نقش جشنواره انار در توسعه پایدار گردشگری جوامع محلی در نواحی مرزی مورد مطالعه: (روستاهای منطقه اورامانات شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

روستاها و شهرها به شکل فزاینده ای تمایل دارند تا از طریق توسعه رویدادها، فرهنگ و طبیعت خود را با گردشگران به اشتراک بگذارند. جشنواره ها و رویدادها یکی از اشکال مهم گردشگری هستندکه در توسعه پایدارگردشگری جوامع محلی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. مقاله حاضر به بررسی تأثیر جشنواره انار در توسعه گردشگری پایدار جوامع محلی می پردازد. روش این پژوهش توصیفی _ پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه، بین نمونه آماری که 384نفر که شامل روستاهای شرکت کننده در جشنواره و تورگردانان و مسافرین انتخاب شده است . با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس متناسب با حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان، و 5 نفر صاحب نظر با روش نمونه گیری هدفمند بودند،صورت گرفت. که روایی آنها با استفاده از نظرات متخصصین در زمینه گردشگری تأیید و پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. و برای پردازش داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS20 وSmartPLS3 استفاده شد . نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه نشان نشان داد که جشنواره انار می تواند ابزاری برای توسعه گردشگری جوامع محلی در نواحی در منطقه اورامانات باشد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد، شاخص اجتماعی – فرهنگی با بیشترین اثرگذاری با ضریب (704/۰) در توسعه پایدارگردشگری جوامع محلی ، شاخص اقتصادی در جایگاه دوم با ضریب (283/0) شاخص زیست محیطی در جایگاه سوم با ضریب اثر گذاری (017/0) موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of pomegranate festival in the sustainable development of tourism in local communities in border areas.case study: (Villages of Oramanat region of Paveh city)

نویسندگان [English]

