ارزیابی مدیریت پسماند در مدارس شهر شاهرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری (دامنه جنوبی البرز مرکزی) ، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

چکیده

مدیریت مواد زاید جامد شامل روش های مختلفی به منظور کاهش حجم پسماند می باشد که از آن جمله می توان به استفاده مجدد و بازیافت مواد، کاهش از مبداء تولید و همچنین کمپوست سازی اشاره کرد این پژوهش به ارزیابی مدیریت پسماند در مدارس شهر شاهرود پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و روشهای آماری آزمون T وAHP انجام گرفته است. جامعه اماری 46051 نفر از دانش آموزان پسر شهر شاهرود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 381 نفر می باشند.یافته های نشان می دهد فرضیه با میانگین (23/4)، مورد تایید قرار گرفت. نتایج مدل AHP نشان می دهد عامل «توجه به آموزش و به روز رسانی کارکنان» با میانگین وزن ۰/۱۶۲ به عنوان اولین و مهمترین عامل موثر بر مدیریت پسماندهای مدارس بود. نتیجه کلی اینکه دانش آموزان و معلمان از آگاهی، نگرش و رفتارهای نسبتا سالمی برخوردار بودند. با این وجود باید گفت که مدیریت مواد زائد نه تنها در مدارس بلکه در کلیه ادارات نیاز به توجه بیشتری دارد و باید نگرش افراد حاضر در این اماکن به خصوص مدیران و بخش خدماتی تغییر یابد تا مواد زائد به خصوص کاغذ را به عنوان یک ماده با ارزش تلقی نمایند.متولیان مدیریت مواد زائد کشور باید نسبت به تدوین دستورالعمل جمع آوری و بازیافت مواد زائد ویژه مدارس اقدام نمایند تا تمام مدارس مطابق آن عمل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing waste management in schools Shahroud city

نویسندگان [English]

  • saeid kamyabi 1
  • Ali Moslemi 2
1 Associate Professor of Tourism Research Center (Southern Slope of Central Alborz), Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
چکیده [English]

Solid waste management includes various methods to reduce the volume of waste, including reuse and recycling of materials, reduction of production source and also composting. This study evaluates waste management in schools in Shahroud. . Data analysis was performed using SPSS software and statistical methods of T and AHP tests. The statistical population is 46051 male students in Shahroud and the sample size according to Cochran's formula is 381. The findings show that the hypothesis was confirmed with an average of 4.23. The results of AHP model show that the factor of "attention to staff training and updating" with an average weight of 0.162 was the first and most important factor affecting school waste management. The overall result was that students and teachers had relatively healthy knowledge, attitudes, and behaviors. However, it should be said that waste management not only in schools but in all departments needs more attention and the attitude of people present in these places, especially principals and the service sector should be changed to waste, especially paper as a matter of Consider the value of waste management in the country should develop instructions for the collection and recycling of waste for schools to act in accordance with all schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste management
  • environmental pollution
  • schools
  • Shahroud
تک دستان، افشین، (1384)، مدیریت مواد زائد شهری،، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، صفحه 16
رخشانی نسب، حمید رضا وصفری، خدیجه(1395)، ،برنامه ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روشSWOT، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره سه، پاییز، صفحه164-150
رفعتی، مجتبی،(1384) ، بررسی و امکان سنجی پردازش و بازیافت زباله های شهری، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، (1397)، سند تفصیلی تدبیر و توسعه شهرستان شاهرود
عبدلی؛ محمدعلی،(1379) ، مدیریت دفع و بازیافت موادزائد جامد شهری در ایران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
فرمانداری شهرستان شاهرود،(1398) ، تقسیمات سیاسی استان.
مهندسین مشاورسه سو،(1385) ،مطالعات طرح بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهرشاهرود،سال 1385
میرزاده، نادر؛ سپهری فر، سیما، (1392)، تعامل حق بر محیط زیست سالم و حق بر بهداشت، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم. شماره چهارم. صفحه 96-37
نصیری،اسماعیل(1392)، ،مدیریت مواد زائد جامد شهری و نقش آن در توسعه پایدار(مطالعة موردی: شهرداری منطقه 12 تهران)، فصلنامه علمی – پژوهشی سپهر، دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هشتم، صفحه99-92
 
Brown County Port & Solid Waste Department. 2012. “A Strategic SolidWaste Management Plan, p (2).
Cheremisinoff NP.2003, Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies Environmental engineering. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann;. p. 268-75.
 
Integrated Solid Waste and Resource Management. 2010. “A Solid Waste Management Plan for the Greater Vancouver Regional District and Member Muncipalities.
Tchobanoglous G, Kreith F.2002, Handbook of Solid Waste Management. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill Prof Med/Tech;. p. 250-89.
Tammemagi HY.1999, The Waste Crisis: Landfills, Incinerators, and the Search for a Sustainable Future. New York, NY: Oxford University Press;. p. 98-123.