تعیین مناسب‌ترین محلات برای خرید/اجاره در منطقه 2 شهر تبریز با استفاده از AHP و GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بابلسر

چکیده

خرید یا اجاره مسکن یکی از بزرگترین تصمیماتی است که هر فرد می‌تواند در زندگی تجربه کند، این میزان حساسیت برای خرید مسکن بسیار بیشتر از اجاره مسکن است. در خصوص تصمیم‌گیری فضایی برای خرید/اجاره مسکن امروزه می‌توان از مدلهای تصمیم‌گیری چندمعیاره بسیاری که توسعه داده شده است به همراه سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره گرفت. در این تحقیق برای یافتن محله مناسب جهت خرید/اجاره مسکن از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و قابلیت‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی اسفاده شد. معیارهای مورد استفاده شامل فاصله از ادارات، کیفیت مسکن، قیمت مسکن، فاصله از مدرسه، تراکم جمعیت، تراکم بزهکاری، سرانه فضای سبز و فاصله تا مرکز خدمات بود. پس از این که مراحل روش AHP انجام شد، مشخص گردید که کیفیت مسکن با 17.55% مهمترین معیار است، سپس لایه‌های مورد استفاده در GIS تهیه و ترکیب گردید، نتایج نشان دهند این بود محلات الهی‌پرست، میرداماد 2 و ساری‌زمین 2 براساس معیارهای مورد استفاده مناسبترین محلات برای خرید و اجاره مسکن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Find a local location for buying / renting Region 2 of Tabriz city using AHP and GIS

نویسندگان [English]

  • edris qaderi
  • Hedieh Dashtstani
Babolsar University
چکیده [English]

Buying or renting a home is one of the biggest decisions anyone can make in life. Regarding spatial decision-making for buying / renting housing, Many multi-criteria decision-making models that have been developed along with Geographic Information System (GIS) can be used today. In this study, in order to find a suitable neighborhood for buying / renting a house, the method of analytic hierarchy analysis and the capabilities of the geographic information system were used. The criteria used were distance from offices, housing quality, housing price, distance from school, population density, crime density, hospital density, per capita green space and distance to the service center. After performing the steps of AHP method, it was found that the quality of housing with 17.55% is the most important criterion, then the layers used in GIS were prepared and combined The results showed that The Elahparast, Mirdamad 2 and Sari Zamin 2 neighborhoods are the most suitable neighborhoods for buying and renting housing based on the criteria used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tenants
  • Housing
  • Tabriz
  • Elahiparast Neighborhood
  • GIS
ذاکرحقیقی، کیانوش( ۱۳۹۰) بررسی ابعاد مختلف دستیابی به مسکن پایدار، دومین همایش معماری پایدار، همدان.
ایزدی، حسن.، برزگر، سپیده.، پاکشیر، عبدالرضا.، حاجی­پور، خلیل(1393) سنجش ارزشهای محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت موردشناسی: محدوده معالی­آباد شیراز، جغرافیا وآمایش سرزمین، شماره 11، صص 49-66.
کریمی­بنه­خلخال، هادی.، جعفری­مهرآبادی، مریم.، آقایی­زاده، اسماعیل(1397) رزیابی وضعیت مسکن سالم در شهرها مطالعه موردی: شهر اردبیل، فصلنامه مطالعات شهری، صص 99-111.
میمندی پاریزی، صدیقه.، حبیبی، کیومرث و مهدوی، افسون(1394) سنجش و مقایسه کیفیت سکونت در بافتهای قدیم و جدید شهری، نمونه موردی: بافت قدیم و جدید شهر کرمان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال پنجم، شماره مسلسل هجدهم، صص 88-103.
عزیزی، محمدمهدی.، ملک­محمدنژاد، صارم(1386) بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع­های مسکونی، مطالعه موردی: مجتمع­های مسکونی نور و اسکان تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 32.
ضرابی، اصغر.، علی­زاده، جابری.، رنجبرنیا، بهزاد.، کاملی­فر، محمدجواد.، احمدیان(1394) ارزیابی سطح رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهری(نمونه موردی: مناطق شهری ده­گانه کلانشهر تبریز)، جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 19، بهار 1394، صص 193-219.
علوی، سیدتقی( ۱۳۹۴) رتبه بندی مناطق شهرداری مشهد براساس شاخصهای مسکن و خانوار، هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری ، مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد،
Amérigo, M. and Aragonés, J.I. (1997) A Theoretical and Methodological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 17, 47-57.
Jin, T. (2005). GIS for house hunters: a case study in Toowoomba.
Kang, N. N., Kim, J. T., & Lee, T. K. (2014). A study on the healthy housing quality of multi-family attached house according to dwelling unit age. Energy Procedia62, 595-602.
Maleki, Mohammad., Rahmati, Mahdis., Sadidi, Javad., Babaee, Ehsan (2014) Landslide risk zonation using AHP method and GIS in Malaverd catchment, Kermanshah, Iran. International Conference on Geospatial Information Research (GI Research 2014) 15-17 November 2014 – Tehran, Iran.
WHO (2004) Mould and moisture health and environment briefing pamphlet series 42 Copenhagen Region officer of European.