  • Loqman Farshad
  • Adel Sarikhani
  • Behnaz Bahadori
Department of Humanities, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Villages and towns are increasingly willing to share their culture and nature with tourists through the development of events. Festivals and events are one of the most important forms of tourism that play a very important role in the sustainable development of tourism in local communities. The present article examines the impact of the Pomegranate Festival on the development of sustainable tourism in local communities. The method of this research is descriptive-survey. To collect data and information, both library and field methods and through the distribution of questionnaires, between a statistical sample of 384 people, including villages participating in the festival and tour operators and travelers. It was done by random sampling method available in proportion to the size of the population and based on Morgan's table, and 5 experts were targeted by the sampling method. Their validity was confirmed by the opinions of tourism experts and the reliability of the instruments was confirmed by Cronbach's alpha test. SPSS20 and SmartPLS3 statistical software were also used to process the data. The results of the T-sample test showed that the Pomegranate Festival could be a tool for the development of tourism in local communities in the Oramanat region. Also, the results of structural equations show that the socio-cultural index with the highest impact with coefficient (0.704) in sustainable tourism development of local communities, economic index in the second place with coefficient (0.283) environmental index in the third place with coefficient Effectiveness (0.017) is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate Festival
  • Cultural Tourism
  • Oramanat Region
  • Paveh Country
  • Tourism Development
1)      تاج زاده نمین، ابوالفضل وهاشم زاده، ژاله ،(1393) ، نقش جشنواره های موسیقی محلی در توسعه ی گردشگری ازدیدگاه گردشگران بالقوه، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم  شماره 26  تابستان 93  صص 52-25.
2)      رضوانی، محمدرضا ، فرجی سبکبار، حسنعلی ، دربان آستانه ،علیرضا ،کریمی، سیدهادی (1396) ، تحلیل نقش عوامل و شاخص های کیفیت محیطی موثر در برندسازی مقصدهای گردشگری روستای یمورد مطالعه: (منطقه ی قومی فرهنگیِ اوراماناتِ استان های کردستان و کرمانشاه) ، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم، شماره ی 32 ، زمستان 1396، صص105-136.
3)      رضوانی، محمدرضا و طیبی، صدراله و حاتمی نژاد ،حسین،(1392) ، نقش رویدادهای فرهنگی در اقتصاد شهری با تأکید بر مدل LQ مورد مطالعه: (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران) ، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال دوم، شماره 7.
4)      رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،مهدوی ،داوود (1389) .فرآیند بوم سازی شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران ،پژوهش های روستایی ،سال 1،شماره 4،صص1-41.
5)      سقایی، مهدی و خوشه بست، فرزانه (1397)، تحلیل استراتژیک گردشگری رویداد در ایران (مورد شناسی: جشنوارۀ طلای سرخ شهرستان قائنات)،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری _ منطقه ای،شماره27،تابستان 97،صص 94-75
6)      سحاق،محمد رضا (1394) مدل سازی معادلات ساختاری در علوم انسانی 22amos،تهران ،انتشارات جامعه شناسان .
7)      شاطریان، محسن ،کیانی سلمی، صدیقه، شیخ زاده، فاطمه ،(1397) ، بررسی عوامل موثر بر انگیزه گردشگران رویداد در انتخاب مقصد گردشگری واثر آن بر وفاداری گردشگران مورد مطالعه ( جشنواره گل و گلاب قمصر ونیاسر) ، فصلنامه عمی پژوهش گردشگری و توسعه ،شماره اول ، بهار 97، صص 155-135.
8)      قدمی ،مصطفی ،غلامیان بایی،محمد(1393) اثرات گردشگری ،پیامد ها ،چار چوب ها و سیاست ها ،چاپ اول ،انتشارات مهکامه .
9)      قربانی ،رسول ،زادئلی ،فاطمه خواجه ،شاهرخ (1393)ارزیا واثر آن بر وفادابی اثرات منفی توسعه گردشگری بر روستاهای جاذبه گردشگر(نمونه موردی :روستای کندوان شهرستان اسکو)،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای ،سال چهارم ،شماره 15،صص103-118.
10)  کروبی،مهدی ، قادری ، اسماعیل، جلیلیان، نگار ،(1398) ، امکان سنجی توسعة گردشگری رویداد (با تاکید بر رویدادهای فرهنگی) و تأثیر آن بر تعدیل فصلی بودن مقصدهای گردشگری مطالعه موردی: شهرهمدان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال چهاردهم، شماره 45 ، بهار 1398 ،صص 56-35.
11)  میرزایی،روزبه ،(1395)، گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه اقتصادی جوامع محلی، جغرافیا ( فصلنامه علمی پژوهشی وبین المللی انجمن جغرافسایی ایران) ، دوره جدید، سال چهار دهم، شماره 49، تابستان 1395، صص 42-58.
12)  موحد، علی (1394)، مقدمه ای بر گردشگری شهری، تهران  انتشارات پرهام نقش.
13)  موحد، علی (1386)، گردشگری شهری، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
14)  مرکز آمار ایران
4-      
14) Felsenstein, D and Fleischer ,A. (2003),”Local Festivals and Tourism Promotion: The Role of Public Assistance and Visitor Expenditure”, Travel Research, Vol.41,:pp 385-392
15)Getz, D., & Page, S. J. (2017). Event studies: Theory, research and policy for planned events. Routledge.
16)Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evalution, and research, Tourism management, 29, 403-428.
17)Gracan, D. Zadel, Z. and Birin, N.(2010) Camping tourism With the purpose of Lengthening the tourism in Croatian tourism. Tourism & Hospitality, 106119.
18)Kwon, H.(2002),”The impact of cultural events on the cinema and tourism in a community, Busan: alternative industry to the cinema and tourism industry after the Pusan International Film” Dissertation of M.S in major of hospitality and tourism, University of Wisconsin-Stout,pp1-7.
19)McDowall, S. (2010). A comparison between Thai residents and non-residents in their motivations, performance evaluations, and overall satisfaction with a domestic festival. Journal of Vacation Marketing, 16(3), 217-233.
20)Richards, G (2017), Eventful cities: Strategies for event-based urban development, In J. Hannigan, & G. Richards, The SAGE Handbook of New Urban Studies (pp. 43-60), SAGE, London.
 21)Stylidis, Dimitrios .(2012), Tourism and Community Life: Building a Conceptual Framework, School of Hospitality and Tourism Management University of Surrey Guildford, UK .
22)Wang, Song-Mao. & Fang, Liang-Yan. & Deng, Feng. (2014) Research on the Evaluation Model of Urban Tourism Management Efficiency with Uncertain Linguistic Information, Journal of Control Science and Engineering, Vol.4, No.1, pp.1-4.