مرورری بر منشا رفتار احساسی سرمایه گذاران و تاثیرات آن بر بازار بورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران،ساری

چکیده

در تئوری مالی سنتی فرض بر این است که سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند و با دردسترس داشتن منابع اطلاعاتی به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار اند در حالی که دیدگاه مالی رفتاری حاکی از آن است که رفتار سرمایه گذاران، در گرو قضاوت ها، گرایش های احساسی و منابع اطلاعاتی غیر رسمی قرار می گیرد.همچنین مطالعات بسیاری نشانگر ان اند که رفتار احساسی سرمایه گذاران بر بازار بورس تاثیر گذار است.در پژوهش پیش رو، با مرور نظام مند مطالعات پیشین ، تعداد 45 مقاله و پژوهش بر اساس سه معیار ثبت در نشریات معتبر، ثبت یافته های مورد انتظار و کامل بودن پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.جستجوی نظام مند مطالعات پیشین حاکی از آن است که گروه های فرهنگی، گروه های موثر در بازار سهام(شفافیت،کارآیی، گروه های پیشرو و...) و گروه های موثر در موسسات مالی بر رفتار احساسی سرمایه گذاران موثر اند.همچنین رفتار و گرایش احساسی سرمایه گذاران منجر به تغییر بازدهی های سری زمانی، مشوش شدن جو بازار و بی نظمی بازار، تغییر درالگوهای قیمت گذاری و قیمت سهام و کاهش سطح اعتماد به منابع خبرگزاری رسمی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An overview of the origins of investors' emotional behavior and its effects on the stock market

نویسنده [English]

  • narges azarbooye
accounting,Science and Research Branch, Islamic Azad University.Sary.iran
چکیده [English]

Traditional financial theory assumes that investors behave rationally and seek to maximize the expected utility by having access to information resources, while the behavioral finance view suggests that investor behavior depends on judgments, tendencies Emotional and informal sources of information. Many studies also show that the emotional behavior of investors affects the stock market .i n the present study, with a systematic review of previous studies, 45 articles and researches have been studied based on three criteria of registration in valid journals, recording of expected findings and completeness of the research. Systematic search of previous studies indicates that. That is, cultural groups, influential groups in the stock market (transparency, efficiency, leading groups, etc.) and influential groups in financial institutions affect the emotional behavior of investors. Also, the emotional behavior and tendency of investors leads to Changes in time series returns, market turmoil and market irregularities, changes in pricing and stock price patterns, and declining levels of trust in official news agency sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Behavior
  • Stock Investors
  • Stock Market
باغداررم، فهیمه(1390) بررسی عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
حیدرپور، فرزانه،تاری وردی یداله و مریم محرابی(1391)، تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
خوش طینت، محسن ( .)0099اثرات ارائه صورتهای مالی بر قضاوت سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری. مجله بررسیهای حسابداری وحسابرسی، ش  24
زنجیردار، محمد؛خجسته صدف(1395)، تأثیر رفتار تودهوار سرمایه گذاران نهادی بر بازده سهام،سیاست های مالی و اقتصادی،سال چهارم،ش 15سال ششم،ش17
کاردان، بهزاد؛ ودیعی، محمدحسین و محمد حسن ذوالفقار ارانی(1396)، نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایهگذاران در ارزشگذاری شرکت،مجله دانش حسابداری،دوره هشتم،ش 4
لیلی عراقی، مریم، رهنمای رود پشتی، فریدون، جودکی، آرام  (1388)بررسی تفاوتهای رفتاری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیلات هفتگی. مجله پژوهش های مدیریت، شماره 83
مازار یزدی، محمد؛بدری، احمد و افشین عزیزیان(1392) آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادارتهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی،سال یازدهم، ش 6
راعی، رضا و سعید شیرزادی(1387)مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی،تحقیقات مالی، ش 18
نیک بخت، محمدرضا؛ حسین پور، امیرحسین و حسین اسلامی مفیدآبادی(1395)،بررسی تاثیر رفتارهای احساسی سرمایه گذاران و اطلاعات حسابداری برقیمت سهام، پژوهش های تجربی حسابداری، سال ششم
نیکومرام، هاشم؛سعیدی،علی(1388)، اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام،جستارهای اقتصادی، دوره پنجم،ش9
وکیلی فرد، حمیدرضا، فروغ نژاد، حیدر، خشنود، مهدی ( .)0054ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با روش فرآیند تحلیل شبکهای. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، ش2
 
Kim, Taehyuk& Ha. Aejin, (2010), Investor Sentiment and Market Anomalies" 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www.ssrn.com
  Ling, D., Naranjo,A. Scheik B., (2010), "Investor Sentiment and Asset Pricing in  Public and Private Markets" Available at
Nesbett,R.E Ross,l(1980).Human inference: strategies and shortcoming of social judgment, Englewood cliffs, NJ, Prentice Hall.
Sharp, W. (1964). Capital Asset Pricing: A theory of market equilibrium under condition of risk. Journal of Finance
Wu,Yanran. Han, Liyan . Tao, Ke. & Zhang, Zhongyuan, (2010) "Investor Sentiment and the Day-of-the-Week Effect of Cross-Sectional Returns