بررسی آسیب پذیری و ریز پهنه بندی حریم ایمنی شهر ایلام در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

آسیب پذیری را می توان نقص ذاتی در ابعاد ویژه محیط شهر دانست که طبق ویژگی های بیولوژیکی و مشخصه های طراحی آن مستعد آسیب است. بررسی ساختار های شهر و ریز پهنه بندی آسیب پذیری آن از منظر پدافندغیرعامل، گامی به سوی چشم انداز آینده شهر ایمن است. مسئله پژوهش حاضر آسیب پذیری در ساختارهای شهری از منظر پدافند غیرعامل ،و رویکرد مورد انتظار، مدل سازی جهت شناسایی این زیرساخت ها است. قلمرو مطالعه حاضر، شهر ایلام در مرکز استان ایلام و به عنوان مرکز پشتیبان جنگ و شهر درگیر جنگ است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانی- مدلی است .در این مطالعه شاخص ها در قالب 10 دسته شناسایی شد و با استفاده از تحلیل ترکیبی AHPFUZZY-GIS وزن دهی و نقشه های فواصل برای آن ها طراحی و با استفاده از ابزار Inverse Distance Weighting استاندارد سازی شد. برای توزیع فضایی و بررسی آسیب پذیری پدافندی از ابزار FUZZY OVERLAY در نرم‌افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد درمیان شاخص های مورد مطالعه، مراکز انتظامی و انبار با وزن 0.116 و 0.113 به عنوان مهم ترین شاخص در زمینه پدافند غیرعامل شناسایی شدند. دربخش پهنه بندی ساختاری این شهر بیشترین بخش هایی که مورد خطر تهاجم در حمله هوایی قرار داشته و در وضعیت کاملا آسیب پذیر قرار داشتند عبارت اند از : مراکز انبار28/41 ، مراکز مسکونی 29/84 ، مراکز تجاری38/62 ، مراکز اداری32/35 ، پایانه 100 ، مراکز بهداشتی و در مانی 100 ، مذهبی27/18 ،انتظامی 100، آموزشی 28/39 و راه های شریانی شهر38/33. با توجه به نتایج باید گفت که وضعیت شهر ایلام از منظر پدافند غیرعامل بخصوص برای حمله هوایی بسیار نامناسب است و در صورت هرگونه حمله این شهر با مشکل جدی رو به رو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the vulnerability and micro-zoning of Ilam city privacy against air attacks from the perspective of passive defense

نویسندگان [English]

