دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1399 
مدل‌سازی تراز آب زیرزمینی و بررسی وضعیت آبخوان دشت میناب

صفحه 50-59

10.22034/gahr.2020.247817.1442

جلیل دستواره؛ زهرا ناصریان اصل؛ هانیه حسنوند؛ سحر امیری دوماری


بررسی اثر تغییر اقلیم بر آلودگی هوای کلانشهرها

صفحه 330-351

10.22034/gahr.2020.253389.1459

آرش قربانی سپهر؛ مهتاب امرایی؛ مریم قالوجه؛ پروین دانشور


چالش‌های مدیریت شهری با تاکید بر حمل ونقل عمومی (نمونه: منطقه 7 شهر کرج)

صفحه 352-369

حسین مجتبی زاده؛ لیلا عابدی فرد؛ گونا مهردانش؛ سمیرا تاسا