(نقش ICT در جلب مشارکت جوامع محلی) مطالعه موردی :روستای لیوان شرقی،شهرستان بندر گز،استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه تهران

2 گروه جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

فناوری اطلاعات به صورت فراگیر در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست،این تحقیق به بررسی(نقش ICT در جلب مشارکت جوامع محلی) در روستای لیوان شرقی،شهرستان بندر گز،استان گلستانکی پردازد که در چارچوب روش توصیفی - پیمایشی انجام شده است که در این پژوهش ایتدا از روش مصاحبه و سپس از روش مردم نگاری مجازی ،به صورت حضور آنلاین در شبکه ارتباط جمعی حامیان جنگل روستای لیوان و رصد فعالیت های گروه استفاده شد که نتایج آن عمده مسایلی که در این شبکه مطرح می شود پیرامون چه مباحثی بوده و تا چه اندازه این فضا در آگاهی و اطلاع رسانی اعضا نقش موثری داشته استارزیابی ها نشان میدهد که نمونه مورد مطالعه افزایش مهارتهای ارتباطی،مشارکت و آگاهی خود را در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مـرتبط میدانند. این اطلاعات میتواند در حوزه محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و دیگـرمسائل بـروز نمایـد . توسعه فناوریاطلاعات از این جهت از اهمیت ویژهای برخوردار است که میتواند ضمن افزایش مهارتها و توانمنـدی هـا ، سطح بهرهوری و رفاه را بالا ببرد و همچنین با افزایش آگاهی و دسترسی، به اطلاعات ؛دانش محیطی را ارتقـا دهد. همچنین شبکه اجتماعی که به واسطه وجود ictمی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(The role of ICT in attracting the participation of local communities) Case study: East Liwan village, Bandar Gaz city, Golestan province

نویسندگان [English]

 • Rahela Rahela Sahranovard 1
 • Maryam Nemati Vahedi 2
1 Department of Geography, University of Tehran
2 Department of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Information technology is creating a new revolution that is no less important than the industrial revolution. This study examines (the role of ICT in attracting the participation of local communities) in the village of Liwan Sharghi, Bandar Gaz, Golestan Province, which is a descriptive method. - A survey was conducted in which the method of interviewing and then the method of virtual ethnography was used in the form of online presence in the collective communication network of forest supporters of Liwan village and monitoring of group activities, the results of which are the main issues raised in this network. It is possible to talk about what topics and to what extent this space has played an effective role in informing and informing members. Structures show that the study sample considers increasing communication skills, participation and awareness in the use of information and communication technology. This information can be used in environmental, social, cultural, economic and other issues. The development of information technology is of particular importance because it can increase productivity and well-being while increasing skills and capabilities, as well as enhancing environmental knowledge by increasing awareness and access to information. Also the social network that is due to the existence of ict

کلیدواژه‌ها [English]

 • The role of ICT
 • technology
 • participation of local communities
 • Golestan
 1. ازکیا،مصطفی وعلی ایمانی، (1387)، توسعه پایدار روستایی،انتشارات اطلاعات، تهران.
 2. ازکیا، مصطفی، (1381)، جامعه شناسی توسعه وتوسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطلاعات،تهران.
 3. اسکندری، مرضیه، (1386)، جایگاه فناوری اطلاعاتی در تحول اداری، شبکه ملی مدرس:وب سایت رسمی ir.roshd.www.
 4. امیری، معصومه و زهرا علیزاده، (1387)، طرح توسعه روستایی، دفتر مدیریت راهبردی منابع انسانی، تهران.
 5. ایزدپرست، محمود وامیرحسین امیرخانی، (1386)، نقش فناوری اطلاعات در اشتغالزایی و پیامدهای آن، فصـلنامه ارتبـاط علمـی،. صص، 12-18 شماره1
 6. پلنت، جولی و علیرضا کاکاوند، (1389)، نرم افزار spss ،چاپ اول، انتشارات سرافراز، تهران.
 7. جمعه پور، محمود وبهزاد رشـنوردی، (1384)، بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه مناطق روستایی پیرامون بـا تاکیـد بـرکیفیت زندگی: مورد مطالعه دهستان فیروزآباد شهرستان سلسله، فصلنامه توسعه روستایی، دوره 3 ،شماره 1 ،صص 45-64.
 8. خاکی، غلامرضا، (1382)، روش تحقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 9. فتحی، سروش ومعصومه مطلـق، (1389)، رویکرد نظری بر توسعه پایدار روستایی مبتنی بـر فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات ،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره دوم، صص 124-1
 10. اوکلی، پیتر و مارسدن، دیوید ( 1370 )، رهیافتهای مشارکت در توسعه روستائی ترجمه منصور
 11. محمودزاده، تهران مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی.
 12. بیرو، آلن ( 1370 ) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، کیهان.
 13. پاتنام، رابرت ( 1380 )، دموکراسی و سنت های مدنی، محمدتقی دلفروز.
 14. رفیعپور، فرامرز (1372 ) سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهاد سازندگی، تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائی.
 15. رهنورد، فرج الله ( 1385 )، دیدمان مشارکت، تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامهریزی.
 16. طالب، مهدی ( 1375 )، مدیریت روستائی در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 17. ازکیا ، مصطفی (1384) مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی – تهران : انتشارات اطلاعات
 18. بدرقه ، علی (1385) استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط – تهران – انتشارات روناس
 19. برقی ، جمید و قنبری – یوسف (1389) – تحلیلی بر نقش علم و فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه روستای – نشریه راهبرد یاس
 20. عبادی ، رحیم (1384)، فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش ، انتشارات م.سسه توسعه فناوری آموزش هوشمند فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال هفتم، شماره چهارم، شماره پیاپی )72
 21. جلالی،رستم(1391).نمونه گیری در روش کیفی؛فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت،دوره 1،شماره 4
 22. دوران،بهزاد (1387).هویت اجتماعی و رویکردها و نظریه ها،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد
 23. Arnodin-Chenot, L., C. Bell, J. Bryden, J. Millard, (2000), Information Technologies and Rural
 24. Development, 1999 LEADER European Observatory / AEIDL, Brussels.
 25. Bahat, S., (2003), Rural Industrialization Through Small Snterprises, presented at WASME
 26. 14thinternational conference, September.
 27. Chambers, R., (1993), who’s Reality Counts? Putting the Last First, IntermediateTechnology, London
 28. .Chapman, B., (2000), Immigration: an Overview of Information Resources, Reference Services Review, Volume 28, pp. 268289.
 29. Gilbert, D. &P. Balestrini, (2004), Barriers and Benefits in the Adoption of e-government, The
 30. International Journal of Public Sector Management, Vol. 17, No. 4, PP. 286-301.
 31. Kurzweil, R., (1999), The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, Viking publishers, New York.
 32. Malhotra, C., V. M. Chariar, L. K. Das, P. V. Ilvarasan, (2009), ICT for Rural Development: An
 33. Inclusive Framework for e-Governance, Adopting E-governance, Vol. 4, No. 3, PP. 216-226.