دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، تیر 1399 
تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

صفحه 162-187

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ سمیرا محمدی؛ شهلا بهاری؛ مریم محمدی؛ حامد بهاری


بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک

صفحه 373-388

علی اصغر محمدی؛ محمد مرادی؛ اصغر اکبری


باهم بودگی وجغرافیا

صفحه 443-450

10.22034/gahr.2020.245546.1435

علی اصغر ملک افضلی؛ تقی قاسم شریفی