بررسی رضایتمندی زنان از فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: پارک آزادگان شهر دورود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه علامه دهخدا قزوین

2 دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات زنجان

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی رضایتمندی زنان از فضای پارک ازادگان شهر دورود با توجه به 6 شاخص (ایمنی وامنیت، محرمیت، نفوذ پذیری وسهولت دسترسی، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، تنوع وگوناگونی عملکردی وفضایی، غنای حسی وجذابیت بصری) پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی-تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات نیز به دو روش اسنادی و میدانی است. تعداد پرسشنامه از طریق جدول مورگان 59 عدد به دست آمد که شامل 20 سوال می باشد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار spss واز آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید. براساس نتایج حاصل فقط سه شاخص ایمنی وامنیت، نفوذ پذیری وسهولت دسترسی، غنای حسی وجذابیت بصری از میزان(Test Value) یعنی عدد3(عدد متوسط) بالاترهستندو اما سه شاخص محرمیت، امکان برقراری تعاملات اجتماعی، تنوع وگوناگونی عملکردی وفضایی، از میزان(Test Value) یعنی عدد3(عدد متوسط)پائین تر هستندکه رضایتمندی کمتری می رساند. همچنین ضریب معناداری همه شاخص های مورد نظر چون کمتر از 009/0است، بدین معنا که این عوامل بیشترین تاثیر بر رضایتمندی از پارک آزادگان می گذارد وتا سطح 99 درصد معنادار می باشد.نتایج نشان می دهد که نارضایتی در بخش های عملکردی و محرمیت وبرقراری تعاملات اجتماعی دارد،که با تاکید بر راهبردهای ارایه شده در بخش ها بست و نارضایتی در این بخش ها را به حداقل رساند ودر مورد سه شاخص دیگر هم باید راهبردهای رضایت بخش را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of women's satisfaction with urban green spaces (Case study: Azadegan Park in Dorud)

نویسندگان [English]

 • Narges Mahmoudi 1
 • ebrahim elyasi 2
1 Master student of urban design, Allameh Dehkhoda University of Qazvin
چکیده [English]

In the present study, women's satisfaction with the space of Azadegan Park in Dorud according to 6 indicators (safety and security, privacy, permeability and ease of access, the possibility of social interaction, functional and spatial diversity, sensory richness and visual attractiveness) has been studied. This research is an applied descriptive-analytical method and the data collection method is documentary and field methods. The number of questionnaires was 59 through Morgan table which includes 20 questions. In order to analyze the data, SPSS software and one-sample t-test were used. According to the results, only three indicators of safety and security, permeability and ease of access, sensory richness and visual attractiveness are higher than the value (Test Value), ie number 3 (average number), but three indicators of privacy, possibility of social interaction, functional and spatial diversity () Test Value) means the number 3 (average number) is lower, which gives less satisfaction. Also, the significance coefficient of all the desired indicators is less than 0.009, which means that these factors have the greatest impact on the satisfaction of Azadegan Park and the level of 99% is significant. The results show that there is dissatisfaction in the functional sectors and privacy and social interactions, which by emphasizing the strategies presented in the sectors, close and minimize dissatisfaction in these sectors, and in the case of the other three indicators, satisfactory strategies should be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green space
 • city park
 • women's satisfaction
 • Azadegan park
 1. آجیلیان ممتاز، شیوا و همکاران(1392)،بررسی و اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار، معماری و شهرسازی و توسعه پایدار،موسسه آموزش عالی خاوران،مشهد،
 2. آهنگری ،شورش،موسی زاده،چیمن،محمدی،رباب(1392)،اولویت بندی شاخص های رضایتمندی شهروندان از پارکهاو فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: شهربوکان)، فصلنامه جغرافیا ومطالعات محیطی،سال دوم،ص7-20.
 3. بازوندی، فرشاد و شهبازی، مهرداد (1393)، نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره گیری از فضای شهری(مطالعه موردی: پیاده راه خیابان سپهسالار تهران)، پژوهش های منظر شهر، سال اول،شماره1،
 4. پاکزاد،جهانشا(1386)، راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران،تهران، وزارت مسکن وشهرسازی.
 5. حاجـی احمـدی همدانـی، آذیـن. ماجـدی حمیـد، جهانشـاهلو، لعـلا(1394)،بررسـی معیارهـای تأثیرگـذار بـر افزایش میـزان فعالیت زنان در فضای شهری،فصلنامه مطالعات شهری،شماره چهاردهم،صص47-60.
 6. پوراحمد ،احمد،حبیبیان، بهار(1397)، ،ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک های شهر اهواز با مدل رضایت-اهمیت،فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی فضایی،سال ششم، شماره دوم،ص 61-80.
 7. حبیب،فرشته، لقایی، حسنعلی، جامعی فرد، محبوبه، موسوی فاطمی،حسین(1390)، پارک های موضوعی بانوان با رویکرد چند جانبه نگر، مجله ارمانشهر،شماره ششم، صص 75-86.
 8. حسینی ،سیدهادی، سمیعی پور،داود(1394)، تحلیل تطبیقی رضایت مندی زنان از پارک های شهری - پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد)،مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان،سال13،شماره3،ص43-76.
 9. حیـدری، رحیـم، حاضـری، صفیـه، روسـتایی، شـهریور، آربونـی، زهـرا(1392)،ارزیابـی تناسـب عملکردی پـارک های بانوان با اسـتفاده از مدلAHP :کلانشـهر تبریـز، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی منطقه ای، سـال سـوم، شـماره 12،ص21-34.

