سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی(مورد مطالعه: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، مطالعات کتابخانه های عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

5 گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

با توجه به اینکه سیمای شهر نخستین معرف شهر است و بازتابنده تحول و تاریخ شهر نیز می باشد و مبلمان شهری یکی از اجزای اصلی فضاهای شهری است، که با حضور آن ها در هر فضایی می توان کیفیت و کارایی فضا را افزایش داد و راحتی و آسایش را برای فضا به خوبی فراهم آورد. مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها در شهر را سامان می دهد و باعث بالارفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت آن ها در خیابان، پارک و عرصه های دیگر شهری می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و در شهر کرج می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. نتایج حاصل از بررسی داده ها حاکی از آن داشت مبلمان شهری در این شهر از زیبایی و تناسب کاملا مطلوبی برخوردار نیست و جانمایی مبلمان آن باید بازبینی و اصلاح گردد. و می توان گفت عامل مهم دیگر در طراحی عناصر مبلمان شهری در این شهر بحث فرهنگ است. امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه به هم می‌شوند. شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه در حال تغییرات عمده‌ای است. طراحی اجزای مبلمان شهری برای هر منطقه کاملاً باید با توجه به فرهنگ آن منطقه صورت پذیرد. نکته دیگری است که در طراحی مبلمان شهری باید مد نظر قرار گیرد. یک عنصر مبلمان شهری در هنگام استفاده نباید کمترین آسیبی برای کاربر خود ایجاد نماید. عدم استفاده از لبه‌های تیز و پرهیز از کاربرد مواد و رنگ‌های شیمیایی آسیب‌رسان، از جمله راهکارهای کلی در این زمینه به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring residents' satisfaction with the condition of urban furniture with an approach Identification and vitality (Case study: Karaj city)

نویسندگان [English]

  • Heydar Ebrahimi 1
  • Sirous Ramesh 2
  • Gholamreza Abedini 3
  • Maryam Panahi 4
  • Ali Nemati 5
1 Department of Urban Management, Islamic Azad University, Science and Management Branch, Tehran, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Master of Urban Planning, Urban Planning, Islamic Azad University, Yasuj Research Sciences Branch
4 Department of Information Science and Science, Public Library Studies, Islamic Azad University, North Tehran Branch
5 Department of Public Law, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

Considering that the appearance of the city is the first representative of the city and also reflects the evolution and history of the city and urban furniture is one of the main components of urban spaces, which can increase the quality and efficiency of the space by their presence in any space. It provided comfort for the space. Urban furniture organizes a large part of the activities in the city and increases the quality of the citizens' enjoyment of the surrounding environment and increases their welfare and enjoyment in the streets, parks and other urban areas. Accordingly, the main purpose of this study is to measure residents' satisfaction with the situation of urban furniture with an identifying approach in the city of Karaj. The present study is descriptive-analytical in nature, survey type in terms of implementation, and field data in terms of data collection method. The results of the data study showed that urban furniture in this city does not have the desired beauty and fit, and the location of its furniture should be reviewed and corrected. And it can be said that another important factor in the design of urban furniture elements in this city is the discussion of culture. Today, unfortunately, our cities are gradually becoming more and more similar. The design of urban furniture components for each area should be done completely according to the culture of that area. Another point that should be considered in the design of urban furniture. An element of urban furniture should not cause the least harm to its user when used. Not using sharp edges and avoiding the use of harmful chemicals and dyes are among the general solutions in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban design
  • urban furniture
  • citizen satisfaction
  • citizen tranquility
  • Karaj
 آزاد خانی، پاکزاد، ییالقیان، آزاده، ییالقی، مهدی. )1392 ،)نقش مبلمان شهری بر رضایتمندی
شهروندان و جذب گردشگر نمونه موردی منطقه 2 کرمانشاه، اولین کنفرانس ملی معماری و
فضاهای شهری پایدار مشهد.
 اسدی، الدن؛ علیحسینی و مهدی مرادی، )1394 ،)بررسی نقش مبلمان شهری در آرامش
توریسم مذهبی نمونه موردی: خیابان امام رضا )ع( مشهد مقدس، هفتمین کنفرانس ملی
برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری، مشهد، شورای اسالمی
شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد.
 اقبال، محمد، بابایی، فریدون، عمرانی، مجتبی، )1391 ،)همکاریهای بین بخش رویکردی در
زیباسازی مبلمان شهری، چهارمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری، مشهد.
 انصارینیا ، سیاوش، )1386 .)مسولیت طراحی شهری و ماموریتهای مسئوالن، شماره 2.
 بهنام مرشدی، حسن، )1390 ،)نقش طراحی و مکانیابی مناسب مبلمان شهری در یکپارچگی
فضای شهری، ماهنامه اطالع رسانی، آموزشی و پژوهشی شماره 16.
 بهمنی کارزونی، سارا، جاللی، آزاده، )1392 ،)تاثیر نشانهها و المانهای شهری بر خوانایی
شهرها، همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری، شیراز.
 تیموریان، کتایون، زیویار، پروانه، )1392 ،)بررسی و مطالعه رضایتمندی از استانداردهای
مبلمان شهری نمونه موردی ناحیه 2 منطقه 2 شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای
ایران شماره ،37.
 زنگیآبادی، علی و تبریزی، نازنین، )1383 ،)طراحی و برنامهریزی مبلمان شهری، انتشارات
نشریه توس مشهد.
 رحمانی،جواد.، )1380 ،)اثاثه شهری، پیام سبز، شماره6.
 سلطان پور، پریسا، رسولی، المیرا، )1389 ،)مبلمان شهری، سومین همایش مقاوم سازی و
مدیریت شهری، خمین، دانشگا ه آزاد اسالمی خمین.
 شماعی، علی، پوراحمد، احمد، )1384 ،)بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا،
دانشگاه تهران .
 جغرافیا و روابط انسانی، بهار 1399 ،دوره2 ،شماره4
448
 فالحت، محمدصادق، کالمی، مریم، )1387 ،)تاثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات
فراغت شهروندان، فصلنامه مدیریت شهری 22.
 فرج اللهی، عاطفه و محمدرضا رضائی آقامیرلو، )1393 ،)عملکرد موثر مبلمان شهری در هویت
بخشی و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و
توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران.
 کاشانیجو، خشایار، )1389 ،)بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری، نشریه
هویت شهر، سال 4 ،شماره 6 ،95-106
 محمدنژاد، مریم، بهزادفر، مصطفی، شاهی، جواد، )1387 ،)مکانیابی مبلمان شهری با استفاده
از GIS ،نشریهی علمی آموزشی مرکز اطالعات جغرافیایی.
 Bulut et al, yahya, atabeyoglu. (2007), Omer fountains as urban furniture in historical urban
structure and usage culture: erzurum city case, elsevier, Building and Environment.
 Kamp, I. V., Leidelmeijer, K., Marsman, G., Hollander, A.D, (2003). Urban Environmental
Quality and Human Well-being towards a Conceptual.
 Lansing, J.B., and Marans, R.W, (1969) Evaluation of Neighborhood, Journal of the American
Institute of Planners