مطالعه عوامل موثر بر انتخاب تورهای زیارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگه تهران

2 مدیریت گردشگری.قم.دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری مذهبی عمدتا به عنوان قدیمی ترین شکل سفر مردم در نظر گرفته می شود (بلک ول ، 2007). تورهای زیارتی یکی از انواع گردشگری زیارتی محسوب می شود ، واقعاً مورد استقبال بسیاری از مردم جهان قرار گرفته است. به نظر می رسد مکان های زیارتی مسلمانان ، مسیحیان و سایر مناطق تعداد بیشتری بازدید کننده را به خود جلب می کنند. ظاهرا انگیزه های مذهبی مهمترین دلیل برای انتخاب تورهای مذهبی است ، اما مطالعات نشان می دهد این تنها دلیل نیست و برخی از عوامل در انتخاب و درخواست این نوع سفرها موثر هستند در این مورد ، ما بر زیر عوامل موثر در انتخاب تورهای مذهبی متمرکز می شویم که به مدت ده روز در سال 2020 در قم برگزار شده است. با مصاحبه ساختاری ، داده ها را جمع آوری کرده و آنها را به روش موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتیجه نشان می دهد عوامل مختلف فرعی مانند یادگیری مطالب مذهبی ، آشنایی با زمینه های تاریخی اماکن متبرکه ، آشنایی با بافت تاریخی منطقه جغرافیایی در اطراف اماکن مقدس ، آشنایی با روایت تاریخی در مورد هر مکان ، آشنایی با آیین های تاریخی مربوط به هر یک اماکن و آگاهی از ایمنی خودرو درگیر می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of effective sub- factors in selection of pilgrimage tours

نویسندگان [English]

  • zahra raji 1
  • hamidreza naderirad 2
1 social planning at social science ut
2 university of tehran,qom
چکیده [English]

Religious tourism is mostly considered as the oldest form of people’s travel (Blackwell, 2007). Pilgrimage tours are considered as one types of pilgrimage tourism, really has been welcomed by many people in the world. Muslim, Christian and other pilgrimage sites seem to be attracting increasing numbers of visitors .apparently religious motivations are the most important reason to choose religious tours ,but studies show this is not the only one and some factors contribute to choose and request this kind of travel.in this case we Focus on effective sub factors in selection religious tours Which has been held in Qom for ten days in 2020 .by Structured interview we collected data and analyzed them by thematic method. result shows different effective sub-factors like Learning religious Contents, Familiarity with the historical contexts of sacred places, Familiarity with the historical context of the Geographic Area around holy places, Familiarity with the historical narrative about each places, Familiarity with historical rituals related to each places and Awareness of vehicle safety are Involved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • religious tourism
  • pilgrimage tourism
  • tourist
Blackwell R (2007) Motivation for religious tourism, pilgrimage, festivals and events. In: Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management: An International Perspective. CAB international.
Digance, Justine. 2003. Pilgrimage at Contested Sites. Annals of Tourism Research 30: 143–59. [CrossRef]
Irrimias A(2016) Demographic Characteristics Influencing Religious Tourism Behaviour: Evidence form a Central- Eastern-European country.international journal of religious tourism and,3
Kaelber, Lutz. 2006. Paradigms of Travel: From Medieval Pilgrimage to the Postmodern Virtual Tour. In Tourism,Religion and Spiritual Journeys. London: Routledge, pp. 65–79.
Keeling A (2000) Church tourism – providing a ministry of
Kotler, P., Bowen, J. and Makens, J. (2003) Marketing for
Hospitality and Tourism, Prentice Hall, New Jersey (US).
Lanczkowski, Günter. 1982. Die heilige Reise-Auf den Wegen von Gottern und Menschen. Freiburg: Herder Verlag.
Margry, Peter. 2008b. Secular Pilgrimage: A Contradiction in Terms, In Shrines and Pilgrimage in the ModernWorld: New Itineraries into the Sacred. Edited by Peter Jan Margry. Amsterdam: Amsterdam University
Morinis A (1992) Introduction: the territory of the anthropology of pilgrimage. In: Sacred journeys: The anthropology of pilgrimage, 1-28. Westport, CT:Greenwood Press.
Raj, R. (2012) ‘Religious tourist’s motivation for visiting religious sites’, Int. J. Tourism Policy, Vol. 4, No. 2, pp.95–105
Revista San Gregorio 2017. eISS N: 2528-7907
Richards, G. (2001) Cultural Attractions and European Tourism, CABI, Oxon.
  Richards, G. (2001) Cultural Attractions and European Tourism, CABI, Oxon
Rinschede G (1992) Forms of religious tourism. Annals of Tourism Research 19(1): 51-67.
Shackley M (2002) Space, sanctity and service; the English Cathedral as hetero-topia. The International Journal of Tourism Research, 4(5): 345-352.
Turner V and Turner E (1978) Image and pilgrimage in Christian culture: Anthropological perspective. Oxford, UK: Basil Blackwell.
Turner, Victor, and Edith Turner. 1978. Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspective Oxford: Basil Blackwell.
Voase R (2007) Visiting a cathedral: the consumer psychology of a ‘rich experience’. International Journal of Heritage Studies, 13(1): 41-55.
Vukonić B (1996) Tourism and religion. Oxford: Pergamon.welcome to visitors. Insights: English TourismCouncil, London, 12:13-22.