10. رخشانی نسب،حمیدرضا و قاسمی، عزتالله(1394)،تحلیل میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری فرخشهر در ایجاد فضای سبز مطلوب، فصلنامه جغرافیا و ریزی شهری چشم انداز زاگرس، دوره هفتم، شماره26،ص43-65.

11. رفیعیان، مجتبی وهمکاران (1393)،سنجش میزان رضایت مندی ساکنان ازکیفیت سکونتی مسکن مهر، مورد شناسی : مهرشهر زاهدان، نشریه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه، سال چهارم، شماره12،ص 135-150

12. صالحی فرد، محمد وعلی زاده، سید دانا (1387)، تحلیل بر ابعاد اجتماعی و روان  شناختی فضاهای سبز در شهر با رویکرد مدیریت شهری، نشریه مدیریت شهری، شماره 21،ص19-33.

13. قربانی، رسول و تیموری، راضیه (1388)، تحلیلی بر نقش  پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی Escaping-Seeking نمونه موردی: پارک های شهر تبریز، پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره72،ص 47-62.

14. قربانی،رسول(1386)،تحلیل فضایی توزیع پارکهای شهری تبریز و نارسایی های موجود در آن .طرح پژوهشـی معاونـت پژوهشـی دانشگاه تبریز.

15. علوی ،سیدعلی، گروسی،علیرضا، شاهرخی فر، زینب، نصیری مجد، سعید(1395) ، تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی فضای سبز شهری با تأکید بر سنجش رضایتمندی ساکنین شهر نظرآباد، نشریه معماری وشهرسازی پایدار، سال چهارم،شماره دوم،ص31-42.

16. محمدی،علی،بنیادی نایینی،علی،فتاحی،کمیل،ثابتسروستانی،مهین(1395)، تحلیل استراتژیک رضایت شهروندان  از کیفیت خدمات پارک های شهری شیراز با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت،نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال15،ص173-183.

17. مجنونیان، هنریک(1374)، مباحثی پیرامون پارک هاو فضای سبز و تفرجگاه ها، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران.

18. محرم نژاد،ناصروبهمن پور، هومن(1388)،بررسی اثرات توسـعه شـهری بـر فضـا ی سـبز شـهر تهران وارائه راهکارهای مدیریتی،نشریه علوم وتکنولوژی محیط زیست،دوره11،شماره4.

19. محمدی، جمال و همکاران(1391)، اولویت سنجی مکانی توسعه فضاهای سبز و پارک های شهری با استفاده ازروش AHP (نمونه موردی: شهر میاندوآب)،فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهارم، شماره دوم.

20. مویدی، محمـد. علـی نـژاد، منوچهـر. نوایـی، حسـن(1392)، بررسـی نقـش مولفـه هـای منظـر شـهری در ارتقای سـطح احسـاس امنیت در فضاهـای عمومـی شـهری؛ نمونـه مـورد مطالعـه محلـه اوین تهـران، فصلنامـه مطالعات شهری،شماره35،ص159-191.

21. موسـوی، میرسـعید. زاهدیـان، المیـرا. (1390)،عوامـل موثـر در تعامـلات اجتماعـی زنـان در فضاهای کـوی ولـی عصر شـهری : پیـاده گـذر شـهریار شـهر تبریـز، زنـان و مطالعـات خانـواده، سـال ششم،شماره بیستو یکم،صص145-166.

22. هاشمی تیله نویی،ملیحه، میرغلامی،مرتضی، رفیعیان ،مجتبی(1393)، سنجش رضایت مندی زنان از پارک های بانوان، هویت شهر،8(19)،49-62.

 1. Abada, T. Hou, F. & Ram, B. (2007). Racially mixed neighborhoods, perceived neighborhood social cohesion, and adolescent health in Canada. Social Science & Medicine, 65)10(, 2004–17
 2. Bell, S. Montarzino, A. & Travlou, P. (2008). Mapping research priorities for green and public urban space in the UK. Urban Forestry & Urban Greening, 6, 103–115
 3. Balram, Shivanand,Dragicevic, SUZANA,(2005) ,Attitudes Toward Urban Green Space: Integrating Guestionnaire Survey and Collaborative GIS Techniques to ImproveAttitude Measurements Landscape and Urban Planning Journal 75: 167-17
 4. Chiesura, A. 2003. The role of urban park for the sustainablcity,Wageningen University Journal of urban planning vol.36.
 5. Chiesura, A,(2004). The Role of Urban Parksfor the Sustainable City,Landscapeand UrbanLandscape and UrbanPlanning Journal 68: 129-138
 6. Grigoroudis, G., Siskos, Y.(2013), "MUSA: a Decision support system for evaluating and analyzing customer satisfaction",[2003] [online]delab. csd.auth. gr/bci1/Panhellenic/113Grigoroudis.pdf. Cited 26March .
 7. Krenichyn, (2004), Women and Physical Activity in an Urban Park: Enrichment and Support through an Ethic of Care, Journal of Environmental Psychology, 24, pp.117-130
 8. Manlun, Yong(2003). Suitability Analysis ofUrban Green Space System Based on GIS nternational Institute for Geo-information Science and Earth Observation.
 9. Wright.F.L(2000),Brodacre city: Anew community plan, in:city Reader (Legate, R.T. and stout. F.Eds) Rutledge. London and New York.