بررسی برنامه ریزی راهبردی بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری(نمونه موردی:محله بیدآبادشاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی واحدسمنان

چکیده

Cities, like living things, are experiencing growth and decline. The unnecessary spatial expansion of cities over the past few decades has shaped the formation of new urban contexts and shifts of residents and urban land uses. New areas have become. Today, worn-out urban textures are considered as a major issue by most urban planners in most cities of the country. One of the practical ways to optimize the spatial organization of these tissues is to identify their potentials and their potential for optimal utilization and recognition of existing defects. Considering the existential nature of the worn-out tissues, this study focused on descriptive-analytical methods using Autocad software and S.W.O.T technique to identify the positive and negative factors in the old texture of Shahroud and Bidabad neighborhoods. The results showed that the context of this neighborhood is lacking in physical infrastructure, utilities, utilities and infrastructure, which has led to the migration of indigenous people to other areas and a negative population growth rate in recent years. On the other hand, it seems that the socio-economic status of the inhabitants of this neighborhood has led to the process of refurbishment and renovation within the Bidabad texture, which has caused the area to become more worn out and damaged.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Strategic Planning for lmprovement and Renovation of Urban Decay Texture(Case Study:Bidabad Shahrood District)

نویسندگان [English]

  • Zainab karkehabadi 1
  • Ali Moslemi 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University of Semnan, Iran
چکیده [English]

