بررسی تاثیر رضایت مندی کارکنان بر روی رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع (مورد مطالعه: شهرداری کوهدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شهرداری کوهدشت

چکیده

بررسی تاثیر رضایت مندی کارکنان بر روی رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع (مورد مطالعه: شهرداری کوهدشت)


چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایتمندی کارکنان با رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع شهرداری کوهدشت صورت گرفته است .روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که رضایتمندی کار کنان بصورت مستقیم و غیر مستقیم باعث رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع شهرداری کوهدشت می شود. همچنین رضایتمندی ارباب رجوع نیز منجر به جلب وفاداری ارباب رجوع خواهد شد. بنابراین مدیران شهرداری کوهدشت می توانند با راهبرد تمرکز بر سرمایه انسانی سازمان خود، با ارتقا توانمندی و رضایتمندی کارکنان شهرداری موجبات رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع را فراهم کنند.

واژگان کلیدی: رضایتمندی کارکنان، رضایتمندی ارباب رجوع ، وفاداری ارباب رجوع ، توسعه شهری، شهرداری کوهدشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of employee satisfaction on customer satisfaction and loyalty (Case study: Koohdasht Municipality)

نویسنده [English]

 • Abbas Shokriyani
Koohdasht Municipality
چکیده [English]

Investigating the effect of employee satisfaction on customer satisfaction and loyalty (Case study: Koohdasht Municipality)
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between employee satisfaction and customer satisfaction and loyalty of Koohdasht Municipality. The method used in this study was analytical descriptive and survey approach and using questionnaire tools. Spss and lisrel software have been used to analyze the data. The results of this study showed that the satisfaction of the workers directly and indirectly causes the satisfaction and loyalty of the client of Koohdasht municipality. Customer satisfaction will also lead to customer loyalty. Therefore, the managers of Koohdasht Municipality can provide satisfaction and loyalty to the client by improving the ability and satisfaction of the employees of the municipality by focusing on the human capital of their organization.

Keywords: Employee Satisfaction, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, urban development.
Kuhdasht Municipality

Keywords: Employee Satisfaction, Customer Satisfaction, Customer Loyalty, urban development.
Kuhdasht Municipality

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employee Satisfaction
 • Customer Satisfaction
 • Customer Loyalty
 • Kuhdasht Municipality
 • حمدی نژاد، مصطفی، حسینی، میرزاحسن و قادری، سمیه،(1389)، بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی ارباب رجوع؛ مطالعه موردی بانک تجارت، بررسی های بازرگانی،شماره 42.
 • خدایاری فرد، محمد(1388). سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع بانک صادرات ایران و ارائة الگوی مداخلة روانشناختی به منظور ارتقای آن، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 • سیدجوادین، سید رضا، 1385، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات ترمه.
 • شفیع آبادی، عبداالله، 1376 .راهنمایی تحصیلی و شغلی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • عادلی، پریسا و مراد رضایی دیزگاه، ۱۳۹۴، ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان(مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرهای کرج و تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 • قره چه، منیژه و منیره دابوئئیان(1390)، وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری ارباب رجوع صنایع خدماتی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال اول، شماره سوم.
 • - منصوری، علی؛ صفری، سعید؛ عباسی، داود؛ صالحی، مهدی(1387). کاربرد مدل تحلیل مسیر شغلی در تبیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان، فرهنگ مدیریت، سال ششم، شماره هفدهم،صص110- 89.
 • محمدپور، احمد، سلطانپناه، هیرش، گلباغ اسدی، شیرین(1387). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش تولید و عملیات، زمستان 87. 
 • مکی زاده، وحید، حاج کریمی، عباسعلی و جمالیه بسطامی، بهتاش(1388)،ررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری ارباب رجوع در سازمانهای خدماتی تجاری، چشم انداز مدیریت، شماره 32 ،تهران
  •  Lock, J. (2000), “job satisfaction of quick service Restaurant Employees” Hospitality Research jornal.
  • Dive, (1990), “An Exploration of job satisfaction Among works”, journal of leadership & Organization Studies.
  • Ashnack, (1996) “organizational Citizenship Behavior”, journal of Applied Apychology.
  • Beker Willing,(1994), “Why incentive plants Cannot Work”, Management Review.
  • Mitra, J. Jenkins, G.D, Gupta, N, (2003), “A meta-analytic review of the relationship between absence and turnover”, Journal of Applied psychology.
  • Stears & Rooz, (2000), “job Satisfaction & absenteeism”, Organization Behavior Journal.
  • Spector, P.E., (2000), “Development of the Work Locus of control Scale” Jouranl of Organizational Psychology.
  • Hugick, L. & leonard, J, (1995), “job Dissatisfaction Grows” Gallup Poll News, Services.
  • Laman & Stears (2000), “job Security” Journal of Managerial Pschology.