بررسی اثرات احداث سد طالقان بر روی نحوه معیشت در روستای شهراسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامهریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

محیط و اجتماع همیشه بر هم تاثیر داشته اند، محیط طبیعی بر آهنگ و شیوه زندگی انسان ها خصوصا روستاییان اثر گذار است. انسان ها نیز در مواردی توانسته اند بر برخی از جنبه های طبیعی غلبه نمایند. احداث و بهره برداری از سدها، یکی از روش های غلبه و دستکاری انسان ها در محیط طبیعی است. تحقیق حاضر در روستای شهراسر از توابع شهرستان طالقان انجام شده و به تحولات معشیتی پس از احداث سد طالقان، در این روستا پرداخته است. در این پژوهش رویکرد اصلی توصیفی تحلیلی است و در بخش میدانی تحقیق از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. همچنین برای تکمیل و تدقیق داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. روستای مورد مطالعه به سبب نزدیکی به سد طالقان دچار تحولات اقتصادی و معیشتی گوناگونی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق می توان بیان نمود از جمله پیامدهای معیشتی، تغییرات جمعیتی، تغییرات کاربری زمین و افزایش قیمت زمین و کاهش تعداد دام نسبت به گذشته است و دیگر دامداری در بین ساکنان مانند گذشته رایج و زنده نیست. لذا پیشنهاد می گردد قبل از ایجاد هر گونه سازه مانند سد، مطالعات جامعی در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی منطقه انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of Taleghan dam construction on livelihood in Shahrasar village

نویسنده [English]

  • mahsa safi samgh abadi
Master of Regional Development Planning, Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

The environment and society have always affected each other, the natural environment affects on the lifestyle of people, especially villagers. Humans have also been able to overcome some natural aspects in some cases. Construction and operation of dams is one of the methods of human domination and manipulation in the natural environment. This research was conducted in Shahrasar village of Taleghan and has dealt with livelihood changes in this village after the construction of Taleghan Dam. In this research, the main approach is descriptive-analytical in field research, semi-structured interview technique has been used. The library method has also been used to complete the data Shahrasar village has undergone various economic and livelihood changes due to its proximity to Taleghan Dam. Based on the results of this study, it can be stated that the consequences of livelihood are demographic changes, land use changes and increasing land prices and reducing the number of livestock compared to the past. And animal husbandry is not as common among the inhabitants as in the past. Therefore, it is suggested to conduct comprehensive studies on economic and livelihood issues in the region before creating any structure such as a dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam
  • Livelihood
  • Land use
  • Livestock
-اداره جهاد کشاورزی طالقان، آمار جمعیت افراد و سطح اراضی زراعی و باغی.
-اداره دامپزشکی طالقان، آمار تعداد دام.
-اکبرزاده، پیمان و اکبرزاده،مهران؛ اکبرزاده،مهری، (۱۳۹۵). ارزیابی اثرات اقتصادی اجتماعی سد سازی و تعارضات حاصل در نظام دامداری سنتی مطالعه موردی: سد سیازاخ شهرستان دیواندره، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، شرکت کیان طرح دانش، پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی.
-امینی، کوروش و ویسی، فرزاد؛ محمدی،سعدی ، (1397). تحلیل و تبیین اثرات احداث سدها بر معیشت پایدار نواحی روستایی (موردی سد داریان هورامان). فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 8 شماره 27 تابستان 97.
-پرویزی،عنایت و قاسمی،تیمور ؛ فضلی،مهرانه؛ شاکریان،مرضیه ، (۱۳۹۲). بررسی اثرات سد با تاکید بر فرایند توسعه پایدار، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست
-فرهادی، مرتضی ، (1387). واره، انتشارات سهامی انتشار.
-رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و مهدوی،داوود؛ پورطاهری،مهدی ، (1390). ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعۀ پایدار گردشگری، مجله مطالعات گردشگری. دوره 1 .شمارۀ 14 .صص 1 -39.
-متکیان،علی اکبر و سعیدی،خاطره ؛ شکیبا،علیرضا؛ حسینی اصل،امین ، (1389). ارزیابی تغییرات پوشش اراضی در ارتباط با احداث سد طالقان با استاده از تکنیک های سنجش از دور. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 16، شماره 19.
 
-Chambers, R. & Conway, G.R., 1992, Sustainable Rural Livelihoods: Practical
Concepts for the 21st Century, (No. IDS Discussion Paper 296). Brighton:
IDS.