تأثیر ابعاد ارزش وی‍‍‍‍‍‍‍ژه برند از دیدگاه مصرف کننده درصنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

مقوله برند سازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. تحقیق حاضر با هدف تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در صنعت هتلداری درهتل های پنج ستاره شهر تهران در تابستان1397صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تهران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیر وفاداری به برند بیشترین تأثیر را بر ارزش ویژه برند داشته و سپس به ترتیب متغیر های تداعی برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dimensions of Brand Equity from Consumer Perspective in the Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotels Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi 1
  • jafar Bahari 2
  • Samira Mohammadi 2
  • Shahla Bahari 3
1 Department of Social Sciences, University of Mazandaran
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Nowadays, branding and brand management are of much interest in the world of marketing. The main purpose of many organizations is building a powerful brand in the market. present research aimed to the Effect of dimensions of brand equity from consumer perspective in the hotel industry in Five star hotels of Tehran City has been done in the summer of 2019. The data required for this research has gathered by questionnaire with available non-random sampling method through Five stars hotels guests of Tehran City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze data. Provided results showing that brand loyalty variable has the most effect on brand equity and then the conception of the brand association, Perceived quality and brand awareness variables would be effected on brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • Perceived Quality
  • Brand Loyalty
  • Hotel Industry
  • Tehran
ایمانی خوشخو، محمد حسین و حمید ایوبی یزدی،۱۳۸۹،" عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد "، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره ۱۳،صص ۱۱۳-۱۳۷.
محمدی، سمیرا، محمدی، مریم، بهاری، شهلا، بذله، مرجان، بهاری، جعفر، بهاری، حامد (1397)، بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیرارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر تبریز)، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 3، صص: 61-74.
سکاران، اوما. (۱۳۸۸). روشهای تحقیق درمدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی،تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، چاپ ششم.
روستا، احمد، اکبرزاده صفوئی، مرتضی، زنگیان، سمیه (1394)، تبیین تاثیر کیفیت رابطه با مشتری بر تصویر برند بیمارستان با میانجی گری ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت برند،2(4)، صص13-44.
محمود زاده، سید مجتبی، صداقت، مریم (۱۳۹۲)، رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتل داری، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 8(24)، صص89-120.
خاکی، غلامرضا (۱۳۹۰). " روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی "، تهران، انتشارات بازتاب.
Aaker, D.A (1991). "Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a BrandName", New York :The Free Press, 224.
Boo, S., Busser, J. & Baloglu, C. (2009). “A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations”, Journal of Tourism Management, 30 (2), pp. 219-231.
Bolton, R. N., Kannan, P. K., & Bramlett, M. D. (2000). Implications of loyalty program  membership and service experiences for customer retention and value. Journal of the  Academy of Marketing Science, 28(1), 95–108.
Fornell, C. and Cha, J. (1994). Partial least squares, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods.
Haenlein, Michael, & Kaplan, Andreas M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis.Understanding Statistics, 3(4), 283-297.  
Kim, H. B, Kim, W. G. (2005). The relationship between brand equity and firms performance in luxury hotels & chain restaurants. Journal of Tourism Management, vol. 26, No. 4, pp. 549-560.
Konecnik, M. & Gartner, W. C. (2007). “Customer-based brand equity for a destination”, Annals of Tourism Research, 34 (2), pp. 400-421.
Miller, G. (1997). Approaches towards achieving sustainable tourism (Unpublished dissertation). University of Surrey, Surrey, UK.
Shoemaker, S., & Lewis, R. C. (1999). Customer loyalty: The future of hospitality marketing. International Journal of Hospitality Management, 18(4), 345–370.
Xu, Bill Jing., & Chan, Andrew. (2010). A conceptual framework of hotel experience and customer-based brand equity some research questions and implications, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 174-193.