رضایت سنجی گردشگری جنگ : مطالعه موردی گردشگری روایت جنگ و انقلاب استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شهرداری.قم.ایران

چکیده

امروزه گردشگری با شاخه های متنوع خود به عنوان یکی از پرطرفدار ترین صنایع در سراسر دنیا شناخته شده است، در میان شاخه های متنوع گردشگری، گردشگری جنگ طرفداران بسیاری را پیدا کرده است.صاحب نظران، گردشگری جنگ را سفر به مناطق جنگی، یادمان ها و آثار جنگی می دانند که به منظور کسب تجارب جدید، برآوردن نیازهای اجتماعی-فرهنگی-معنوی صورت می گیرد. گردشگری جنگ علاوه بر آن که در تبادلات میان فرهنگی حائز نقشی اساسی است می تواند پیوند دهنده فرهنگ ها و زمان حال با گذشته باشد.علاوه بر این باید توجه داشت استان قم با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، از پتانسیل بالایی جهت جذب این دسته از گردشگران برخوردار است و رضایت سنجی از آنان می تواند به شناخت هر چه بهتر انتظارات و ادراکات گردشگران، برنامه ریزی بهتر به منظور جلب رضایت گردشگران و عوامل حائز اهمیت در جلب رضایت منجر شود.در پژوهش حاضر به بررسی رضایت گردشگران تور های روایتگری انقلاب و جنگ بر اساس چهار مولفه زمان بندی اجرای برنامه ، جاذبه های مقصد، آگاهی بخشی تور و میزان تاثیر گذاری روایتگری در دانش و بینش گردشگران پرداخته شده است.تحلیل یافته های پژوهش توسط نرم افزار های spss و excel صورت گرفته است و نتایج حاکی ازآن است که سناریو win در چهار مولفه مورد مطالعه با سطوح متفاوت رضایتمندی، صدق می کند.در این راستا به ترتیب رضایتمندی از تاثیرگذاری روایتگری،زمانبندی، جذابیت ها مقصد و آگاهی بخشی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

critique War Tourism Satisfaction Survey: A Case Study of Tourism Narrative of War and Revolution in Qom Province

نویسنده [English]

  • hamidreza naderirad
municipality.qom.iran
چکیده [English]

Today, tourism by its diverse branches is known as one of the most popular industries in the world. Among the various branches, war tourism has found many fans and many people are receive it. Owners, war tourism travel to war zones, monuments And they know the effects of war, that in order to gain new experiences, the social-cultural-spiritual needs are met. War tourism, in addition to playing a key role in intercultural exchanges, can link cultures and the present with the past.In addition, we should notice that Qom province, due to its historical and cultural background, has a high potential to attract this group of tourists and their satisfaction can be better known to the expectations and perceptions of tourists, better planning to In order to attract the satisfaction of tourists and important factors in attracting satisfaction, this study examines the satisfaction of tourists with the revolutionary and war narrative tours based on the four components of program implementation schedule, destination attractions, tour awareness and the effectiveness of narrative knowledge. And tourists' insights are paid. The analysis of the research findings has been done by SPSS and excel software and the results indicate that the win scenario is valid in the four components studied with different levels of satisfaction. It has been a destination and an awareness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • war tourism
  • satisfaction assessment
  • war narrative
پایندانی، جمشید(1386)،مشتری ثروت پنهان، تهران: نیکو روش
رفتارهای زیستمحیطی گردشگران در مقصدهای کویری و بیابانی؛ مطالعهی موردی نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک«، پژوهشهای روستایی، دورهی دوم، شمارهی 2 ،صص 652-674
شربت اوغلی، احمد، اخالصی، امیر )1387)؛ طراحی الگوی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری توسعهای و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان بانک صنعت و معدن بر اساس آن، نشریه دانش مدیریت، شماره 81 ،صص 74-57.
شیرخدایی, میثم, علیزاده ثانی, محسن, آملی دیوا, فهیمه. (1395). بررسی تاثیر تصویر مقصد بر رضایت و مقاصد رفتاری در گردشگری سلامت (مورد مطالعه: آبگرم معدنی لاویج). برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 5(17), 128-145.
عبادی فتح، مجتبی، فطانت فرد میلاد(1394) نقش راهنمایان در میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان از موزه ها (مطالعه موردی: باغ موزه دفاع مقدس تهران)، کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی با تاکید بر شرایط اقتصاد مقاومتی
  علیقلیزاده فیروزجایی، ناصر؛ رمضانزاده لسبویی، مهدی و اسمعیلی، مجید )1204« )سنجش
متانی، مهرداد، داداشی سلو کلایی، الهام. (1396). ارزیابی سطح رضایت گردشگران از عملکرد خدمات گردشگری و شناسایی زمینه‌های بهبود و توسعه خدمات در شهرهای ساحلی استان مازندران. فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)
وثوقی، لیلا،(1388)،گردشگری تلخ با تاکید بر گردشگری جنگ، فصلنامه جهانگردی، شماره 10      
Abu Ali, J. Howaidee, M. (2012), The impact of service quality on touristsatisfaction in Jerash, Journal of Contemporary Research in Business,3(12)
Albayrak, Tahir & Caber, Meltem (2016) Destination attribute effects on rock climbing touristsatisfaction: an Asymmetric Impact-Performance Analysis, Tourism Geographies, 18(3),280-296
Barutcu,s,Dogan,h and unguren E(2012).tourist perception and satisfaction of shopping in alanya region: A comparative analysis of different nationalist.social and behavrial sciences(procedia),24,
Bigley James, D. Lee, C. Chon, J. and Yoon, Y. (2010), Motivationsfor Warrelated Tourism: A Case of DMZ Visitors in Korea, TourismGeographies, 12(3):71-394
Christina, G. and Hailin, Q. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination  loyalty, Tourism Management, No. 29
Crosby, A.l. (1993), Measuringcustomer satisfaction.in e.e.scheming, w.f.Christopher(eds)", the service
Kang, E.-J. et al. (2011), Benefits of visiting a ‘dark tourism’ site: The caseof the Jeju, April 3rd Peace Park, Korea,Tourism Management, doi:10.1016/j.tourman
quality handbook. New York:amacom
Troung T.h,king, B.(2009) AV evalution of satisfication levels among chines tourist vietman international journal of tourism research,11,535-521
Yu, H., Littrell, M.A. (2005). TouristsShopping Orientations forHandcrafts,Journal of Travel & Tourism Marketing,18(4), 1-19.