  • ali shamaei 1
  • jamileh esmaeili 2
  • omid latifi 3
1 Kharazmi university of Tehran
2 Shahid Beheshti University
3 Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Vulnerability can be considered an inherent defect in the special dimensions of the city environment, which is prone to damage according to biological characteristics and design characteristics. Examining the structures of the city and detailing its vulnerability from the perspective of passive defense is a step towards secure future for the city. The problem of the present study is vulnerability in urban structures from the perspective of passive defense, and the expected approach is modeling to identify these infrastructures. The territory of the present study is Ilam in the center of Ilam province and as a support center for war and the city involved in the war. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical methodology and is based on the approach of spatial-model studies. In this study, the indicators were identified in the form of 10 categories and using AHPFUZZY-GIS weighting and distance maps. They were designed and standardized using the Inverse Distance Weighting tool. FUZZY OVERLAY tools have been used in ArcGIS software for spatial distribution and defensive vulnerability testing. The results show that among the studied indicators, law enforcement centers and warehouses with weights of 0.116 and 0.113 were identified as the most important indicators in the field of passive defense. In the structural zoning section of the city, the most vulnerable areas to air strikes and were in a highly vulnerable position are: 41/28 warehouse centers, 84/29 residential centers, 62/38 commercial centers, and 35/32 administrative centers. , Terminal 100, health centers in Mani 100, religious 18/27, disciplinary 100, educational 28/39 and arterial roads of the city 38/38. According to the results, the situation of Ilam city is very unsuitable from the point of view of passive defense, especially for air strikes and in case of any attack, this city will face serious problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Structure
  • Passive Defense
  • Air Attack
  • Ilam
امان­پور، سعید، پرویزیان، علیرضا، علیزاده، مهدی، (1394). سنجش وضعیت توسعه‌یافتگی در شهرستان­های استان ایلام. مجله فرهنگ ایلام، دوره 16، 48 , 49، زمستان
بهتاش، فرزاد؛ آقابابایی، محمدرضا؛ آقابابایی، محمد تقی، (1390). مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تأکید بر شهر تهران. مجله دانش شهر، شماره 37، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
پاریزی میمندی، صدیقه؛ کاظمی نیا، عبدالرضا، (1393) پهنه‌بندی آسیب­پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل. مجله امایش سرزمین، دوره هفتم، شماره اول، صفحات 144-119 .
تقوایی، مسعود، جوزی خسلویی، علی، (1391) مدیریت و برنامه­ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل SWOT ؛ مطالعه ی موردی: مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره: 2، شماره: 6، کد COI مقاله: JR_GPS-2-6_004 ص 14.
حیدری نیا، سعید، (1393)  سنجش الزامات مکانی کاربری­های حیاتی و حساس از منظر پدافند غیرعامل مورد مطالعه شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
خمر، غلامعلی، صالح گوهری، حسام الدین، حسینی، زهرا، (1393) امکان سنجی مکان گزینی پناهگاه شهری با استفاده از مدل IO و روش AHP مطالعه موردی محلات 13گانه منطقه یک شهر کرمان. فصل نامه مطالعات برنامه ریزی شهری،سال دوم،شماره هفتم.
دهخدا، علی ا کبر، (1351)  لغتنامه دهخدا، جلد چهارم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص 37 و 38.
صیامی، قدیر؛ لطیفی، غلامرضا؛ تقی نژاد، کاظم؛ زاهدی کلاکی، ابراهیم، (1392) آسیب­شناسی پدافندی ساختار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP و GIS مطالعه موردی گرگان. مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شمارة دهم، صفحات 42-21، 1392.
عشوری، فریبا، (1395)، شناسایی الگوی شاخص­های زیست پذیری در شهر­های ساحلی نمونه موردی: شهرتنکابن ، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
علیزاده، مهدی، (1395) ارزیابی آسیب­پذیری زیرساخت­های شهری کوهدشت با تأکید بر پدافند غیرعامل. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
علیزاده، مهدی، (1395) ارزیابی آسیب­پذیری زیرساخت­های شهری کوهدشت، مجله آمایش سرزمین، سال پنجم، شماره دهم، پاییز و زمستان.
فرجی سبکبار، حسنعلی؛ امیدی پور، مرتضی؛ مدیری، مهدی؛ بسطامی نیا، امیر، (1393) ارائه­ی مدل پهنه بندی آسیب­پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب سازی گزینه­ها مبتنی بر پروفایل (ssp). فصل نامه مدیریت بحران، شماره ششم.
قائد رحمتی، صفر، خادم الحسینی، احمد، سیاوشی، طاهره، (1392) تحلیل میزان ریسک‌پذیری سکونتگاه­های شهری لرستان از خطر زلزله. مجله جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای شماره 9 زمستان.
قنواتی، عزت‌الله، قلمی، شبنم و اصغر عبدلی، (1388)، توانمند سازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی(زلزله)؛ نمونه موردی شهر خرم آباد« ، فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال اول، شماره ۴.
کیانی، اکبر، فاضل نیا، غریب، سالاری سردری، فرضعلی(1392) مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران، مجله: پژوهش های بوم شناسی شهری،  دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان، صص81-100
محمدی ده چشمه، مصطفی. (1392). ایمنی و پدافند غیرعامل شهری. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمدی ده چشمه، مصطفی؛ حیدری­نیا، سعید؛ (1394). مدل سازی مکانی همجواری کاربری­های ویژه از دیگاه پدافند غیرعامل در کلان شهر اهواز.  فصل نامه برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره2، تابستان، ص211-236.
Alexander, D, ” Disaster Management: From Theory to Implementation”, Journal Of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 9, No. 1,2, pp. 49-59, 2007.
Goehhering , A. (2009). Analytical methods to enhance passive urban design.26th conference in passive and low energy architecture, Quebec City, Canada.
Hossein A, Hassan; A, competent, Brnafr, M. (2010), evaluating the structure Langeroud Passive defense planning, applied research journal Science, Geography, year, pp. 18, No. 15149, -129[in persian]
ISDR, " 2008 The Structure Role and Mandate of Civil Protection in Disaster Risk Reduction for South Eastern Europe",.
J. Johansson, H. Hassel, An approach for modelling interdependent infrastructures in the context of vulnerability analysis, Reliab. Eng. Syst. Saf. 95 (2010) 133 – 139.
La Rosa, D., Martinico, F., 2013. Assessment of hazards and risks for landscape protection planning in Sicily. J. Environ. Manage. 127 (Supplement), S155–S167
Leritina, G., Hauskenc, K..Preventive strike vs. (2011) false targets and protection in the fence strategy. Reliability engineering and system safety, vol96, issue8 (p.912-924(.
Li, A; Nozick, L; Xu, N. and Davidson, R,: (2012) Shelter location and transportation planning under hurricane conditions, School of civil and environmental engineering, Cornell university, transportation research part, No 48: pp 715–729,.
Li, D., Zhang, C., Pizzol, L., Critto, A., Zhang, H., Lv, S., Marcomini, A., 2014. Egional risk assessment approaches to land planning for industrial polluted areas in China: the Hulunbeier region case study. Environ. Int. 65, 16–32 .
Pan, J., Wei, H., 2015. Blue Book of Cities in China: Annual Report on Urban Development of China No. 8. Social Sciences Academic Press, Beijing, China .
Pasman, H., Reniers, G., 2014. Past, present and future of Quantitative Risk Assessment (QRA) and the incentive it obtained from Land-Use Planning (LUP). J. Loss Prev. Process Ind. 28, 2–9.
Quarol, M. ( 2005), Does democracy preempt civil wars? Journal of politician Economy. vol. 21. London. P8.
Schmidtlein , M.(2011). Modeled earthquake losses and social vulnerability in Charleston, South Carolina. Applied Geography, 31, 269- 281.
T.E. Palmatier, Building secure critical infrastructures, Int. J. Crit. Infrastruct. Prot. 6 (2013) 85–86.
Tang, A. & Wen, A,: (2009) An intelligent simulation system for earthquake disaster assessment, Computers & Geosciences, 35, 871– 87.
Zhao .M , Liu .X, 2016, Regional risk assessment for urban major hazards based on GIS geoprocessing to improve public safety, Safety Science 87 (2016) 18–24.