الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر اقتصاد (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

گردشگری شهری یک عامل تغییر دهنده فضا در مکان ها و زمان های شناخته شده برای هر شهر و کلانشهری محسوب می گردد. در واقع توریسم شهری به عنوان استفاده کننده از فضای شهری یا وزن دهی و تمرکز بر بخشی از فضای شهری می تواند به عنوان عامل مهم قابل توجه و بررسی باشد. هر میزان که استفاده گردشگران از این فضا و امکانات، خدمات، تسهیلات و جاذبه های شهری بیشتر باشد، فضا و ساختار فضای شهری به سمت گردشگری بیشتر تمایل دارد. به عبارتی ساختار فضای شهر استوار بر ساختار توریسم شهری است. از بعد دیگر بدون شناخت ساختار و فضای شهری نمی توان به اهمیت و نقش گردشگران شهری پرداخت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، با بکار گیری فرایند برنامه ریزی راهبردی، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری میاندوآب و به منظور توسعه این کارکردها، اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری پایدار شده است که هدف اصلی آن بررسی الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر اقتصاد در این شهر می باشد. بر این اساس، ابتدا فهرستی از نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها شناسایی شد سپس برای مشارکتی کردن برنامه ریزی آتی در شهر مورد مطالعه، از تکمیل پرسشنامه توسط مردم، مسئولان و گردشگران استفاده گردید و سپس به تک تک عوامل وزن داده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری پایدار شهر میاندوآب، در اولویت اول راهبردهای محافظه کارانه است و راهبردهای بعدی در اولویت های بعدی برنامه ریزی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban management requirements in sustainable tourism development with an emphasis on economics (Case study: Miandoab city)

نویسندگان [English]

 • Ghazal Moinian Miandoab 1
 • Babak Fathi 2
 • Parichehr Moinian 3
1 Master of Urban Design, Islamic Azad University, Bonab Branch
2 PhD student in Public Administration, Islamic Azad University, Sirjan Branch
3 Master of Architecture Student, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

Urban tourism is a factor that changes the space in places and times known for each city and metropolis. In fact, urban tourism as a user of urban space or weighting and focusing on part of urban space can be considered as an important factor. The more tourists use this space and facilities, services, facilities and urban attractions, the more space and structure of urban space tends to tourism. In other words, the structure of urban space is based on the structure of urban tourism. On the other hand, the importance and role of urban tourists cannot be considered without knowing the structure and urban space. In the present study, descriptive-analytical method, using the strategic planning process, while seeking the capabilities and functions of Miandoab tourism and in order to develop these functions, to provide solutions and determine practical strategies for the development of sustainable tourism, which aims to Its main purpose is to examine the requirements of urban management in the sustainable development of tourism with an emphasis on the economy in this city. Based on this, first a list of strengths, weaknesses, threats and opportunities was identified. . The research results show that acceptable strategies in sustainable tourism planning in Miandoab are the first priority of conservative strategies and the next strategies are in the next priorities of planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban tourism.sustainable tourism development
 • SWOT model
 • Miandoab city
 1. استعلاجی، علیرضا و اللهقلی نژاد، مهناز. برنامه ریزی توسعه پایدار با تأکید بر گردشگری مطالعه موردی سرعین و روستاهای اطراف، فصلنامه جغرافیا، سال نهم، شماره30، پائیز1390.
 2. انوری، مینا و نساج، مینا (1378)، گردشگری شهری و آثار آن بر سیمای شهر و فضای شهری.
 3. بوسله، معرفهای توسعه پایدار: نظریه ها روشها و تجربیات(1386) ترجمعه علی بدری و عبدالرضا رکن الدین افتخاری تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 4. پاپلی یزدی محمد حسین، سقایی، مهدی (1389)،  گردشگری( ماهیت و مفاهیم)، چاپ اول،  تهران: انتشارات سمت.
 5. اکبرزاده ابراهیمی، محمد حسن (1386)، "رشد گردشگری محلی توسعه گردشگری شهری"، مجله شهرداریها، شماره 78.
 6. رضوانی، محمدرضا، (1389)، فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایی، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
 7. سعیدی، عباس(1377) مبانی جغرافیای روستایی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
 8. صیدائی، سیداسکندر، (1388)، برنامه ریزی روستایی در ایران، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
 9. مطیعی لنگرودی، حسن(1386). برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ؟؟؟، چاپ سوم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
 10. هزار جریبی ج و کرمی م، (1390)، برنامه ریزی راهبردی گردشگری در نواحی البرز مرکزی(مطالعه موردی: روستای افجه استان تهران) فصلنامه مسکن محیط روستا، شماره136، سال30.
 11. مدهوشی، مهرداد و همکاران (1386)، ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصل نامه علمی پژوهشی بازرگانی، شماره 28.
 12. یاسوری، مجید(1386) مقدمه ای بر اقتصاد روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
 13. دیناری، احمد، سقایی، مهدی ( 1389)، گردشگری شهری در ایران و جهان، چاپ دوم، مشهد: انتشارات واژگان خرد.
 14. شورت، جان رنه (1381)، نظم شهری، ترجمه اسماعیل چاووشی، تهران: انتشارت دانشگاه تربیت معلم تهران.
 15. کازس ژرژ،پوتییه فرانسوا (1382)، جهانگردی شهری، ترجمه صلاح الدین محلاتی، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 16. کوپر کریس، جان فلچر، دیوید گیلبرت و استفان ون هیل (1380)، اصول و مبانی جهانگردی، ترجمه اکبر غمخوار، چاپ اول، تهران: انتشارات فرآماد.
 17. قلعه ای، محمد حسین (1387)، نقش گردشگری در توسعه شهرها.
 18. محلاتی، صلاح الدین (1381)، جهانگردی پایدار شهری، مجله شهرداریها، شماره 46.
 19. موحد، علی (1386)،  گردشگری شهری، چاپ اول، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 20. هاشمی، نژادعلی (1386)، "تأملی بر فرآیندهای توسعه گردشگری شهری"، روزنامه جهان صنعت به تاریخ 03/02/86.

 

 

 

 1. Lynch, Kenneth (2000) Rural. Urban interaction in the developing world. Kingston University, London UN WTO, Tourism Highlights 2007 Edition (www. Unwto, com), 2007.
 2. Hall, C. M., Page, S. J. (1999). The Geography of Tourism and Recreation. London: Routledge.
 3. Hall, C.M., Page, S. J. (2001). Tourism and Recreation. London: Rout ledge.
 4. Hansen, M. (2002). Environmental Regulations of Transnational Corporations: Needs and Prospects. In P. Utting
 5. (ed.), People, Power and the Environment, (pp 32-41). New York: Un Researcher Institute for Social Development.