‌ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان قالیباف دهستان جامرود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Obstacles on Developing Entrepreneurship for Rural Carpet Weaving Women Case-study: Jamrud Rural District, Torbat-e Jam County

نویسندگان [English]

 • Tahereh Hekmatyar 1
 • elahe davoodian 2
1 Department of Geography. Faculty of Literature and Humanities, University of Birjand, Birjand. Iran
2 Department of Geography. Faculty of Literature and Humanities.University of birjand
چکیده [English]

This study is a descriptive-analytic research; it aims to recognize the obstacles on developing entrepreneurship among rural women that has been done as a case study in Jamrud rural district in Torbat-e Jam County. Data collection methods are documentary and field study. For data collecting in field study method, a census has been done for rural women who had participated in entrepreneurship classes (150 individuals). Validity of research tools have been confirmed by experts and academic professors and reliability of those tools has been verified by distributing 30 questionnaires outside the studied region and by applying Cronbach Alfa Coefficient (0.855). For data analysis different method have been used including Descriptive Statistics (mean, standard deviation and variable coefficient) and Inferential Statistics (Binominal Test). Study results showed that the most important obstacles on developing entrepreneurship among rural carpet weaving women are as follow: regarding social-cultural dimension, there are variables related to social restrictions for women's activities in the market (4.32); regarding technical dimension, there is inaccessibility to modern technologies (4.27) and regarding policy making dimension, there are a lot of limitations for women's independent economic activities (3.97).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Entrepreneurship
 • Obstacles on Entrepreneurship
 • Rural Development
 • Rural Women
 • Jamrud Rural District
 1. احمدپور داریانی، محمود (1381)، "کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها"، تهران، پردیس
 2. احمدپور داریانی، محمود. مقیمی، سید محمد، (1385)، مبانی کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم
 3. جمشیدی، علیرضا. داود جمینی و حمید نظری سرمازه، (1392). بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده ی توسعه کارآفرینی روستایی، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال 4، شماره 2، صص: 166_137.
 4. حیدری مکرر، ح و محبی، ز. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، کنفرانس ملی کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش بنیان (صص.9 1_1)، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 5. رضوانی، محمدرضا.(1383). مقدمه ای برنامه ریزی روستایی در ایران. تهرن: نشرقومس.
 6. رضوانی، محمدرضا، محمد نجارزاده، (1387). بررسی و تحلیل زمینه‌های کارآفرینی روستاییان در فرآیند توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی، شهرستان اصفهان), توسعه کارآفرینی، سال اول. شماره دوم. زمستان, ص 5_164
 7. زارع احمدآبادی، حبیب و عربشاهی، شیوا (1390): الزامات آموزش کارآفرینی زنان روستایی (مورد: زنان روستایی یزد)، دو فصلنامه بانوان شیعه، سال 8، شماره 26، قم، صص 49-71
 8. شریفی، امید و عادلی، محسن (1390): تحلیل عاملی موانع موجود در زمینه کارآفرینی زنان کشاورز از دیدگاه زنان نمونه کشاورز منطقه جیرفت و کهنوج، فصلنامه تحقیقات زنان، سال 5، شماره 1، تهران، صص 125-112
 9. علیدوست، سمیه، لشگرآرا، فرهاد و حسینی، فرج اله (1391)، اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان.
 10. فیض، داوود. (1388). بررسی تأثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان، مطالعات اجتماعی_ روان شناختی زنان، 7(2): 25_44
 11. مقیمی، سید محمد. (1383)، کازآفرینی و عوامل محیطی مؤثر برآن، فرهنگ مدیریت، شماره پنجم، سال 2، ص 77
 12. نظری، محمدرضا،(1387). " اصول و مبانی کارآفرینی انتشارات عشق دانش، گرگان چاپ اول.

13. Arasti ,Z)2006),Entrepreneurship development of academic women and girls, the first seminar on women entrepreneurship and chllenges.

14. Archibong،C.A. (2004): Technology،infrastructre and entreneurship: Role of the government in building a sustainable economy، school of Business and Economics North Caroliana & T State University. Pp . 451.456

15. Asian Development Bank. (2007). Premoting Rural Women Entrepreneurship in Transition Economies, Project Number: 40308, December 2007, Retrieved 5 DEC 2010 from http://www.adb.org

16. Celik،Mu,Tatar,M,(2011),”Employment-unemployment Issues and Solution Suggestions Adiyaman Example”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, VOL. 3, No. 2، pp. 1211-1226.

17. Chitsike. C (2000): Culture as a barrier to rural women's entrepreneurship: experience from Zimbabwe. Gender and Development8 (1): pp: 71-77.

18. Driga, O., Lafuente, E., Vaillant, Y., (2008): “Reasons for the relatively lower entrepreneurialactivity levels of rural women in Spain”. Sociologia Ruralis 49 (1), 72-96.

19. GEM,2003,Does Gender Affect the Entrepreneurship?,Available at: www.fekreno.org (April 2003).

20. Gurol, Y. & Atsan, N. (2006). "Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey", Education & Training, 48(1), 25-38.

21. Jadidi, O., Hong, T.S., Firouzi, F., Yusuff, R.M and Zulkifli, N., (2008): TOPSIS and fuzzy multi-objective model integration for supplier selection problem, journal of Achievements in Manufacturing Engineering 312:762-769.

22. Koreen, M. (2001). Women Entreprenuers in SMEs: Restablishing the Benefits of Globalization and the Knowledge- Based Economy, Synthesis, Chapter 1, Women Entreprenuers in SMEs: Restablishing the Benefits of Globalization and the Knowledge- Based Economy, Second OECD Conference on Women Entrepreneurs in SMEs, Paris, 2001.

23. Kuratko , Donald F& Goldsby , Michael G (2005) , Managers corporate Enterpreneurial Actions and Job satisfaction , International Enterpreneurship and Management Journal 1 , pp 271-291.

24. Opricovic.S and Tzeng, G.H., (2004): Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research (156): 445–455.

25. Petrin, T.(1994), "Entrepreneurship as an Economic force in Rural Development", 7 Fao/ Reu International Rural Development ,Herrsching, Germany, 8-14 september1994.

26. Robert, J. Sternberg, B. (2004), "Successful intelligence as a basis for entrepreneurship", Journal of Business Venturing, No 19. pp 189–201

27. Roomi, M.A. & Parrott, G. (2008): Barriers to development and progression of women entrepreneurs in Pakistan, The Journal of Entrepreneurship, No 17, pp: 59–72.

28. Sathiabama, K. (2010): Rural Women Empowerment and Entrepreneurship Development. From:http://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id2475.html.

29. Weeks, R. J. (2001). The Face of Women entrepreneurs: What We Know Today, Chapter 3, Women Entreprenuers in SMEs: Restablishing the Benefits of Globalization and the Knowledge- Based Economy, Second OECD Conference on Women Entrepreneurs in SMEs, Paris, 2001.

30. Wennekers, A. R. M., & Thurik, A. R (1999). Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1), 2755.

31. Wennekers, A. R. M., & Thurik, A. R. (1999): Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, 13(1), 27–55.

32. World Bank. (2007). The Environment for Women's Entrepreneurship in the Middle Eeast and North Africa Region, Retrieved 5 DEC 2010 from