Cities, like living things, are experiencing growth and decline. The unnecessary spatial expansion of cities over the past few decades has shaped the formation of new urban contexts and shifts of residents and urban land uses. New areas have become. Today, worn-out urban textures are considered as a major issue by most urban planners in most cities of the country. One of the practical ways to optimize the spatial organization of these tissues is to identify their potentials and their potential for optimal utilization and recognition of existing defects. Considering the existential nature of the worn-out tissues, this study focused on descriptive-analytical methods using Autocad software and S.W.O.T technique to identify the positive and negative factors in the old texture of Shahroud and Bidabad neighborhoods. The results showed that the context of this neighborhood is lacking in physical infrastructure, utilities, utilities and infrastructure, which has led to the migration of indigenous people to other areas and a negative population growth rate in recent years. On the other hand, it seems that the socio-economic status of the inhabitants of this neighborhood has led to the process of refurbishment and renovation within the Bidabad texture, which has caused the area to become more worn out and damaged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ORGANIZATION. WASTE TEXTURE
  • STRATEGIC PLANNING
  • BIDABAD SHAHRUD
ابلقی،علیرضا(1380)،بافت تاریخی، حفاظت،مرمت،بهسازی تا نوسازی،محله هفت شهر شماره4،صص113-124
ابلقی،علیرضا(1385): بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری، چالش هاورهیافت، فصلنامه اندیشه ایرانشهر،سال دوم،شماره نهم،دهم،ص15.
ادیبی سعدی نژاد، فاطمه(1389) مفهوم بافت فرسوده وویژگی های آن، ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی پژوهشی، شماره 54
امینی، الهام(1388) ، تجزیه بافت شهری وتحلیل عوامل فرسودگی آن درایران از دیدگاه شهرسازی، اولین همایش بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده شهری، مشهدمقدس20و21 آذرماه.
حبیبی،سیدمحسن،مقصودی،ملیحه(1381)،مرمت شهری،انتشارات دانشگاه تهران، تهران
حبیبی،کیومرث،احمد،مشکینی، ابوالفضل(1386) ف بهسازی ونوسازی بافت های کهن شهری، تهران، نشرانتخاب، چاپ اول
دویران، اسماعیل.مشکینی، ابوالفضل،کاظمیان،غلامرضا،علی آبادی ، زینب (1391)، بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده وناکارآمدشهری با رویکرد ترکیبی، نمونه موردی :محله زینبیه زنجان،مجله پژوهش وبرنامه ریزی شهری. زمستان1390، شماره 7.صص 90-71.
زبردست،اسفندیار(1384)، کاربرد AHP دربرنامه ریزی، فصلنامه هنرهای زیبا:1.صص 56-43.
زیویار، پروانه (1389) مدیریت بحران دربافت های فرسوده شهری با تاکید برتاسیسات شهری ، ماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی پژوهشی، شماره 54
سازمان برنامه وبودجه استان سمنان1395، سالنامه آماری استان سمنان
سخایی، سپیده، مهندسان مشاور شاران(1385) ، راهنمای مداخله دربافت های فرسوده.ناظر: شرکت ایده پردازان فن وهنر
سرتیپی پور،محسن(1385) ، فن آوری مناسب برای کاهش آسیب پذیری بافت ها تاریخی، اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله درشهرهای دارای بافت تاریخی،9تا11خردا،دانشگاه یزد
سرور، رحیم؛ سبحانی، نوبخت؛ محمدی­حمیدی، سمیه؛ اکبری، مجید(1397) تحلیل راهبردی و مدیریت نوسازی بافت­های فرسوده. مورد مطالعه: شاهین­دژ، فصلنامه علمی- پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، سال هفتم، شماره مسلسل بیست­و ششم، صص 100-83.
سیاحی، زهرا؛ رهنما، محمدرحیم؛ اجزاشکوهی، محمد(1398) تدوین راهبرد جهت احیاء بافت فرسوده با استفاده از ماتریس QSPM (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز)، دوره9، شماره3، شماره پیاپی 35، تابستان، صص 22-7.
شاهرود،شهرداری شهرشاهرود
شفقی،سیروس(1376)، شناخت بافت های قدیمی شهر، مجموعه مقالات همایش تخصصی بافت های شهری، سمینارتوسعه پایدارشهری درتبریز.
شماعی،علی(1380)،توسعه فیزیکی شهریزدبربافت قدیم وراهکارهای ساماندهی واحیای آن، رساله دکتری دانشگاه تهران.
عالمی،رضا؛بافت­شناسی جغرافیای محلات قدیمی بیرجندجهت احیا پیشگیری از فرسودگی،پایان­نامه کارشناسی ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی شهری1383.
عندلیب،علیرضا(1385):نوسازی بافت های فرسوده حرکتی نودرشهرتهران،انتشارات سازمان نوسازی تهران
فرشیدی پور،حسین(1389)،رهگیری شیوه های مداخله دولت در بافت های فرسوده شهری، ماهنامه اطلاع رسانی آموزشی وپژوهشی، شماره 54
کریمی،جعفر؛ محبوب­فر، محمدرضا(1391) تکنیک­های و مدل­های برنامه­ریزی توریسم، انتشارات ارکان دانش، چاپ اول، اصفهان.
کلانتری خلیل آباد،حسین. حاتمی نژاد،حسین(1385)، برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهریزد، انتشارات فراگستر
کلانتری­خلیل­آبادی، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ موسوی،سیدرفیع؛ شیری­پور،مهدی(1396) برنامه­ریزی استراتژیک بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری موردشناسی: محله­های قیام و کوثر منطقه 12 شهرداری تهران، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای، شماره22، صفحات 226-207.
لطفی،صدیقه.ملکشاهی، غلامرضا.مهدوی ، مهدیه(1389) برنامه ریزی راهبردی به منظور بهسازی بافت های فرسوده شهری- نمونه موردی شهربابل، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیای انسانی
مرادی مسیحی، واراز(1384)، برنامه ریزی استراتژیک وکاربردآن درشهرسازی ایران، نمونه موردی کلانشهر تهران، انتشارات پردازش وبرنامه ریزی شهری.
مقاله برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ورزنه،دکترمهدی مومنی،دکتر حسن بیک محمدی،دکتر مهرآرا تکبیری(1390)
مهندسین مشاوراندیشه راه شمال،1386، مطالعات طرح ساماندهی حمل ونقل شاهرود،شهرداری شاهرود
مهندسین مشاورپارت،طرح وتوسعه وعمران وحوزه نفوذ شهرشاهرودجلد1تا4. 1370
مهندسین مشاورسه سو،مطالعات طرح بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهرشاهرود،سال 1385
نخعی، مهدیه؛ بندریان، اسفندیار؛عزت­پناه، بختیار(1398) ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)، دوره9، شماره4، شماره پیاپی 36، پاییز، صفحات 744-719.
Arch, A. F. (2016). Sustainable urban renewal: The tel aviv dilemma. Sustainability, 6(5), 2527-2537.‏
Heeji Lim, Jeeyeop Kim, Cuz Potter, Woongkyoo Bae.2018. Urban Restoration Project on the Seoul's central business, Habitat International, Volume 39, July, Pages 192-200
Loosim, R, (2019), Urban conservation policy and the pre servation of historical and cultural.Volume 13, Issue 6, December 1996, pp. 399–409.
Ongpeng, J. M. C., Dungca, J. R., Aviso, K. B., & Tan, R. R. (2019). Minimizing the carbon footprint of urban reconstruction projects. Journal of Cleaner Production, 240, 118222.‏
Wong, L. K. S., & Yu, P. H. F. (2015). Urban renewal and social sustainability: An exploratory study of the urban life of Wan Chai. SpringerPlus, 4(2), 1.‏
Yazar, M., Hestad, D., Mangalagiu, D., Saysel, A. K., Ma, Y., & Thornton, T. F. (2019). From urban sustainability transformations to green gentrification: urban renewal in Gaziosmanpaşa, Istanbul. Climatic Change, 1-17.‏
Zheng, H. W., Shen, G. Q., & Wang, H. (2017). A review of recent studies on     sustainable urban renewal. Habitat International, 41, 272-279.‏
Zhuang, T., Qian, Q. K., Visscher, H. J., Elsinga, M. G., & Wu, W. (2019). The role of stakeholders and their participation network in decision-making of urban renewal in China: The case of Chongqing. Cities, 92, 47-58.‏